Såld fastighet med reavinst om 7 MSEK slutför Umidas omstruktureringsarbete under år 2019


Umida Group AB (”Umida”) meddelade den 27 december 2019 att Bolaget har tecknat ett avtal om försäljning av fastigheten i Götene, vilket förväntas ge en reavinst om ca 7 MSEK.

Affären

Umida kommunicerade den 27 december 2019 att Bolaget tecknat avtal om försäljning av Götene Västerby 1:263 AB, vilket är det fastighetsägande aktiebolaget till fastigheten i Götene. Bolaget har sedan tidigare bland annat haft sin produktionsanläggning, lager och kontor i industrifastigheten. Umida har inte kommunicerat vem köparen är, men tillträde till aktierna i Götene Västerby 1:263 AB sker den 2 mars 2020. Umida kommer under en begränsad tid framöver att kvarstå som hyresgäst i fastigheten, då Bolaget idag använder fastigheten i sin dagliga verksamhet som lager och logistikhantering.

Resultateffekt i linje med Analyst Groups estimat

Umida skriver att affären baseras på ett fullt marknadsvärde med ett underliggande fastighetsvärde om 24 MSEK, vilket medför en reavinst om ca 7 MSEK. Bolaget skriver att affären möjliggör för Bolaget att lösa samtliga sina lån. Reavinsten ligger i linje med Analyst Groups estimat, där vi förväntade oss en reavinst om ca 5 MSEK mot faktiska ca 7 MSEK. Vi har tidigare kommenterat att vi tror att likviden från fastighetsförsäljningen kommer att användas för att lösa lån, och därmed minska Bolagets skuldsättning. Vi ser därför positivt på att Umida komunicerade att Bolaget har för avsikt att lösa samtliga av sina lån.

Sista steget i omställningsarbetet nu genomförd

Umida har under året 2019 arbetat intensivt med ett omställningsarbete, där flera pågående projekt har genomförts för att minska Bolagets kostnadsmassa. Ett av Bolagets beslut har varit att avveckla sin produktionsanläggning i Götene, vilket ledningen estimerar ge kostnadsbesparingar om ca 11 MSEK årligen. En stor del av investeringsidén med Umida har varit att se en försäljning av fastigheten i Götene, dels för att minska Umidas skuldsättning som helhet, dels för att skapa ett mer försäljningsfokuserat Umida.

Den kommunicerade fastighetsförsäljningen är sista delen i Umidas omstruktureringsarbete, vilket har tagit mycket energi och fokus under år 2019. En annan del i Bolagets omställningsarbete har varit att fokusera på kvalitativ omsättningstillväxt, där Umida under den senaste tiden vunnit flertalet orders på den svenska monopolmarknaden. Med en krympt balansräkning, minskad skuldsättning och en nu genomförd fastighetsförsäljning, förväntar vi oss ett Umida som under år 2020 ytterligare intensifierar sitt försäljningsarbete och levererar på sina ambitiösa finansiella mål om hög omsättningstillväxt.