Uppföljning av Ayimas Q1-rapport


Ayima (”Ayima” eller ”Bolaget” publicerade igår den 23 maj sin delårsrapport för Q1-19. Följande är våra tankar om rapporten.


Fokus inför rapport

Hur har de nya kunderna påverkat omsättningen?

Hur utvecklas lönsamheten efter omstruktureringen?

Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till cirka 36,4 MSEK, motsvarande en minskning om cirka 11,3 % jämfört med Q1-18. Detta var avsevärt lägre än estimerade 51,0 MSEK, vilket i rapporten förklaras av hög volatilitet vad gäller kundernas marknadsföringsbudget inom Paid Media-segmentet. Bland underliggande orsaker till detta nämns bl.a. osäkerhet vad gäller BREXIT samt regulatoriska oroligheter på marknaden för onlinespel. Omsättningen för Paid Media-segmentet sjönk drygt 57 % i jämförelse med Q1-18, medan SEO alljämnt presterar starkt med en omsättningstillväxt om 26 % YoY. Inför publicering av uppdaterad analys kommer vi undersöka huruvida Bolaget bedömer den negativa trenden inom Paid Media som tillfällig, eller om trenden kan förväntas vara bestående.

Pågående omstrukturering börjar visa sig på sista raden. Ayima tillkännagav i samband med Q4-rapporten att Bolaget beslutat om en omstrukturering av vissa delar av verksamheten, efter att resultatet vänt till förlust under kvartalet. Ayima räknade då med besparingar om 9-10 MSEK årligen, men påpekade att resultatet under Q1-19 kommer belastas av kostnader relaterade till omstruktureringen. Så var även fallet, resultatet belastades med kostnader om 2,1 MSEK hänförliga till omstruktureringen, men Ayima prestenterade trots detta ett positivt EBITDA-resultat om 0,6 MSEK. EBIT uppgick till -4,1 MSEK, vilket var något bättre än estimerade -4,7 MSEK. I helhet ett mycket starkt kvartal ur lönsamhetssynvinkel, där bruttomarginalen ökade till 71,9 % (53,9 %) och EBITDA ökade sekventiellt, trots intäktingsminskningen.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden och utvecklingen av LeapThree?

VD Mike Jacobson lägger i rapporten fokus på de nya kunder som tillkommit under kvartalet. Hittills i år har Ayima signerat avtal med drygt 30 aktörer, med ett initialt ordervärde om cirka 30 MSEK. I genomsnitt stannar Bolagets kunder hos Ayima i 5-6 år, och VD påpekar således att den ekonomiska effekten av dessa kundvinster inte ska underskattas. Givet en snabb överslagsräkning från Analyst Group uppgår förväntat Customer Lifetime Value för de nya kunderna till cirka 290 MSEK, vilket är en indikation på vikten av Bolagets framgångsrika säljarbete. Ayima påpekar vidare att omstruktureringsarbetet har gått som förväntat, och effekten av genomförda effektiviseringar förväntas synas fullt ut under Q2-19.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Ayima.