NextCell har frisläppt ytterligare batch av ProTrans samtidigt har partnern PBKM nyttjat teckningsoptioner om 1,6 MSEK


NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) publicerade under vecka 33 två pressmeddelanden gällande dels att ytterligare en batch av ProTrans inför Bolagets läkemedelsprövning samt att partnern PBKM tecknat teckningsoptioner om 1,6 MSEK.


Fredagen 17/8 – 18 meddelade NextCell att det polska stamcellsföretaget Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. (”PBKM”) valt att teckna 320 000 aktier i NextCell genom de utestående teckningsoptionerna. Givet full teckning av resterande optioner kommer PBKM att inneha ca 4,9 % av aktierna i NextCell.

Även om teckningsåtagandet endast innebär en investering om ca 1,6 MSEK finns det ett signifikant symbolvärde i att PBKM fortsatt ekonomiskt binder sig till NextCell. PBKM agerar idag producent av ProTrans till de kliniska studierna samt har ett försäkringsåtagande för stamcellssparande kunder hos Cellaviva. PBKM är också, i likhet med NextCell, experter inom stamcellsområdet och att de fortsätter att investera i NextCell får också ses som positivt.

Tidigare under vecka 33 meddelade NextCell att den andra batchen av ProTrans för klinisk användning levererats. Detta innebär att NextCell, givet ett säkerhetsgodkännande av högdoskohorten i den pågende fas I-studien, kan inleda fas II-studien enligt plan.

Analyst Groups syn på NextCell som investering

  • Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverkas sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av extern insulin.

  • God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Det nya marknadsföringsarbetet bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

  • Nuvärdet per aktie uppgår till 10,2 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 82 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 675 depositioner år 2024/25E. Omsättningen estimeras till 16 MSEK och med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 18 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 99 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 10,2 SEK.

  • Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehar fem av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynägandet uppgår till 14,6 %.

  • Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans når marknaden uppgår till ca 12 %.