Kommentar på Lyckegårds renodling av verksamheten


Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”bolaget”) meddelade den 8 januari år 2024 att bolaget avser renodlas mot bevattning och grönyteskötsel genom affärsområdet Water & Outdoor. Som en konsekvens av denna renodling har en strategisk översyn av bolagets andra affärsområde Soil & Seed inletts, vilket kan leda till att hela eller delar av affärsområdet Soil & Seed kan komma att avyttras genom försäljning eller utdelning och notering på lämplig marknadsplats. I samband med detta väljer styrelsen att säga upp VD Christian Bjärntoft. Lyckegårds CFO Daniel Nilsson blir tillsvidare tillförordnad VD.

Affärsområdet Water & Outdoor etablerades under år 2022 och inledningen av år 2023 då Lyckegård förvärvade de tre dotterbolagen Östorps Bevattning, KSAB Utemiljö samt Sydsvensk Bevattning. Affärsområdet står för ca 75 % av omsättningen i bolaget och uppvisar en god lönsamhet, vilken av Analyst Group estimeras till en EBITDA-marginal om ca 11 % år 2023. Marknaden för bevattningslösningar och hushållning av vatten förväntas ha en mycket god tillväxt kommande år, bl.a. till följd av klimatförändringar, vilket bl.a. medför en större nederbörd, däremot under färre tillfällen under en säsong. Detta medför att det ökade regnvattnet behöver hanteras, till exempel genom konstruktionen av bevattningsdammar för att lagra vattnet och använda det för bevattning under torrare perioder. De förändrade klimatförhållandena har även lett till att viss typ av växtlighet, som tidigare klarade sig utan bevattning, nu kräver det på grund av förändringarna i nederbörden. Denna trend förväntas fortsätta och förblir en drivande faktor för tillväxten inom marknaden. Den globala marknaden för mikrobevattningssystem förväntas växa med en CAGR om 13,8 % mellan prognosåren 2023-2030 och värderas till 34,3 mdUSD år 2030 enligt Data Bridge Market Research.

Affärsområdet Soil & Seed har sitt ursprung i produktinnovationen Combcut, och bolaget etablerades 2009 för att kommersialisera den maskin som används för mekanisk ogräsbekämpning. Sedan dess har Soil & Seed utvecklat en bred produktportfölj inom mekanisk ogräsbekämpning, där marknaden bl.a. drivs av EU:s mål om at 25 % av Europas odlade areal ska vara ekologisk år 2030, jämfört med 10 % år 2021. Tillväxten drivs bl.a. av att EU skapar incitament för jordbrukare att investera i redskap för ett hållbart jordbruk, exempelvis genom subventioner på redskap likt de Soil & Seed säljer.

Analyst Groups syn på nyheten

Analyst Group ser positivt på Lyckegårds möjligheter att växa med en stark lönsamhet inom affärsområdet Water & Outdoor genom att kapitalisera på marknadstillväxten samt att dotterbolagen agerar återförsäljare av världsledande varumärken inom bevattning, såsom Ocmis, Fasterholt, Hunter och Rain Bird. Vidare förväntas fortsatta intäktssynergier mellan dotterbolagen kunna realiseras, främst genom korsförsäljning mellan dotterbolagens olika kunder och produktutbud. I vår senaste analysuppdatering av Lyckegård estimerade vi omsättningstillväxten inom Water & Outdoor under åren 2023 proforma – 2027 till 10 % årligen med en EBITDA-marginal om ca 18 % vid utgången av prognosperioden. Affärsområdet förväntas således generera starka kassaflöden framgent, vilket bör premieras av investerare i dagens marknadsklimat med högre räntor.

Beträffande Soil & Seed anser Analyst Group att affärsområdet historiskt har värderats lågt, vilket bl.a. antas vara hänförligt till en svag lönsamhet under de senaste åren samtidigt som stigande räntor har medfört att lönsamhet har premierats av investerare. Däremot anser vi att affärsområdet besitter en stark produktportfölj inom mekanisk ogräsbekämpning, vilken förväntas gynnas av ett förväntat skifte mot en mer hållbar odling. Under år 2023 har flera transaktioner gällande onoterade bolag inom mekanisk ogräsbekämpning skett. Delar av det danska företaget Thyregod A/S köptes av Väderstad AB, där en viktig faktor till köpet enligt Väderstad är ett skifte mot alltmer mekaniska lösningar för ogräsbekämpning. Därtill förvärvade Kverneland AS franska B.C. Technique som innehar redskap för mekanisk ogräsbekämpning. Givet att samtliga bolag huserar i onoterad miljö finns inte några transaktionsvärden tillgängliga, men Analyst Group anser ändå att transaktionerna påvisar intresset för redskap inom mekanisk ogräsbekämpning och den omställning som förväntas ske på jordbruksmarknaden framgent. Således anses Soil & Seed inneha en attraktiv produktportfölj som är väl positionerad för att kapitalisera på det marknadsskifte som väntas under kommande år, vilket skulle kunna attrahera större aktörer för förvärv.