Kommentar på Zoomabiltys Q2-rapport


Zoomability Int AB publicerade idag den 17 augusti 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen steg 17,2 % YoY – uppgick till 1,6 MSEK
  • TO1 möjliggör uppskalning av produktion framöver
  • Corona påverkar fortfarande i dagsläget men ljusare tider står Zoomability tillmötes

Omsättningen för det andra kvartalet 2021 uppgick till 1,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 17 % YoY och 5 % QoQ. Omsättning under Q2-21 var mer eller mindre i linje med våra förväntningar, givet att Zoomability har svårigheter att skala upp produktionen utan kommande inlösen av TO1 den 31 augusti 2021 som, vid fullt nyttjande, inbringar ca 17,5 MSEK till kassan efter emissionskostnader. Med nettolikviden från TO1 avser Zoomability att etablera en solid supply chain samt förstärka organisationen för att kunna möta den ökade efterfrågan som Bolagets marknadsföringssatsningar väntas medföra. Zoomability har även under Q3-21 tecknat en garanti som säkrar en finansiering om 8 MSEK från TO1. Av denna anledning förväntar vi oss högre omsättning under H2-21 när Zoomability har fyllt på kassan och möjliggör exekvering av bolagets tillväxtplan, men även något högre kostnader, dock i en lägre takt än omsättningstillväxten.

Bruttomarginalen uppgick under Q2-21 till 31,9 % vilket dels är en förbättring YoY (11,2 %), dels QoQ (36,3 %), vilket vi tolkar som att inköpsprocesser och tillika villkor har kunnat förbättras givet mer öppna samhällen, även om försäljningen fortfarande hämmas till viss del av pandemin.

VD-ordet tyder på att starkare kvartal står Zoomability tillmötes

I VD-ordet kan vi läsa att även om pandemin fortfarande var en hämmande faktor för försäljningen under Q2-21, ser Zoomability ljusare tider tillmötes, dels i termer av ökad aktivitet från distributörer, dels i efterfrågan från b.la. flera länder i Europa. Viktigt att ha i åtanke är att större delen av ordern avseende 24 st Zoom Uphills som inkom från USA under Q2-21, som var en effekt av deltagande på mässan Vietnam and all Veterans Reunion, väntas levereras under Q3-21 vilket ytterligare talar för högre omsättning kommande kvartal. I takt med att pandemins effekter avtar, kan Zoomability, efter kommande kapitalinjektion från TO1, accelerera sina marknadsföringsinsatser och medverka på fler mässor, vilket väntas mynna ut i ökad efterfrågan, något som tidigare mässor har resulterat i.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av juni 2021 uppgick kassan till 167,6 tSEK, vilket är ungefär -1,1 MSEK lägre än vid utgången av Q1-21. Bolaget burn rate är därmed i linje med föregående kvartal, om än något högre. Kapitaltillskottet som vi förväntar oss tillfaller Bolaget via utestående teckningsoptioner (TO1) den 31 augusti 2021 är därför avgörande för att dels täcka det löpande rörelsekapitalbehovet framöver, dels för att kunna exekvera på Bolagets utstakade expansionsplan. Skulle kapitaltillskottet utebli, vilket inte är vårt Base scenario, är det mest sannolikt att Bolaget vänder sig till aktiemarknaden för att resa nytt kapital, vilket kan komma att vara förknippat med en rabatt för att attrahera investerare.

Sammanfattande ord

Rapporten för andra kvartalet 2021 var i linje med våra förväntningar, och således i nivå med Q1-21. Högre omsättningstillväxt väntas först efter att Zoomability erhåller nettolikviden från TO1, då det innebär att Bolaget kan skala upp och tillika effektivisera produktionen, satsa på marknadsföring och i högre grad möta efterfrågan som finns för Zoomen. Zoomability har även under Q3-21 kommunicerat att Bolaget tecknat ett LOI-avtal med partnern Ruigu Robotics, som nu ska driva processen för ta in kapital från ytterligare investerare, vartefter ett formellt avtal kan upprättas bland samtliga parter. Vid ett ingått formellt avtal är det tänkt att partnern Ruigu Robotics ska både tillverka och marknadsföra Zoom Uphill i Kina, men även utveckla nya modeller baserat på Zoomabilitys patenterade teknik, för att nå en ännu större marknad. Då över 24 miljoner personer i Kina bedöms ha en fysisk nedsättning, innebär ett Joint-Venture av denna karaktär en stor potential för Zoomability framöver.

Vi är fortfarande av uppfattningen att merparten av försäljningen kommer att tillfalla Zoomability under H2-21 i takt med att samhällen i en större utsträckning öppnas upp som ett resultat av ökat bredd i vaccineringen globalt sett samt att Bolaget får in kapitaltillskottet under Q3-21 som möjliggör expansion, Analyst Group väljer därför att behålla tidigare prognoser.