Kommentar på Zoomabilitys Q2-rapport


Zoomability publicerade den 24 augusti 2022 bolagets delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,6) – motsvarande en ökning om 22,8 % Y-Y
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 2,7 MSEK (3,0)
  • Bolaget flaggar för kapitalanskaffning för att skala upp försäljningen

Omsättningen ökar 22,8 % Y-Y

Under det andra kvartalet 2022 redovisade Zoomability en omsättning om 1,9 MSEK, motsvarande en ökning om 22,8 % Y-Y och 20,8 % Q-Q, i absoluta tal motsvarar det ökningar om ca 0,4 MSEK Y-Y och ca 0,3 MSEK Q-Q. Omsättningen var i linje med våra förväntningar, där den ökade försäljningen under kvartalet härleds till intensifierade marknadsinsatser i Sverige, vilket även har fortlöpt under det tredje kvartalet där två specialutrustade Zoomar inofficiellt slog världsrekord på Cykelvasaleden, vidare har Zoomability agerat huvudsponsor till ”Den långa vandringen” samt  återlanserat ZoomCamp, vilket sammantaget förväntas ge effekt på försäljningen under det andra halvåret 2022.

Parallellt kan vi utläsa i rapporten om fortsatta förseningar i uppstarten av JV-bolaget i Kina och en trögstartad försäljning i USA efter pandemin vilka bedöms kunna dämpa försäljningstillväxten något kommande kvartal. Merparten av testerna avseende ett godkännande av EN12184 (rullstolsdirektivet) slutfördes den sista juni, och efter mindre anmärkningar, som Zoomability nu åtgärdat, väntas den slutgiltiga rapporten till RISE vara klar inom några veckor, innan ett fullgott godkännande är på plats. Ett godkännande skulle bland annat öppna upp den norska hjälpmedelsmarknaden, vilket utgör den tydligaste triggern i närtid och är ett viktigt steg för att accelerera omsättningen under slutet av 2022, och likväl under resterande prognosperiod. Därtill utgör den nya återförsäljaren i Kanada, Trackz Mobility, ett viktigt led i att öka försäljningen på den nordamerikanska marknaden, vilket Analyst Group ser positivt på. Vi estimerar att Zoomability kan öka försäljningen ytterligare under H2-22 givet att redan gjorda samt kommande marknadsföringssatsningar fortsätter att bära frukt.

Bruttomarginalen uppgår till 45 % under andra kvartalet

Bruttomarginalen uppgick under det första kvartalet 2022 till 45 %, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om 20,1 %, samtidigt har bruttomarginal fluktuerat i hög grad mellan kvartalen, vilket kan förklaras av en relativ låg nivå av försäljning, samt som en effekt av lageruppbyggnad eller bokföringsmetod. Även om försäljningsvolymerna har börjat ta fart, vill Analyst Group se att bruttomarginalen stabiliserar sig innan större slutsatser om dess utveckling kan dras.

Övriga externa kostnader uppgick till 1,9 MSEK under Q1-22, vilket är i linje med föregående kvartal, härlett från fortsatta intensifierade marknadsföringsinsatser efter pandemin. Parallellt har Zoomability under kvartalet haft ytterligare kostnader relaterat till uppbyggnaden av kvalitetssystem, interna processer samt certifiering mot EN12184, i syfte att hantera en högre försäljning framgent, varför vi ser positivt på att bolagets totala rörelsekostnader (exklusive COGS och avskrivningar) sjönk med ca 0,3 MSEK Q-Q.

Analyst Group bedömer att Zoomability har utvecklats med relativ god kostnadskontroll under kvartalet, där både övriga externa kostnader och personalkostnader har minskat Q-Q, samtidigt som omsättningen ökat med 23 %. Däremot har de övriga externa kostnaderna överstigit våra estimat under H1-22 samtidigt som bolaget guidar för ökade investeringar framöver för att skala upp försäljningen ytterligare. varför vi kommer att se över våra kostnadsprognoser.

Bolaget flaggar för ytterligare kapitalanskaffning för att skala upp försäljningen

Vid utgången av juni 2022 uppgick kassan till 4,5 MSEK, vilket kan jämföras med utgången av Q1-22 då kassan uppgick till 8,8 MSEK, motsvarande en minskning om ca 4,3 MSEK. Under första halvåret har kassaflödet belastats av en större negativ förändring i varulagret och kundfordringar, vilket å ena sidan tynger kassan kortsiktigt, å andra sidan innebär ett kassatillskott i takt med att kundfordringarna erhålls samtidigt som det ökade varulagret möjliggör för bolaget att kunna leverera högre volymer framgent.

Zoomabilitys VD Pehr-Johan Fager flaggar i delårsrapporten för att bolaget planerar att genomföra en kapitalanskaffning i syfte att skala upp försäljning ytterligare, vilket innefattar fler medarbetare, större inköp av insatsvaror för att säkra leverans och utökade marknadsinsatser. Givet uppvisad burn rate om -7,1 MSEK under H1-22, eller -1,2 MSEK/månad, skulle Zoomability, allt annat lika, behöva genomföra en kapitalanskaffning senast i oktober 2022. Samtidigt bedömer Analyst Group att Zoomability kan förbättra bolagets burn rate kommande kvartal givet ökad estimerad försäljning och att bolaget kan fortsatta utvecklas under relativt god kostnadskontroll, varför kassan estimeras kunna bevaras något längre. Däremot, med hänvisning till den lägre riskviljan som har präglat de finansiella marknaderna hittills under 2022, är Analyst Group av uppfattningen att villkoren i en potentiell kapitalanskaffning kan medföra en större utspädning för befintliga aktieägare. Med ett stärkt rörelsekapital från en potentiell kommande kapitalanskaffning ges Zoomability samtidigt möjligheten att fortsatta exekvera på de flertalet triggers som bolaget står inför både på kort och lång sikt, såsom godkännandet av rullstolsdirektivet, JV-bolaget i Kina och försäljning på såväl den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada) som europeiska, vilka samtliga utgör starka tillväxtdrivare för Zoomability.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.