Kommentar på Zoomabilitys Q1-rapport


Zoomability Int AB publicerade idag den 18 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen uppgick till 1,2 MSEK – En minskning med 13 % YoY
  • Stark orderbok – Leverans förväntas ske delvis i slutet av Q2 men primärt under Q3
  • VD ordet andas optimism

Covid-19 är fortfarande en påverkande faktor som hämmar omsättningen

Zoomability redovisade under Q1-21 en nettoomsättning om 1,2 MSEK, motsvarande en minskning om 13 % jämfört med motsvarande period under 2020. Pandemin fortsätter att påverka försäljningen av Zoom Uphill där restriktioner inte enbart har bibehållits utan även utökats i en del av de länder Zoomability har försäljning i. Vid lägre volymer och särskilt under tider med längre ledtider, och flertalet restriktioner, påverkas även bolaget bruttokostnader negativt, b.la. blir insatsvaror dyrare. Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till -36,5 %, men i takt med att Zoomability kan skala upp produktionen och därmed möta efterfrågan i större utsträckning, vilket möjliggörs genom kapitaltillskott under Q3-21 och lättnader avseende coronarestriktioner, estimerar vi att bruttomarginalen stärks framöver.

Under andra kvartalet 2021 erhöll Zoomability en order från USA om 24 st Zoomar, motsvarande ett ordervärde om ca 2 MSEK, som väntas leverera delvis under slutet av Q2-21, men primärt under Q3-21. Ordern kom efter att bolagets distributör Zoom-USA närvarade under mässan ”Vietnam and all Veterans Reunion” i Florida 11 – 18 april, vilket var den första mässan som distributören kunde delta under på nästan 12 månader. Vi anser att detta tydligt påvisar vilken lukrativ produkt Zoomability tillhandahåller och i vår mening också talar för att expansionsplanen faller väl ut när det förväntade kapitaltillskottet i Q3-21 tillfaller bolaget, vilket möjliggör ökade marknadsföringssatsningar och produktionsvolymer.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av mars 2021 uppgick kassan till 1,2 MSEK, vilket är ungefär -920 tSEK lägre än vid utgången av Q4-20. Kapitaltillskottet som vi förväntar oss tillfaller bolaget via utestående teckningsoptioner (TO1) under Q3-21 är därför avgörande för att dels täcka det löpande rörelsekapitalbehovet framöver, dels för att kunna exekvera på bolagets utstakade expansionsplan. Skulle kapitaltillskottet utebli är det mest sannolikt att bolaget vänder sig till aktiemarknaden för att resa nytt kapital, vilket kan komma att vara förknippat med en rabatt för att attrahera investerare – detta är dock något vi prognostiserat ej kommer att behövas.

Sammanfattande ord

VD-ordet andas optimism, där bolaget dels talar om de framsteg som nåtts under kvartalet med nya kontrakterade distributörer och avtalet med Region Kalmar, dels att man ser effekter av de lättnader på coronarestriktioner som gradvis börjats genomföras i en del länder. Vi läser även att diskussionerna avseende JV i Kina har intensifierats, där bolaget räknar med ett Letter Of Intent under sommaren, vilket vi ser positivt på eftersom det innebär att Zoomability kan börja producera och marknadsföra Zoomen på den kinesiska marknaden, som bedöms omfattande och innebära stor försäljningspotential. Utvecklingen av Zoom Stick löper på enligt plan, och eftersom utvecklingsarbetet är outsourcat till bolagets distributör Handitec i Finland innebär produktutvecklingen inga direkta investeringar för Zoomability. Med Zoom Stick kan Zoomability nå ut till en bredare kundbas, och kan adressera de personer som inte har tillräcklig överkroppsfunktion för att kunna manövrera en Zoom Uphill.

Vi är av uppfattningen av merparten av försäljningen kommer att tillfalla Zoomability under H2-21 i takt med att samhällen i en större utsträckning öppnas upp samt att bolaget får in kapitaltillskottet under Q3-21 som möjliggör expansion – våra prognoser är därför fortsatt intakta.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.