Kommentar på Zoomabilitys Q3-rapport


Zoomability publicerade den 23 november 2022 bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 1,4 MSEK (0,7) – motsvarande en ökning om ca 88 % Y-Y
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, minskade Q-Q och uppgick till 2,4 MSEK
  • Genomför företrädesemission för att säkerställa stark tillväxt framgent

Omsättningen något under våra estimat

Under det tredje kvartalet 2022 uppvisade Zoomability en nettoomsättning om 1,4 MSEK, motsvarande en ökning om 87,9 % Y-Y och -27,3 % Q-Q. Det tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal för Zoomability, vilket delvis förklarar nedgången kvartal till kvartal, men utfallet var samtidigt lägre än vad Analyst Group estimerat, givet våra helårsprognoser. Nettoomsättningen under Q1-Q3 år 2022 uppgår till strax över 4,9 MSEK, vilket innebär att bolaget redan har tangerat fjolårets omsättning. Omsättningsökningen som uppvisats under år 2022 är primärt en effekt av gynnsammare marknadsförhållanden, vilket således har öppnat upp för ökade marknadsföringssatsningar genom event, PR och distributörer. Att Zoomability har en konkurrenskraftig och efterfrågad produkt är inget nytt, därför är marknadsföring och närvaro på event viktiga parametrar för försäljningen ska öka, då en Zoom i mångt och mycket behövs upplevas för att leda till ett köp, vilket vi under år 2022 även har sett i siffrorna. Under Q3-22 har Zoomability fortsatt satsningarna på marknadsföring, där bolaget bl.a. har medverkat på olika event samt mässor, dels i Sverige, dels Tyskland (Düsseldorf), men även omnämnts i tidningar, vilket sammantaget ger ökad visibilitet samt vad bolaget i rapporten också skriver ökat antal förfrågningar om Zoomen. Därtill har Zoomability under kvartalet även breddat återförsäljningsnätverket genom kontrakterandet av den irländska distributören Planet Tri, vilket öppnar upp en ny marknad för Zoomability.

Parallellt har godkännandet av det viktiga rullstolsdirektivet (EN12184) tagit längre tid än vad vi har förväntat oss, där vatten-, elsäkerhet-, och EMC-testning ännu kvarstår enligt bolaget. Detta, i kombination med att likviden från företrädesemission tillfaller bolaget i slutet av december 2022, gör att Analyst Group bedömer att Zoomability får det svårt att nå våra omsättningsprognoser för år 2022, varför vi kommer att se över dessa. Godkännandet av rullstolsdirektivet är dock alltjämt en tydlig trigger i närtid, då det skulle öppna upp den norska hjälpmedelsmarknaden, och är ett viktigt steg för att accelerera omsättningen kommande kvartal.

Lägre kostnadsbas under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal

Under Q3-22 uppgick bruttomarginalen till 18,3 %, vilket är lägre än dels jämförbart kvartal föregående år (68,5 %), dels föregående kvartal (45 %). Då Zoomabilitys omsättning fortsatt är på relativt låga nivåer, fluktuerar bruttomarginalen mellan kvartalen och speglar inte en ”normaliserad” nivå av bruttomarginalen, utan är snarare en effekt av lageruppbyggnad eller bokföringsmetod, varför bruttomarginalen blir något svårtolkad tills dess att omsättningen når högre nivåer.

Rörelsekostnaderna uppgick till 2,4 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning sett till Y-Y (1,7) men samtidigt en minskning om ca 0,3 MSEK från Q2-22 då motsvarande kostnadspost uppgick till 2,7 MSEK. Analyst Group bedömer att bakgrunden till kostnadsminskningen Q-Q är en effekt av att Zoomability har behövt dra ned något på bl.a. marknadsföringssatsningar givet bolagets finansiella ställning, snarare än att bolaget har genomfört kostnadseffektiviseringar. Analyst Group förväntar sig därför att kostnadsposterna kommer att öka successivt i takt med att bolaget tillförs ytterligare kapital genom företrädesemissionen, för att i sin tur kunna exekvera på bolagets expansionsplaner för år 2023.

Zoomability ämnar genomföra en företrädesemission om 12,7 MSEK för att säkerställa stark tillväxt

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till 1,4 MSEK, motsvarande en minskning om 3,1 MSEK mot Q2-22. Bolaget meddelade den 1 november 2022 att en företrädeemission av untis har beslutats, vilken, vid full teckning, tillför Zoomability ca 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 43 % och genom de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 och TO2, kan bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt ca 11,1 MSEK respektive 17,5 MSEK. Därtill meddelade Zoomability att bolaget kommer, efter företrädesemissionen, genomföra en riktad emission inför en ägarspridning med Dividen Sweden AB, uppgående till 2,5 MSEK. Att Zoomability skulle genomföra en kapitalanskaffning var något som VD Pehr-Johan Fager flaggade för i Q2-rapporten 2022, där nettolikviden från emissionen ämnas användas till fortsatta markandsföringssatsningar, rekrytering av ytterligare säljpersonal, bredda återförsäljarnätverket samt utöka lagret för att därigenom kunna leverera på den ökade efterfrågan som väntas bli en effekt av de samlade satsningarna. Stort fokus kommer att läggas på USA, vilken är bolagets största marknad, men även Sverige, Norge och Italien, vilka är prioriterade marknader. Med ett stärkt rörelsekapital från kommande kapitalanskaffning ges Zoomability ökade möjligheter att ta tillvara på potentialen i Zoomen och exekvera på de flertalet triggers som bolaget står inför, såsom godkännandet av rullstolsdirektivet och försäljning på såväl den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada) som europeiska, vilka samtliga utgör starka tillväxtdrivare för Zoomability.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.