Uppföljning på Bayns Q4-rapport


Bayn Europe AB publicerade idag den 20 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet räkenskapsåret 2019, samt även bokslutskommuniké.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

Bayn levererar en godkänd rapport, med en stigande omsättning men sjunkande rörelseresultat (EBIT)

Under Q4-19 så uppgick omsättningen till ca 1,3 MSEK (1,2), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 8 % Q-on-Q. Rörelseresultatet (EBIT) var under perioden -4,8 MSEK, ner från ca -1 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå minskade resultatet från -1,1 MSEK för Q4-18 till -4,8 MSEK under Q4-19. Räkenskapsåret 2019 var Bayn starkaste år hittills, med en rekordstor försäljning, vilket gjorde att omsättningen växte med ca 85 % på helårsbasis jämfört med ifjol. Bolaget fortsätter dock att visa förlust, och nettoförlusten ökade på helårsbasis från ca -10,3 MSEK år 2018 till ca -15,3 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Under våra förväntningar

Även om Bayn levererade en relativt bra rapport för Q4-19 och visade på omsättningstillväxt, så var både omsättningen samt resultatet under våra förväntningar. Omsättningen för kvartalet var 1,3 MSEK, således ca 400 tSEK lägre än estimerat, och EBIT uppgick till -4,8 MSEK mot prognostiserade -2,4 tSEK. I nettoresultat räknade vi med ett resultat om ca -2,6 MSEK, vilket var högre än det nettoresultat om -4,8 MSEK som Bayn levererade. Bayns omsättning kommer från mycket låga nivåer, vilket gör att individuella orders kan ha mycket hög betydelse för bolagets omsättning, och gör att det kan bli slagit från kvartal till kvartal. Framgent kommer vi därför nära bevaka de order som bolaget kommunicerar.

Renodlad organisation och avtal om förvärv av Pändy Foods AB

VD Patrik Edström har arbetat för att renodla organisationen de senaste åren, och Bayn har under hans ledning blivit ett mer effektivt bolag, med en mer effektiv logistik och förbättrad produktion. De renodlande åtgärder som utförts bedömer Analyst Group vara mycket viktiga, för att Bayn på sikt ska kunna nå lönsamhet. I mitten av januari 2020 annonserades att Bayn avser att förvärva Pändy Foods, och i februari 2020 nådde bolagen ett avtal om förvärv, och inväntar i nuläget godkännande av förvärvet på kommande bolagsstämma. Förutsatt att förvärvet går igenom, så kommer det gemensamma bolaget att bilda ett av de första noterade Food Tech-bolagen.

Oförändrade prognoser för år 2020

Vi behåller våra prognoser för helåret 2020 tillsvidare, för att avvakta tills Pändy är fullt integrerat i Bayn, för att därefter uppdatera prognoserna för den sammanslagna koncernen.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.