Uppföljning på Beyond Frames Q4-rapport 2018


eyond Frames Entertainment (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) presenterade igår den 28 februari sin delårsrapport för Q4-18. Följande är vår sammanfattning och tankar.


Fokus inför rapport

VD-ordet – Vilken är Beyond Frames syn på framtiden?

Den finansiella ställningen – Hur använder Bolaget den välfyllda kassan?

Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen för Beyond Frames till cirka 500 TSEK, vilket var något bättre än estimerade 340 TSEK. Det bör dock påpekas att Analyst Group anser att omsättningen inte bör vara i fokus, med hänsyn till att den underliggande marknaden ännu inte är mogen. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 996 TSEK, vilket innebär att rörelseresultatet för helåret landar på -12 229 TSEK, något lägre än estimerade -10 645 TSEK. Detta berodde primärt på något högre personalkostnader än estimerat, men även att avskrivningarna var högre. Framgent bör det poängteras att Analyst Group väljer att inte estimera aktiverat arbete, varför inte heller avskrivningarna estimeras. På kassaflödesnivå uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten under 2018 till -9 673 TSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. I helhet kan sammanfattas att presenterade siffror var i linje med våra förväntningar, och vid en första anblick kommer inga omfattande estimatförändringar att genomföras.

Kassan fortsatt välfylld. Beyond Frames kassa uppgick per 31 december 2018 till cirka 30 MSEK. Kassan är direkt avgörande för Bolagets utveckling, både vad gäller förvärv och finansiering av den löpande verksamheten. Att kassan är välfylld kombinerat med att marknaden ännu inte är mogen innebär samtidigt en svår avvägning. Det är viktigt att Bolaget står redo när marknaden tar fart, samtidigt som det är än mer viktigt att Beyond Frames väljer att spendera pengarna väl och inte upplever en stress i att genomföra förvärv. Vi har dock stort förtroende för VD Johan Larsson, med lång erfarenhet från s.k. risk management på Nordea, och förväntningarna är således att Beyond Frames har goda förutsättningar att välja rätt väg.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Johan Larsson påpekar i rapporten att nästa generations VR-headset – Oculus Quest, lanseras inom några månader. Bolaget ser detta som startskottet för en ny era, där konsumenterna för första gången kommer få möjlighet att uppleva fullvärdig VR utan sladdar och speciella datorer, till ett rimligt pris. Som påpekat i tidigare analys är Analyst Groups uppfattning att VR-marknaden i dagsläget begränsas av bristfällig teknologi, då teknologin än så länge antingen har varit för dyr, eller oförmögen att fungera utan avancerade tillbehör. Oculus Quest förväntas därför bli en avgörande faktor i Beyond Frames utveckling framgent.

Bolaget påpekar vidare att dotterbolaget Cortopia Studios under kvartalet har tecknat avtal med Playstation VR, som i dagsläget är den volymmässigt ledande plattformen inom VR. Med cirka tre miljoner sålda VR-headsets anses avtalet ha omfattande potential – givet att Cortopia lyckas utveckla ett framgångsrikt spel kan Bolagets omsättning stiga snabbt.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Beyond Frames av allt att döma är välpositionerade för att kapitalisera på den marknad som förväntas bli nästa stora tillväxtmarknad – att ett av Beyond Frames dotterbolag skriver avtal med Playstation är en bekräftelse på att Bolaget har den kompetens som krävs.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Beyond Frames.