Uppföljning av SDS Q2-rapport 2019


Seamless Distribution Systems har idag den 18 juli publicerat sin delårsrapport för Q2-19.

Fokus inför rapport

Störst fokus på lönsamheten – kan Bolaget öka vinsten?

SDD – Fortsätter verksamheten att utvecklas åt rätt håll?

Fokus inför rapport

Störst fokus på lönsamheten – kan Bolaget öka vinsten?

SDD – Fortsätter verksamheten att utvecklas åt rätt håll?

Under det andra kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 37,2 % jämfört med samma period 2018. Detta var cirka 16,7 % lägre än estimerade 31,1 MSEK, även om tillväxten alltjämt är stark. Omsättningen under kvartalet drevs enligt Analyst Groups uppfattning primärt av Bolagets avtal eSwatini (tidigare Swaziland), där hela ordervärdet om 7 MSEK antas ha bokförts under Q2. Även ordern i Rwanda antas ha bidragit till tillväxten. I helhet är Analyst Group förvånade över den lägre än estimerade omsättningen, och kommer inför analysuppdateringen undersöka orsakerna till detta.

För SDD, som förvärvades under slutet av 2019, var omsättningen emellertid stark. I helhet presenteras en omsättning om 29,2 MSEK för förvärvsobjektet, vilket var avsevärt bättre än estimerade 24,5 MSEK. Detta innebär att omsättningen för koncernen trots den något lägre omsättningen för SDS uppgick till 54,5 MSEK, vilket var i linje med estimerade 55,6 MSEK.

Bolaget skriver att den svenska distributionsverksamheten växer stabilt och att Bolaget löpande värvar nya återförsäljare, vilket ses som ett bevis på att marknaden reagerar positivt på SDS som en stabil och kompetent aktör. I helhet är Analyst Groups uppfattning att integrationen går enligt förväntan, och att ledningen på kort tid lyckats vända SDD från kraftig förlust till lönsamhet är ännu ett bevis på att Bolaget för tillfället gör det mesta rätt. 

Lönsamheten något lägre än förväntat. Bolaget redovisade ett rörelseresultat om 236 TSEK. Detta var betydligt lägre än estimerade 7,9 MSEK. SDS redovisar ett rörelseresultat om 25 TSEK och SDD ett rörelseresultat om 825 TSEK, vilket efter justeringar för en koncernintern supportavgift om -614 TSEK medför ett EBIT-resultat om 236 TSEK. Det lägre resultatet förklaras i rapporten av en förändrad produktmix med mer hårdvara än vanligt, där vi i första hand antar att det är leveransen i eSwatini som åsyftas. Även förvärvsrelaterade kostnader och kostnader för produktutveckling ska ha drivit kostnader under kvartalet. Vi anser emellertid att det något lägre resultatet inte ger skäl för oro – vi vet sen innan att Bolaget är duktiga på produktutveckling och investeringar och vi förväntar oss således att det kortsiktigt lägre resultatet kommer bidra till bättre kassaflöde på lång sikt.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson konstaterar i rapporten att SDS långsiktiga tillväxtresa fortsatt under årets andra kvartal. Bolaget har under kvartalet gynnats av god försäljning av korta projekt samt några större hårdvaruaffärer. Framgent fortsätter Bolaget arbetet med att öka andelen återkommande intäkter i syfte att minska nuvarande volatilitet i omsättningen mellan kvartalen, där avtalet i Etiopien återigen nämns som ett genombrott – i ökande omfattning kommer den analoga processen i Etiopien digitaliseras med hjälp av SDS, vilket kommer bidra till en mer stabil omsättning framöver. Utöver detta nämns också att Bolaget lägger alltmer fokus på försäljning av kompletteringsprodukter till befintliga kunder.

Utöver den löpande verksamheten har SDS under kvartalet ingått avtal om att förvärva eServGlobal, som är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Bolaget lyfter att förvärvet är en viktig del i den långsiktiga tillväxtstrategin, samtidigt som det bidrar till att stärka den operativa effektiviteten. SDS stärker genom förvärvet sin närvaro i både Nordafrika och Mellanöstern, och når dessutom också nya marknader i form av Sydostasien. Förvärvet är totalt kompletterande till SDS nuvarande verksamhet, vilket innebär att ingen geografisk överlappning sker. eServGlobal förväntas integrereras den 25e juli 2019, och förvärvet förväntas medföra synergier på både kostnads- och intäkssidan.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.