Uppföljning på Greater Thans Q1-rapport


Greater Than publicerade idag den 12 maj 2020 sin delårsrapport för första kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar om rapporten.

Under första kvartalet uppgick omsättningen till ca 3,0 MSEK (3,7), motsvarande en minskning om 19 % mot jämförbart kvartal 2019. I rapporten framgår det att antal kunder (slutanvändare) ökar men att intäkterna minskar beror på att Greater Than tidigare även haft inkomster från försäljning av hårdvara. Som vi skrev i vår kommentar inför rapporten igår, består just Greater Thans omsättning av två delar; repetitiva intäkter och engångsintäkter där kunder betalar för speciella utvecklingsjobb eller hårdvarukomponenter. Precis som var fallet under Q4-19, fortsätter nu även intäkterna under Q1-20 att öka från användare (d.v.s. repetitiva intäkter), samtidigt som hårdvaru- och engångsintäkter fortsätter att minska. Rapporten var således i linje med våra förväntingar, där vi räknade med att Greater Than hade fortsatt att öka sin andel återkommande intäkter även under inledningen av 2020.

Fortsatt tresiffrig tillväxt i antalet användare

Sen ett par kvartalsrapporter tillbaka har Greater Than börjat kommunicera hur antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växer Q-Q, där tillväxten under föregående rapporterat kvartal (Q4-19) uppgick till hela 226 %. Under senaste kvartalet (Q1-20) uppgick tillväxten till 178 % och vi ser positivt på att Greater Than dels fortsätter att öka sin användarbas, dels att tillväxten fortsatt är tresiffrig.

Även Greater Than är påverkade av Covid-19

Framfarten av Coronaviruset har inte gått någon obemärkt förbi. Pandemins konsekvenser för Greater Than kommer i form av fördröjningar kring lanseringar, beslut och processer. För bolaget betyder det att deras kunder avvaktar med lanseringar och har svårt att skala upp projekten, i en marknad som på de flesta ställen är stängd och där man mycket begränsat får förflytta sig med bil. Samtidigt som vissa käppar sätts i hjulen på kort sikt, så ska det sägas att det finns tecken på att efterfrågan på användarbaserade försäkringar, som en konsekvens av Covid-19, nu kommer att öka i en allt högre takt framgent. I rapporten gör Greater Than en intressant analys och sammanställning av hur Covid-19 påverkar Greater Than:

  1. Pre Covid-19: den största underliggande faktorn för bolagets tillväxt var hög konkurrens och dålig lönsamhet för bilförsäkringar.
  2. Under Covid-19: lönsamhetstrenden kommer förvärras då försäkringbolag står under press att återbetala premier eftersom vagnparken till stora delar står stilla. Vilket för Greater Than, här och nu, leder till lägre intäkter men samtidigt som antalet konkreta förfrågningar på dynamiskt prissatta försäkringar har ökat dramatiskt.
  3. Post Covid-19: förväntas bli vändpunkten för dynamiska bilförsäkringar eftersom både konsumenter och företagskunder kommer att kräva användarbaserade, istället för fasta årliga premier. Vilket för Greater Than betyder att deras AI, som prissätter försäkringar per sekund i realtid, får ytterligare stöd för sin tillväxt.

Kapitalförbrukning i linje med estimat

Som vi skrev i vår kommentar inför rapporten så är Greater Thans finansiella ställning en fortsatt viktig datapunkt att bevaka. Vid utgången av Q1-20, d.v.s. mars månad, uppgick bolagets likvida medel till 9,5 MSEK, vilket kan jämföras med ca 17 MSEK vid utgången av december 2019. Under årets tre första månader har därmed Greater Thans s.k. burn rate varit -2,5 MSEK/månad, vilket är i linje med föregående kvartal (Q4-19).

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.