Uppföljning på Comintellis Q1-19


Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) publicerade idag torsdagen den 16 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019.


Inför Q1-rapporten undrade vi b.la. hur Comintelli förhåller sig till sina tilltänkta tillväxtstrategier och hur aggressivt Bolaget väljer att genomföra detta. Som tidigare kommunicerat så har Comintelli fastställt en uttalad tillväxtstrategi i samband med att Bolaget genomförde en emission inför notering under hösten 2018. Comintelli kommunicerade då att emissionslikviden skulle användas för tillväxtskapande aktiviteter. Analyst Group menar på att första kvartalet är essentiellt för hur Comintellis verksamhet under 2019 kommer utvecklas, då Bolaget kännetecknas av långa försäljningsprocesser.

Comintellis nettoomsättning uppgick under det första kvartalet till ca 4,0 MSEK att jämföra med ca 5,0 MSEK under det första kvartalet 2018, en minskning om 20 %. Omsättningen når därmed inte upp till motsvarande kvartal 2018, vilketvar Bolagets starkaste kvartal någonsin. Comintelli menar dock att omsättningsminskningen i kvartalet är i linje med Bolagets förväntningar. Historiskt har Q2 och Q4 varit Bolagets omsättningsmässigt starkaste kvartal, vilket medför att det fortfarande finns stor sannolikhet att Comintelli ändå kan uppnå vår omsättningsprognos.

Comintellis viktiga amerikanska satsning, där Bolaget sedan tidigare har kunder såsom Exxon Mobile, har också börjat ta fart, dock från låga nivåer. Under Q1-19 intäktsfördes det första affärerna i det amerikanska dotterbolaget Comintelli Inc.

I rapporten går det även att utläsa att Övriga externa kostnader har ökat som en andel av omsättningen, från tidigare 32 % av till nuvarande 47 %, vilket i sin tur motsvarar en ökning om 19 %. Det tolkar Analyst Group som att kostnader hänförliga till tillväxtskapande aktiviteter har ökat. Det bekräftas också av VD Jesper Martell som även tillägger i sitt VD-ord att kostnader för ökad marknadsaktivitet har stigit.

Avslutningsvis ökade Comintellis kassa i kvartalet med 0,5 MSEK till 3,9 MSEK. Vid utgången av 2018 uppgick Comintellis kundfordringar till ca 7 MSEK, att jämföra med ca 4 MSEK i april 2019. Det visar på en god nivå av kundinbetalning och således ett bättre kassaflöde.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.