Uppföljning av SDS Q1-rapport 2019


Seamless Dstribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 17 april sin delårsrapport för Q1-19.


Fokus inför rapport

SDD – Hur har förvärvet utvecklats under det första hela kvartalet som del av SDS-koncernen?

SDS – Hur utvecklas omsättningen?

Under det första kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 28,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 131 % jämfört med samma period 2018. Detta var cirka 6 % högre än estimerade 26,7 MSEK, och är ännu ett bevis på att SDS är inne i en gynnsam period. Omsättningen under kvartalet drevs enligt Analyst Groups uppfattning primärt av Bolagets avtal i Nigeria, där förväntansbilden var att det som inte bokfördes under Q4-18 nu skulle bokföras under Q1-19, och så verkar även ha varit fallet. Även ordrarna i Rwanda och Sudan antas ha varit drivande. I helhet ser Analyst Group positivt på den presenterade omsättningen.

För SDD, som förvärvades under slutet av 2019, innebar Q1 det första fullständiga kvartalet som en del av SDS-koncernen. Omsättningen uppgick för SDD till 23,4 MSEK, vilket var något lägre än estimerade 24,5 MSEK. Bolaget skriver att även om integrationen går något långsammare än förväntat så syns en stadig ström av nya butiker som ansluter sig till SDDs distributionsnätverk, vilket är positivt. Rörelseresultatet uppgick för SDD till 516 TSEK, vilket var bättre än estimerade 202 TSEK. I helhet är Analyst Groups uppfattning att integrationen går enligt förväntan, och att ledningen på kort tid lyckats vända SDD från kraftig förlust till lönsamhet, vilket är ännu ett bevis på att Bolaget för tillfället gör det mesta rätt.

Lönsamheten något lägre än förväntat, men fortfarande starkt. Bolaget redovisade i helhet ett rörelseresultat om 3,5 MSEK. Detta var något lägre än estimerade 6,1 MSEK, och var främst hänförligt till SDS, där en hårdvaruleverans i Sudan antas ha drivit materialkostnader. Med hänsyn till att Bolaget inte längre presenterar detaljposter för respektive koncernbolag får vi återkomma i frågan i en uppdaterad aktieanalys. Vi anser emellertid att det något lägre resultatet inte ger skäl för oro – omsättningsökningen för SDS uppgick under Q1 till drygt 130 %, medan rörelsekostnaderna endast ökade med 41 %, trots att Bolaget levererade hårdvara under kvartalet. Detta är enligt Analyst Groups uppfattning ett bevis på Bolagets underliggande skalbarhet.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson påpekar i rapporten att SDS under kvartalet har levererat en stor del av ordrarna i Nigeria och södra Afrika, vilket drivit omsättningen under kvartalet. Bolaget påpekar också att det första kvartalet ofta är ett nyförsäljnings mässigt tufft kvartal, vilket är ett resultat av att de större kunderna under fjärde kvartalet ofta använder upp överskjutande budget, medan kunderna är mer restriktiva under årets första månader. Vi tolkar detta som att de uteblivna ordrarna under det första kvartalet precis som vanligt kan förväntas vägas upp av ordrar som kommer senare under året.

SDS påpekar att Bolaget historiskt endast har arbetat med projektförsäljning till kund samt årliga supportintäkter som intäktskälla. Ur en strategisk synvinkel är projektförsäljningsdelen inte att föredra, då den lämnar rum för oönskad volatilitet i omsättning mellan kvartalen. SDS arbetar således med att öka andelen återkommande intäkter, och under kvartalet har Bolaget börjat leverera på sina två genombrottsordrar. Avtalet i Etiopien, med Afrikas största mobiloperatör, baseras på en s.k. Revenue Share-modell, vilket framgent förväntas bidra till mer stabila intäktsströmmar allt eftersom Ethio Telecom övergår till digital distribution. Det andra genombrottet, i mellanöstern, baseras också på en intäktsdelningsmodell, men det som är strategiskt viktigt vad gäller denna affär är att SDS får möjlighet att testa Bolagets egenutvecklade plattform för betaltjänster. Bolaget påpekar också att SDD, om än med låg marginal, kommer bidra till mer stabila intäktsströmmar och högre andel återkommande intäkter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.