Kommentar på Windon Energy Groups Q2-rapport


Windon Energy Group publicerade den 29 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Omsättningen uppgick till 53,7 MSEK under H1-23 (proforma) – högre än helårsomsättningen år 2022 om 44,6 MSEK
  • Engångskostnader pressade lönsamheten – förbättringar väntas framgent
  • Breddar erbjudandet med batterilagring och nya solpaneler

Fortsatt stark omsättningstillväxt

Under det andra kvartalet år 2023 redovisade Windon en nettoomsättning om 15,2 MSEK. Givet att Windon Energy Group (tidigare HODL SPAC Europe) slutförde förvärvet av Windon den 17 maj år 2023, inkluderas Windon AB:s räkenskaper under ungefär halva det andra kvartalet. Således ger nettoomsättningen proforma en mer korrekt bild av bolagets utveckling under kvartalet, vilken uppgick till 29,2 MSEK, vilket innebär att Windons omsättning uppgår till 53,7 MSEK under H1-23, något som kan jämföras med omsättningen för helåret 2022 om 44,6 MSEK vilket således är en stark tillväxt jämfört med föregående år. Tillväxten antas vara hänförlig till ett fortsatt ökat försäljningsfokus samt hög efterfrågan, bl.a. drivet av fördelarna med Windons produkter, exempelvis mer effektiva solpaneler samt kostnadsbesparande montagesystem.

Något svagare lönsamhetsutveckling – engångskostnader påverkade

EBITA-resultatet uppgick under Q2-23 till 2,1 MSEK (proforma), motsvarande en marginal om 7 %. Kvartalet påverkades av engångskostnader om 2,4 MSEK, hänförliga till förvärv, noteringsprocess samt organisationsförändringar i samband med förvärv, vilka vi inte förväntar oss ska uppkomma igen under kommande kvartal. Justerat för dessa kostnader uppgick EBITA-resultatet till 4,5 MSEK, motsvarande en marginal om 15 %. Marginalen är något svagare i jämförelse med helåret 2022 då EBITA-marginalen uppgick till 24 %, något vi hade räknat med till följd av att den kraftiga efterfrågan på solceller som kunde skönjas år 2022 skulle sjunka något, i kombination med en ökad konkurrens på marknaden, vilket oftast medför en generell prispress och sjunkande marginaler.

Beträffande kassaflödet så redovisas inte proforma-siffror men vi noterar att kassan stärktes till 6 MSEK, vilket kan jämföras med 2,4 MSEK vid utgången av Q1-23 (proforma). I vår initieringsanalys av Windon nämndes att kassaflödet under år 2022 var negativt, trots stark lönsamhet, vilket var hänförligt till växande kundfordringar. Vid utgången av Q2-23 uppgick de kortfristiga fordringarna till 18,4 MSEK, jämfört med 19,4 MSEK vid utgången av Q1-23 (proforma), vilket således medförde en positiv utveckling i kassan och är enligt Analyst Group ett bevis på att bolaget kan växa utan att det ”kostar” för mycket att växa i termer av rörelsekapital.

Stärker produktportföljen med batterilagringssystem

Efter kvartalets utgång meddelade Windon att bolaget har inlett ett samarbete med UZ Energy för att komplettera det befintliga erbjudandet av solcellssystem med batterilagringssystem. Batterierna är lämpliga för olika typer av kunder – från villaägare till kommersiella fastighetsägare och mer storskaliga lösningar för att bidra till att balansera nätet. Batterilagringssystemen stärker Windons kunderbjudande och medför även en högre intäkt per sålt system och då batterierna adderas till bolagets befintliga erbjudande avseende solcellssystem behöver inget ytterligare försäljningsarbete för att sälja batterisystemen separat genomföras, varför kostnaderna för att integrera batterisystemen väntas vara låga och således bidra positivt till Windons marginal. Effekten av en högre intäkt per sålt system samt bättre marginal estimeras till viss del synliggöras i slutet av år 2023 men främst från år 2024. Därutöver antas batterierna kunna säljas separat för att skapa ytterligare ett intäktsben.

Batterilagring väntas utgöra en stor del i omställningen mot mer förnyelsebara energikällor, givet att några av de mest populära, såsom vind- och solenergi, är att betrakta som mindre planerbara energikällor som påverkas av väder, varför energilagring och andra flexibilitetstjänster blir en viktig faktor för att stabilisera elnätet. Således anser Analyst Group att adderingen av batterilagring stärker Windons position ytterligare för att fortsätta kapitalisera på elektrifieringstrenden och omställningen till mer förnyelsebar energi.

Breddar sortimentet av solpaneler

I samband med Q2-rapporten meddelade Windon även att bolaget nu breddar sortimentet av solpaneler genom att addera en enklare standardpanel, vilken tillverkas och importeras från kinesiska JH Solar. Den nya panelen kommer vara tillgänglig från september år 2023 och är kompatibel med Windons patenterade montagesystem, vilket medför en minskad installationstid, således kostnader för Windons kunder. Analyst Group ser positivt på att Windon breddar erbjudandet för att möta efterfrågan inom allt från villainstallationer till större solparker, för att således kunna vinna fler upphandlingar. Däremot ser vi fortsatt Windons egen solpanel, Windon Effekta, som bolagets viktigaste produkt och konkurrensfördel, givet att det etsade glaset medför en ökad kapacitet om ca 8 % jämfört med andra solpaneler, vilket anses vara en viktig faktor när slutkunden väljer solpaneler.

Sammantaget anser vi att Windon levererade en rapport i nära linje med våra förväntningar både gällande omsättning och lönsamhet, justerat för engångskostnader. Under kommande kvartal väntas något svagare utveckling till följd av säsongsvariationer med semestertider under det tredje kvartalet samt det generellt svagare fjärde kvartalet med mörkare och kallare klimat. Likväl ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter för Windon bl.a. givet den breddning som skett av sortimentet, där bolaget redan mottagit en större order om 6,7 MSEK avseende batterilagring, vilket påvisar att Windon redan innehar ett starkt momentum inom segmentet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Windon.