Kommentar på Zoomabilitys Q4-rapport


Zoomability publicerade idag den 24 februari 2022 bolagets delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,1) – motsvarande en ökning om 13,8 % Y-Y
  • Högre burn rate under H2 än H1-21
  • Lagt en god grund för 2022

Omsättningen ökar 13,8 % Y-Y

Omsättningen för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 1,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 13,8 % Y-Y och 77,6 % Q-Q, visserligen uppgick omsättningen till 0,7 MSEK i Q3-21, en ökning om ca 0,6 MSEK i absoluta tal. Summerat för helåret 2021 uppgick nettoomsättning till 4,8 MSEK, vilket kan jämföras mot helåret 2020 då nettoomsättning uppgick till 5,0 MSEK, motsvarande en minskning om 4,8 %. Zoomabilitys produkt, Zoomen, är beroende av att kunna upplevas och testas, varför bolaget har fortsatt att drabbats av pandemirelaterade effekter, vilket har gjort att försäljningsökningen har skjutits ytterligare fram i tiden. I USA har bolagets distributörer haft svårt att marknadsföra Zoomen, samtidigt som Europa har dragits med restriktioner vilka har begränsat aktiviteten på mässor. Däremot menar bolaget att marknadsföringsarbetet har intensifierats i och med övergången till ett normaltillstånd i samhället, vilket även bekräftas av VD Pehr-Johan Fager som kommenterar att orderingången i januari är en indikation på det, samtidigt har distributören McCabe Outdoor Mobility ett flertal inbokade event i USA, medan i Sverige är bolaget och dess samarbetspartners inbokade på en rad evenemang nu när restriktionerna har släppts helt, vilket öppnar upp för försäljningstillväxt under 2022.

Bruttomarginalen uppgick under fjärde kvartalet 2021 till -20 %, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om 68,5 %, bruttomarginalen har under helåret 2021 varit i hög grad fluktuerande, där bruttomarginalen i Q4-21 härleds till större inköp av komponenter, vilket dels minskar risken för pandemirelaterade problem som komponentsbrist och långa frakttider framöver, dels möjliggör snabb produktion och leverans när försäljningen tar fart. Bolagets försäljning och produktion har ännu inte skalats upp avsevärt, vilket även är fallet i Q4-21 och givet att försäljningen fortfarande på låga nivåer, bedömer Analyst Group att den redovisade bruttomarginalen snarare är en effekt av bolagets lageruppbyggnad och bokföringsmetod. Vi estimerar att i takt med att Zoomability når högre volymer kan bruttomarginalen normaliseras över kvartalen och därmed bli en viktigare datapunkt att följa.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av december 2021 uppgick kassan till 11,6 MSEK, vilket kan jämföras med utgången av Q3-21 då kassan uppgick till ca 14,8 MSEK. Bolaget operationella burn rate uppgick till -5 MSEK under H2-21, vilket motsvarar ca -2,5 MSEK/kvartal och -0,8 MSEK/månad, att jämföra med bolagets burn rate under H1-21 som uppgick till -3,2 MSEK, motsvarande ungefär -1,6 MSEK/kvartal och -0,5 MSEK/månad. Zoomability har därmed ökat sin kapitalförbrukning under H2-21, vilket dels kan förklaras av högre frakt- och komponentspriser under tredje kvartalet, dels ett betydande försäljningstapp under samma period. Givet helårets genomsnittliga burn rate om -0,7 MSEK/månad, samt bolagets kassa vid utgången av det fjärde kvartal, estimerar Analyst Group att bolaget kommer vara finansierade in i H1-2023. Analyst Group förväntar sig dock en förbättrade burn rate i takt med att bolaget exekverar på expansionsplanen och ökar försäljningen. Bolagets rörelsekostnader har under kvartalet uppgått till 3,1 MSEK (exklusive COGS och avskrivningar), vilket är en ökning med 1,4 MSEK mot föregående kvartal. Kostnadsposten övriga externa kostnader är den starkaste bidragande faktorn till kostnadsökningen, härlett till ökade marknadsföringssatsningar i Q4-21, vilket följaktligen förklarar den ökade förlusten under kvartalet. I och med kapitalinjektionen under Q3-21 genomförde Zoomability rekryteringar av två nya medarbetare, där personalkostnaderna uppgick till 0,9 MSEK under det fjärde kvartalet, motsvarande en ökning med ca 100 tSEK Q-Q, varför kostnadsposten inte varit en stark bidragande faktor under innevarande kvartal och vi förväntar oss att rekryteringarna ger en något större effekt på kostnadsposten framöver.

Sammanfattande ord

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2021 kom in marginellt över våra förväntningar, summerat för helåret uppgick Zoomabilitys nettoomsättning till 4,8 MSEK, mot våra förväntningar om 4,7 MSEK. Kostnaderna har däremot utvecklats över våra förväntningar, vilket i synnerhet kan härledas till de ökade marknadsföringssatsningar som bolaget har gjort under Q4-21, men även större inköp av komponenter vilka har genomförts för att försäkra bolagets leveranskapacitet. Både marknadsföringssatsningar och ökade inköp under kvartalet görs i syfte av att kunna skala upp både försäljning och produktionstakten framgent, vilket motiverar att vi inte väljer att dra för stora växlar kring detta. Därtill har bolagets drabbats av restriktioner under kvartalet, trots detta har bolaget utvecklats i linje med våra förväntningar och förbättrat sin position genom att ha säkrat leveranskapacitet, stärkt bolagets humankapital och ökat sina marknadsinsatser, vilket får ses som ett gott betyg under kvartalet och kommer vara viktiga pusselbitar för att skala upp försäljningstillväxten och exekvera på expansionsplanen under 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Zoomability.