Uppföljning på Camanio Cares Q4-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 19 februari 2018 sin delårsrapport för årets fjärde kvartal – nettoomsättningen ökade med ca 130 %.

Camanio Care överträffar – omsättningen ökar med 130 %

Under fjärde kvartalet uppgick nettoförsäljningen till ca 4,2 MSEK, det motsvarar en tillväxt om ca 130 % mot jämförbart kvartal 2017 och 3 % mot föregående kvartal. Camanio Care fortsätter således sitt momentum och ökar sin försäljning i god takt. Den primära drivaren till försäljningsökningen är att Bolaget ser en ökande efterfrågan på sina lösningar, samt en ökad investeringsvilja hos svenska kommuner. Tidigare förvärv av VITAL har likt väntat också bidragit positivt till omsättningen under avslutningen på 2018. Nedan diagram visar Camanio Cares försäljningsutveckling.

Vi tror att Vital kan driva på omsättningen och värderingen framgent

Som vi tidigare har skrivit är det relativt nyligen förvärvade VITAL och dess erbjudande en mycket värdefull del inom Camanio Cares erbjudande, något vi anser att marknaden till viss del har missat. Genom Vital-plattformen kan olika produkter och tjänster kopplas samman och upp mot ”molnet”, t.ex. sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och kognitiva hjälpmedel. Camanio Care kan även integrera data genom ICE (en hälsohubb) som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att sedan leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar. Dessa förutsättningar skapar en helt ny typ av affärs- och intäktsmodell för Camanio Care, en modell vi bedömer bidrar till bättre kassaflöden för Bolaget som helhet. Med tanke på att modellen möjliggör SaaS-intäkter, anser vi även att det motiverar en premie i värderingen av Camanio Care.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q4-18 (december) uppgick kassan till ca 2,5 MSEK. Som tidigare nämnts har Camanio Care guidad för att de via den nyemission som genomfördes under november 2018, var finansierade till februari 2019. I sitt VD-ord i bokslutskommunikén skriver Catharina Borgenstierna att de planerar för en nyemission under våren 2019.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.