Uppföljning på Comintellis Q3-rapport


Comintelli presenterade idag den 21 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Inför Q3-rapporten var vi nyfikna på hur försäljningen har utvecklats under kvartalet, där frågan var om Comintelli kunde överträffa försäljningen om ca 2 MSEK under Q2-18 efter flera kvartal av omsättningsminskning. Med dagens rapport har Comintelli brutit sin nedåtgående trend med råge visandes en omsättning som under Q3-19 uppgick till ca 6,5 MSEK (2,5), motsvarande en tillväxt om ca 160 % mot jämförbart kvartal 2018. Omsättningen är också 65 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q2-19), detta kan därmed vara inledningen på en successiv stigande trend Q-Q. Comintelli skriver dock i rapporten att fler försäljningsavslut än vanligt realiserades under årets tredje kvartal. Försäljningsavslut i detta kvartalet beträffar både förlängningar av licensavtal och utökning av antal användare för existerande kunder, samt nyförsäljning av licensavtal och SaaS-prenumerationer.

Comintelli arbetar just nu enligt en hybrid modell där Bolaget har både prenumerationsavtal (SaaS) samt traditionella licensavtal. Intäktsmodellen medför att att hela licensintäkten redovisas i resultaträkningen när avtal signeras med kund och leverans skett, vilket innebär att intäkterna inte periodiseras över avtalstiden. I takt med en högre andel prenumerationsförsäljning (SaaS) förväntas också kvartalssväningarnatill följd av minskad licensförsäljningen att minska. Justerat för detta, så är detta en bra rapport som bryter den omsättningsminskning som Bolaget under tidigare delen av 2019 har bråttats med.

I rapporten går det att utläsa att rörelsekostnaderna för bolaget har ökat till 5,6 MSEK, vilket är en ökning om ca 33 % jämfört med samma period föregående år. Bolaget beskriver att ökningen bland annat beror på utvecklingskostnader kopplade till att ta fram en mer renodlad SaaS-lösning samt ökade kostnader gällande marknadsföringsinsatser. Bolaget skriver också att en del av ökningen beror på uppbyggnaden av verksamheten i USA, där bolaget precis har startat ett kontor i Chicago samt att flera återförsäljare med rörlig ersättning har knutits till bolaget. Vi förväntade oss att övriga externa kostnader och personalkostnader skulle uppgå till mellan 3-4 MSEK. Utfallet blev ca 4,3 MSEK, vilket var över våra estimat. Vi ser dock inte detta som något större problem på kort sikt eftersom kostnaderna är hänförliga till faktiska tillväxtskapande aktiviteter och en del av det uppstartskostnader som tas nu förväntas vara av engångskaraktär.

Plattformen

Den goda omsättningstillväxten är ett kvitto på att Comintellis mjukvaruplattform håller hög kvalitet och skapar värde för sina kunder. Bolaget beskriver, precis som vi tidigare har kommenterat, att en positiv nyhet under kvartalet var att plattformen har utnämnts till en av de mest betydelsefulla aktörerna i världen inom ramen för sitt affärsområde omvärldsbevakning- och analys av analysföretaget Forrester Research.

Med ett positivt utnämnande av Forrester gällande Comintellis plattform, nytt säljkontor i USA, nya ingånga avtal med återförsäljare samt goda nyckeltal i termer av låg churn rate och en hög andel återkommande intäkter, ser vi fram emot att följa resterande delen av 2019 för Comintelli.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.