Kommentar på Zoomabilitys Q1-rapport


Zoomability publicerade idag den 19 maj 2022 bolagets delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,2) – motsvarande en ökning om 30,6 % Y-Y
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 3,0 MSEK (3,1)
  • Flertal triggers för att skala upp försäljning under 2022

Omsättningen ökar 30,6 % Y-Y

Under det första kvartalet 2022 redovisade Zoomability en omsättning om 1,6 MSEK, motsvarande en ökning om 30,6 % Y-Y och 20,6 % Q-Q, visserligen avser ökningen ca 0,4 MSEK Y-Y och ca 0,3 MSEK Q-Q i absoluta tal. Omsättningen är i linje med våra förväntningar trots att VD Pehr-Johan Fager lyfter i rapporten att bolaget fortsatt ha drabbats av pandemirelaterade problem under kvartalet. Dessutom har kvartalet tyngts av en sämre försäljning i USA. Dock ligger pandemin nu bakom oss och vi ser positivt på att marknadsföringsarbetet har intensifierats i enlighet med expansionsplanen, vilket bäddar för att försäljningen kan ta fart under andra halvan av 2022. JV-bolaget i Kina drabbas fortsatt av förseningar vilket förklaras av landets coronapolicy med nolltolerans. JV-bolaget är en tydlig trigger varav Kina kan komma utgöra en viktig marknad för bolaget framgent, även om det inte explicit inte har tagits i beaktning i våra omsättningsprognoser i ett Base scenario. Zoom Stick utgör likväl en tydlig trigger framöver, men dras även med förseningar som hänförs till leveransproblem av speciella komponenter. Vidare utgör ett godkännande av SS-EN 12184 (rullstolsdirektivet) en viktig milstolpe för att kunna accelerera omsättningen, vilket krävs i vissa länder för att personer ska kunna få Zoomen som ett kostnadsfritt medicintekniskt hjälpmedel.

Bruttomarginalen uppgick under det första kvartalet 2022 till 20,1 %, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om -18,7 %, däremot har bruttomarginal fluktuerat i hög grad mellan kvartalen under helåret 2021, primärt förklarat av en effekt av lageruppbyggnad, försäljningstapp eller bokföringsmetod, varför vi inte drar allt för höga växlar kring bruttomarginalen förens försäljningen har tagit fart. Samtidigt går det att urskilja att varulagret har stärkts under kvartalet från 2,1 MSEK under Q4-21 till 4,2 MSEK under Q1-22. Övriga externa kostnader uppgick till 2,1 MSEK under Q1-22, i linje med föregående kvartal, vilket kan antas härledas av ökade marknadsföringsinsatser. Samtidigt som det är något över våra förväntningar, ser vi positivt på att bolaget har kunnat intensifiera marknadsinsatserna, vilket bäddar för starkare försäljningen kommande kvartal. Bolagets totala rörelsekostnader (exklusive avskrivningar) uppgick till 3,0 MSEK under kvartalet, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om 3,1 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 0,1 MSEK. Analyst Group bedömer att Zoomability har utvecklats med god kostnadskontroll under kvartalet, givet att omsättningen har ökat Q-Q. Parallellt bör det tilläggas att bolagets försäljning och produktion inte har skalats upp avsevärt ännu ochvi bedömer att ökade volymer kommer kunna medföra högre marginaler framgent.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av mars 2022 uppgick kassan till 8,8 MSEK, vilket kan jämföras med utgången av Q4-21 då kassan uppgick till 11,6 MSEK, motsvarande en minskning om ca 2,8 MSEK. Bolagets burn rate är därmed i linje med föregående kvartal. Bolagets kapitalförbrukning är å ena sidan fortfarande relativt hög och givet helåret 2021 genomsnittliga burn rate om -0,7 MSEK/månad, samt bolagets kassa vid utgången av det första kvartalet 2022, estimerar vi att kassa täcker kommande 12 månaders rörelsekapitalsbehov. Samtidigt förväntar Analyst Group sig att bolagets burn rate kan förbättras i takt med att exekveraring på expansionsplanerna och ökar försäljningen.

Sammanfattande ord

Nettoomsättningen under årets första kvartalet kom in i linje med våra förväntningar, samtidigt som Analyst Group bedömer att försäljning kommer börja ta fart ytterligare under H2-22. Parallellt har kostnaderna utvecklats i linje med våra förväntningar, med något högre övriga externa kostnader härlett till de ökade marknadsföringssatsningar som bolaget har gjort under Q1-22, vilket får ses som ett resultat av kostnadsbesparingsprojektet som initierades under Q1-22. Sammanfattningsvis kan Analyst Group konstatera att Zoomability har inlett år 2022 enligt förväntansbilden, samtidigt som bolaget har lagt grunden för en accelererande försäljning genom att dels säkra leveranskapacitet, dels intensifierade marknadsinsatser, däribland i Italien via distributören Greenova. Därtill har bolaget drivits med fortsatta förseningar och problem för både JV-bolaget i Kina och Zoom Stick, primärt hänfört till pandemirelaterade effekter och komponentbrist. Vid ett positivt utfall från JV-bolaget i Kina kan den kinesiskamarknaden tänkas utgöra en betydande potential, då 85 miljoner människor uppges ha en funktionsvariation. Därmed utgör JV-bolaget en tydlig trigger tillsammans med Zoom Stick och registrering av Zoomen som ett medicintekniskt hjälpmedel.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.