Kommentar på Zoomabilitys senaste kapitaltillskott


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) meddelade den 2 juni att bolagets konvertibla lån om 1,5 MSEK, vilket avtalades med Actice Nordic AB den 5 mars 2024, har konverterats till aktier samt att en option om 1,5 MSEK har lösts in av Actice Nordic AB mot aktier i Zoomability genom en riktad emission. Därutöver meddelade Zoomability den 2 juni att Unidaco har tecknat aktier i Zoomability för 8 MSEK genom en riktad emission. Därmed har Zoomability totalt emitterat aktier till ett värde av 11 MSEK till Actice Nordic och Unidaco och säkrar därmed nödvändigt kapital för att skala upp produktionen och accelerera verksamhetstakten.

Konvertering av lån och inlösen av option till Actice Nordic AB

Den 5 mars meddelade Zoomability att bolaget hade tecknat ett investeringsavtal med Actice Nordic AB, ägt av Noclas Granér, där Actice Nordic AB gav ett konvertibelt lån om 1,5 MSEK som skulle kunna återbetalas med aktier i Zoomability. Därtill innefattade investeringsavtalet med Actice Nordic AB även en option om att köpa nyemitterade aktier i Zoomability för maximalt 1,5 MSEK innan den 4 juni 2024. Den 2 juni meddelade Zoomability att det konvertibla lånet har lösts in mot aktier, samt att Actice Nordic tecknade optionen om totalt 1,5 MSEK, vilket har genomförts till en kurs om 0,89 kr per aktie. Därmed har Zoomability emitterat totalt 3 370 787 aktier till Actice Nordic AB och denna emission innebär att Zoomability minskar bolagets skuldsättning med 1,5 MSEK, avseende det konvertibla lånet som tecknades i mars 2024, samt tillförs 1,5 MSEK genom den option som tecknades i samband med investeringsavtalet. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 % mot stängningskursen den 31 maj (senaste handelsdagen innan genomförandet av emissionen).

Riktad emission till Unidaco om 8 MSEK

Den 29 april meddelade Zoomability att bolaget har signerat ett finansierings- och licensavtal med Unidaco, där finansieringsavtalet innebar att Unidaco avsåg att investera åtta (8) MSEK i betalning av aktier i Zoomability, vilket sker genom en riktad nyemission. Den 2 juni meddelade Zoomability, i enlighet med finansieringsavtalet, att Unidaco har tecknat aktier i Zoomability för 8 MSEK, där Unidaco den 31 maj har skickat in fem teckningssedlar om totalt 8 MSEK. Teckningssedlarna är på 4 MSEK, 2 MSEK, 1 MSEK och två på 0,5 MSEK och anledningen till uppdelningen beror på att Unidaco avser att överlåta delar av de tecknade aktierna till sina finansiärer för att ett enskilt ägande inte ska övergå 30 % och därmed undvika budplikt. Teckningskursen i den riktade emissionen till Unidaco uppgår till 0,8 kr per aktie och innebär att totalt 10 000 000 aktier i Zoomability emitteras. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 17 % mot stängningskursen den 26 april (senaste handelsdagen innan annonserandet av avtalet) och en rabatt om 45 % mot stängningskursen den 31 maj (senaste handelsdagen innan genomförandet av emissionen).

Analyst Group syn på de riktade emissionerna

Analyst Group ser positivt på att Unidaco och Actice Nordic har fullföljt tidigare tecknade finansieringsavtal, vilket innebär att Zoomability emitterar aktier till ett totalt värde av 11 MSEK. Emissionerna stärker bolagets kassa med totalt 9,5 MSEK och minskar skuldsättningen med 1,5 MSEK. De riktade emissionerna till Unidaco och Actice Nordic innebär att totalt 13 370 707 aktier emitteras, vilket ökar antalet aktier till 26 239 568 och medför en utspädningseffekt om 51 % för redan befintliga aktieägare. Trots denna utspädningseffekt ser vi det som ett styrketecken att framgångsrikt emittera aktier till ett värde av 11 MSEK, särskilt då bolaget innan emissionen hade ett marknadsvärde (Market Cap) om 15 MSEK. Kapitaltillskottet innebär även att Zoomability kommer att kunna skala upp produktionen från och med slutet av Q2-24, samt accelerera verksamhetstakten och nödvändiga marknadssatsningar, vilket estimeras stärka tillväxten under H2-24 och framåt. Det bör även nämnas att Zoomability erhöll cirka 1 MSEK genom TO4 under maj månad. Genom kapitaltillskottet och Zoomabilitys starka position, där bolaget redan har knutit viktiga samarbetspartners, distributörer och certifieringar, bedömer vi att kortsiktiga orosmoln avseende finansiering är borta. Bolaget har därmed goda möjligheter att exekvera på de starka tillväxtmöjligheter som det besitter.