Uppföljning av Chordate Medicals Q4-rapport 2018


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten och uppföljning av prognos.

Sammanfattningsvis kom rapporten in i linje med våra förväntningar, försäljningen och tillhörande intäkter var något lägre än vi estimerat men på kostnadssidan presterade Chordate i linje med vår prognos. Vid utgången av december 2018 uppgick kassan till ca 0,5 MSEK, varför det är viktigt att Chordate fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll. Under januari 2019 genomförde Chordate en riktad emission vilken tillförde Bolaget ca 5,3 MSEK före emissionskostnader och som kan tillföra ytterligare som högst 6,9 MSEK före emissionskostnader via tillhörande teckningsoptioner. Kassan har således stärkt, men likviditeten är ändå fortsatt ansträngd.

Justerat för det lån som upptagits i kassaflödet om 2 MSEK, uppgick Chordates burn rate till ca 0,9 MSEK/månad under Q4-18, att jämföra med 3,2 MSEK/månad under Q3-18. Chordate sänkte således sin kapitalförbrukning rejält under avslutningen av 2018, något vi ser mycket positivt på.

Chordate gör just nu en satsning inom migrän, där studier pågår. Chordate räknar med att kunna presentera resultat från en interimanalys under Q2-19 och det slutliga studieresultatet under Q4-19.

”Vår bedömning är att ett framgångsrikt resultat från vår första migränstudie skulle accelerera våra affärsmöjligheter avsevärt”, säger VD Anders Weilandt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.