SensoDetect erhåller besked om beviljat patent i USA samt publicerad studie med lovande resultat


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 augusti 2018 att de från AWA Patent fått besked att amerikanska patentverket har beviljat en patentansökan från SensoDetect. Den 15 augusti meddelade även Bolaget att en studie publicerats med lovande resultat för att upptäcka depression och effekt av behandling.


Publicerad studie med lovande resultat

En genomförd studie på depression och effekt av behandling har publicerats, där resultaten var lovande och i linje med Socialstyrelsens riktlinjer.

Om studien 

Studien har fokuserat på att dels kunna upptäcka depression hos patienter, dels på effekten av behandling i form av medicinering med Citalopram. Citalopram Orifarm tillhör gruppen av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Studien visar att SensoDetect BERA med hög statistisk signifikans kan urskilja patienter med depression och redan efter ca en vecka urskilja effekten av behandlingen. Det är unikt och helt i linje med Socialstyrelsens uttalade förbättringsmål. Utfallet av studien är såklart positivt och behovet av SensoDetect BERA inom området depression är minst sagt stort. När en patient lider av depression förekommer ofta en ”trial-and-error”-process, där patienten får genomgå olika medicineringar. Kan man undvika detta innebär det inte bara en stor ekonomisk samhällsbesparing, utan också ett minskat mänskligt lidande.

SensoDetects huvudområden idag är ADHD, Schizofreni och Autism, varvid ADHD lyfts fram som det område med högst prioritet initialt. Medtech-branschen är trögrörlig och SensoDetect kommer behöva genomföra fler studier och utvärderingar, men det är tänkbart att Bolaget i framtiden kommer kunna applicera sin teknologi kommersiellt för depression. Med tanke på vilken nytta en sådan teknik kan komma att innebära, är det rimligt att anta att det potentiella kommersiella värdet är stort.

Beviljat patent i USA

Patentansökan från SensoDetect avser ”Brainstem Response State”. AWA Patent har bistått SensoDetect med patentportföljen som idag består av fyra familjer och där Brainstem Response State är en av dessa. Patentet innebär att SensoDetect får ett viktigt skydd för sin teknologi. Patentet i USA är giltigt i 20 år från ansökningsdatum.

Såhär så VD Johan Olson i samband med pressmeddelandet:

”USA är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett patent beviljat. Det stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. USA sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar upp nya möjligheter.”