Uppföljning på Chordate Medicals Q2-rapport


Chordate publicerade idag den 30 augusti 2019 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är vår kommentar.

Omsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,5) och var likt väntat således inte på någon högre nivå. Rörelsekostnaderna (personalkostnader samt övriga externa) uppgick till -4,9 MSEK (4,9) vilket innebär att Chordate fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll, något som är extra viktigt i dagens läge. Vid utgången av andra kvartalet uppgick kassan till 1,4 MSEK, men efter perioden har Chordate tillförts ca 10 MSEK via en riktad emission under augusti månad. Under Q2-19 uppgick Chordates burn rate (kapitalförbrukning) till ca 1,3 MSEK/månad, givet en liknande utveckling under juli och augusti estimerar vi att Chordate har ca 8-9 MSEK i likvida medel vid utgången av augusti. Under hösten är planen att genomföra en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym som den, under sommaren, genomförda riktade emissionen.

Affärsområdet inom migrän har en minst sagt stor potential

Under våren meddelade Chordate att interimanalysen i maj kunde bekräfta att migränstudien är på rätt spår med ursprunglig utformning. I och med det positiva resultatet, som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, så fortsätter studien enligt rekommendationen att Chordate inte behöver ändra designen eller antalet patienter. Om något hade behövt ändras, eller om fler patienter skulle behöva inkluderas, hade det medfört högre kostnader för studien. Det är således något Chordate slipper vilket vi såklart ser positivt på, samtidigt som indikationerna från interimanalysen skapar en högre klinisk trygghet. Chordate räknar med att kunna redovisa resultatet från migränstudien under Q1-20, vilket i sig kan bli en stark värdedrivare i aktien.

Migränmarknaden – intressant fakta

Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket inte är optimalt eller önskvärt för vissa patienter.

Under de senaste åren har andra icke-traditionella sätt att försöka behandla migrän växt och blivit erkända alternativ, till exempel onabotulinumtoxinA (behandling med Botox), som visat sig minska frekvensen av huvudvärk hos patienter med kronisk migrän. Dess fördelar och potentiella användning för migrän observerades av en tillfällighet under behandling av patienter vid kosmetisk behandling för rynkor. Men denna typ av behandling innebär samtidigt en procedur som många patienter kan finna obehagliga, till exempel kan en enda behandling innebära omkring 30 injektioner runtom huvudet, samtidigt som det kan krävas flera uppföljningsbehandlingar.

Detta visar dock att patienter är villiga att prova nya typer av metoder för behandling av migrän, utöver konventionell medicinering. Chordate, med sin Kinetic Oscillation Stimulation-behandling, kan spela en viktig roll och bidra med ett nytt icke-farmaceutiskt alternativ för kroniska migränpatienter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys. Tills dess, läs  vår senaste analys här