Kommentar på Zoomabilitys Q4-rapport


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”Bolaget”) publicerade den 21 februari 2024 Bolagets delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Avslutar året starkt – nettoomsättningen kom in 16,6 % högre än fjolåret
  • Steget närmare JV i Kina var kvartalets höjdpunkt
  • En riktad emission ligger i korten

Avslutar året på topp

Zoomability uppvisade en nettoomsättning om ca 2 MSEK (1,7) avseende det fjärde kvartalet, motsvarande en tillväxt om 16,6 % mot fjolåret och 76 % jämfört med föregående kvartal. Den sekventiella ökningen är, förutom att föregående kvartal är ett säsongmässigt svagare kvartal, primärt förklarat av en återhämtning avseende försäljning i USA, men även av en stark utveckling i Sverige och Norge. För helåret 2023 landade nettoomsättningen på 6,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 1 % Y-Y, och sett till våra helårsestimat om 6,4 MSEK, vilket implicerade en omsättning om 1,7 MSEK under Q4-23, kan vi konstatera att utfallet i det fjärde kvartalet var ca 18 % högre än estimerat, vilket är en positiv datapunkt från rapporten.

Trots den starka avslutningen på fjolåret, har det samtidigt varit tydligt under år 2023 att Zoomabilitys ansträngda finansiella position medförde en fortsatt hög återhållsamhet och därav lägre såväl marknadsföringsutgifter som andra OPEX-investeringar, vilket i sin tur höll tillbaka årets tillväxt.

Steget närmare JV i Kina var kvartalets höjdpunkt

Det fjärde kvartalets viktigaste händelse var nyheten om att Zoomability tecknat ett nytt LOI-avtal angående ett JV i Kina, denna gång med Shandong Guyue Health Care Appliances Co Ltd (”Shandong”), det vill säga en annan aktör än vad som kommunicerades under år 2021. I enlighet med LOI-avtalet kommer Shandong att äga 65 % av JV:et och Zoomability resterande 35 %, där förstnämnda part kommer att stå för samtliga investeringar och driftkostnader förknippat med JV:et medan Zoomability bidrar med patent, strukturkapital och teknisk kompetens. JV:et kommer att ha exklusiv rätt att producera och sälja Zoom Uphill i Kina samt Sydkorea. Enligt Zoomability kommer en produktionsanläggning om 5 000 kvm att tillhandahållas, med kapacitet att producera 10 000 fordon per år. Med andra ord är försäljningspotentialen i Kina genom JV:et, givet kommunicerad prisnivå avseende Zoom Uphill, omkring 1,5 mdSEK. Däremot är det högst sannolikt att prisnivån kommer att vara väsentligt lägre i Kina än till exempel USA och i Europa, dels givet marknadsdynamiken och köpkraften som sådan, dels de högre volymerna som kommer att produceras och säljas i såväl Kina som Sydkorea. Å andra sidan fråntar inte detta potentialen för Zoomability om JV:et skulle komma att bli en realitet.

Med det sagt är LOI-avtalet i dagsläget endast ett LOI-avtal, vilka generellt ej är bindande kontrakt om det inte explicit framgår i avtalet. Då detta ej har kommunicerats från Bolaget, anser Analyst Group att det finns fog att behandla detta avtal som ett icke-bindande LOI-avtal, varför vi anser att investerare bör se JV:et som en attraktiv option snarare än en realitet i dagsläget. Det tidigare LOI-avtalet som tecknades år 2021 är ett exempel på att tecknade LOI-avtal inte alltid blir en realitet, även om det i största grad var pandemin som bidrog till att avtalet ej gick i lås.

Flera triggers att följa under 2024

Utöver JV blir utvecklingen i USA och Norge viktiga triggers under år 2024. Vad gäller den förstnämnda marknaden har Zoombility tecknat ett utökat distributionsavtal med McCabe Outdoor Mobility i USA i slutet av Q4-23, vilket innebär att McCabe kommer att investera ytterligare resurser för att etablera ett heltäckande återförsäljarnätverk med minst en återförsäljare i varje delstat. Detta i kombination med det tidigare etablerade samarbetet med GoToMarket USA, vilka kommer att fortsätta med direktmarknadsföring med de ca 2 000 State Parks som finns i USA, ger förutsättningar för en nytändning i USA under år 2024. En viktig del i framgången av dessa kommer vara utfallet från Zoomability’s FDA-ansökan, en process som inleddes i början av september 2023 och som förväntas ge ett utfall under Q1-24 enligt Bolagets tidigare kommunikation.

Erhållandet av EN12184 samt framtagandet en norskanpassad modell av Zoom Uphill har medfört en försäljningsmässig skjuts för Zoomability på den norska marknaden. Bolagets distributör, Efekton AS, har medverkat på flertalet större hjälpmedelsmässor och enligt Efekton är intresset stort från kunder. Detta, i kombination med att Norge är det nordiska land med den mest generösa policyn avseende utskrivning av hjälpmedel för personer med funktionshinder, gör att den norska marknaden blir viktig att följa under år 2024.

Bruttomarginalen är fortsatt volatil

Under Q4-23 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till -35,8 %, vilket är en försämring mot såväl föregående kvartal (9,5 %) samt mot jämförbart kvartal föregående år (-8,7 %). Utfallet var även lägre än estimerat (32,8 %) och för helåret uppgick bruttomarginalen till 15,3 %, vilket är en försämring från år 2022 (19 %).  Zoomabilitys försäljning ligger fortfarande på relativt låga nivåer, vilket medför en stor variation i bruttomarginalen mellan kvartalen, vilken kan pendla från negativt till positivt trots en förhållandevis låg förändring i omsättningen. Denna variation representerar inte en ”stabiliserad” bruttomarginal, utan bedöms bero på lagerförändringar eller bokföringspraxis. Det är därför svårt att tolka den kvartalsvisa bruttomarginalen till dess att försäljningen ökar och blir mer jämn, samt att Zoomability skalar upp produktionen.

Rörelsekostnaderna minskade med 27 % Y-Y

Rörelsekostnaderna (exkl. COGS och avskrivningar) uppgick till 2 MSEK under kvartalet, motsvarande en minskning om ca 27 % Y-Y och en minskning om ca 3 % Q-Q, vilket var mer eller mindre i linje med vad Analyst Group estimerat, då vi hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara fortsatt återhållsamma avseende marknadsföringssatsningarna givet utfallet i den senaste företrädesemissionen. Om Zoomability lyckats säkra ytterligare finansiering kommande månader förväntar Analyst Group att rörelsekostnaderna kommer att stiga i takt med ökade operationella satsningar, såsom marknadsföring och nyrekrytering, vilket är något Bolaget har behövts hålla tillbaka på under år 2023.

EBIT-resultatet uppgick till -2,9 MSEK under Q4-23, vilket markerar en mindre förbättring mot fjolårets justerade EBIT (-3,3) men är samtidigt en försämring mot föregående kvartal (-2,3), vilket primärt härleds till den försämrade bruttomarginalen.

Kassan är fortsatt ansträngd – kommande TO4 blir viktig

Vid utgången Q4-23 uppgick kassan till 0,9 MSEK exkl. checkräkningskredit*, vilket motsvarar en ökning om ca 0,7 MSEK jämfört med utgången av Q3-23, där genomförd företrädesemission under kvartalet bidrog till kassaökningen. Därutöver har ytterligare 1,5 MSEK tillfallit Bolaget efter kvartalets utgång kopplat till företrädesemissionen. Kommande teckningsoptioner av serie TO4, vilka ger innehavaren av en TO4 rätten att lösa in dessa till aktiekursen 1,20 kr under maj månad 2024, är viktiga och kan som högst tillföra Zoomability 3,8 MSEK. Givet senast rapporterad kassa, med tillägg för de 1,5 MSEK som tillföll Bolaget i februari 2024, och en konservativt antagen burn rate om -0,4 MSEK per månad**, estimerar Analyst Group att nuvarande likvida medel är slut i juni månad, varför kommande TO4 blir vitala. Ytterligare kapitalanskaffning i närtid kan däremot inte uteslutas och är även något som Bolaget tidigare har guidat för samt upprepat i Q1-rapporten 2024, vilket av Bolaget bedöms ske i form av en riktad emission.

Sammanfattningsvis blev år 2023 något av ett mellanår för Zoomability, där omsättningen endast ökade marginellt med ca 1 % mot fjolåret samtidigt som en minskad kostnadskostym bidrog till en lägre rörelseförlust. En stor del av framgången i Zoomability har såväl historiskt som än idag vilat på tillgången till kapital och då de två senaste företrädesemissionerna samt efterföljande teckningsoptionslösen har präglats av en låg teckningsgrad, har det i sin tur medfört till en inbromsning i verksamhetstakten för Zoomability och därmed försäljningstillväxten. Parallellt har Zoomability knutit an viktiga samarbetspartners, distributörer och certifieringar, vilket medför en solidare grund att stå på för att accelerera tillväxten när Bolaget väl har tillräckligt kapital för att öka marknadsföringsinsatserna samt produktionstakten.

JV:et är en betydande trigger framöver och i ett scenario där allt går planenligt, kommer tillgång till kapital att vara ett mindre huvudbry för Zoomability från slutet av 2025 och framåt. Detta är däremot mer än ett år bort och om produktionen är i full drift i början av 2025, är det rimligt att anta att det kan ta ett par år innan full kapacitet har nåtts. Med andra ord behöver Zoomability kunna stå på egna ben fram tills att ett potentiellt JV etableras och produktionen är i gång, varför tillgången till kapital fortsättningsvis kommer att vara en vital del för Zoomabilitys verksamhet även kommande år.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Zoomability.


*Zoomability har en beviljad kreditlimit om 1 MSEK vilken Bolaget kan nyttja vid behov.

** Genomsnittet för 2023 uppgår till ca -0,2 MSEK per månad och det treåriga genomsnittet uppgår till -0,65 MSEK.