Kommentar på Windon Energy Groups Q1-rapport


Windon Energy Group publicerade den 30 maj 2024 bolagets rapport för det första kvartalet 2024. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Svagare försäljning under det första kvartalet
  • Fortsätter exekvera på tillväxtstrategin
  • Fortsatt låg kostnadsbas
  • Geografisk expansion genom partnerskap med norskt installationsbolag

Starkare kvartal står runt dörren

Windons omsättning under Q1-24 uppgick till 4,6 MSEK, då Windon förvärvades och börsnoterades i maj år 2023 redovisas inte siffror från jämförelsekvartalet. Windon påverkades under kvartalet av den nya tolkningen från Skatteverket avseende grön teknik-avdrag vid batteriinvestering för att delta i marknaden för stödtjänster, vilket vi har påtalat vid tidigare analysuppdateringar. Den nya tolkningen antas ha påverkat investeringsviljan avseende batterier, vilket även påverkat försäljningen avseende solceller. Den svagare försäljningsutvecklingen för Windon förväntas främst vara hänförlig till en svagare konsumentmarknad, där investeringsviljan har påverkats av, utöver den nya tolkningen från Skatteverket, högre räntor och låga elpriser. Givet att den första räntesänkningen från Riksbanken nu har skett samt att säsongsmässigt starkare kvartal nu står runt dörren förväntar vi oss att Windon kan leverera starkare siffror under de kommande kvartalen jämfört med Q1-24.

I ljuset av den tuffa marknaden fortsätter dock Windon exekvera på bolagets tillväxtstrategi. Under kvartalet har bolaget fortsatt att addera installatörer till återförsäljarnätverket, bl.a. på den norska marknaden, samt genom nya kundsegment genom att fokusera mer på företagsmarknaden. Detta fokus har medfört att Windon har fått förfrågningar bl.a. avseende solparker samt att den utestående offertstocken är stor.

Fortsatt låg och stabil kostnadsbas

Sett till kostnadsbasen så var rörelsekostnaderna stabila under det första kvartalet och Windon fortsätter uppvisa en låg kostnadsbas, vilket limiterar förlusterna vid svagare kvartal likt Q1-24. Samtidigt var bruttomarginalen om 12 % något lägre än våra estimat vilket också påverkade resultatet, varpå EBITA-resultatet uppgick till -2,4 MSEK. Den lägre bruttomarginalen antas vara hänförlig till en prispress på marknaden, vilken dock antas ha stabiliserats nu och vi förväntar oss att Windon kan redovisa en högre bruttomarginal under kommande kvartal. Givet att säsongsmässiga starkare kvartal nu står runt dörren, i kombination med den låga kostnadsbasen som förväntas vara stabil, estimeras Windon uppvisa lönsamhet under de kommande kvartalen.

Kassan minskade under Q1-24 till 4,1 MSEK jämfört med 10,4 MSEK vid utgången av december år 2023. Utöver det negativa rörelseresultatet var kassautvecklingen hänförlig till en negativ utveckling av rörelsekapitalet. Givet att vi förväntar oss att Windon är kassaflödespositiva under kommande kvartal samt att bolaget är skuldfria anser vi fortsatt att den finansiella ställningen är stabil.

Geografisk expansion genom partnerskap med norskt installationsbolag

I slutet av det första kvartalet meddelade Windon att bolaget ingått ett partnerskap i Norge med Østa Elektro, ett installationsbolag inom el, luftkonditionering och ventilation men som även har ett samarbete med, samt delägarskap i, Energi Pluss, vilket är ett solcellsbolag som har en kundbas bestående av ca 1 000 kunder och har monterat solcellsanläggningar till ett värde om ca 150 MNOK, vilka Windon nu kommer leverera bolagets hela produktutbud till, bestående av ett komplett solcellssystem, batterilagringssystem samt vindturbinen RidgeBlade. I vår senaste analysuppdatering av Windon belyste vi möjligheten att Windon kan bedriva korsförsäljning av solcellssystemen till installatörer som är intresserade av RidgeBlade och således även expandera organiskt på den norska marknaden, vilket partnerskapet med Østa Elektro verifierar.

Sammantaget levererade Windon en Q1-rapport vars siffror var svaga, vilket dock bör ses i ljuset av ett svagt säsongsmässigt kvartal samt en svag konsumentmarknad. Framgent förväntas starkare kvartal rent säsongsmässigt när sommaren nu står runt dörren samtidigt som Windon i allt större grad adresserar företagsmarknaden, vilken för närvarande utvecklas starkare än privatmarknaden, vilket i kombination med den låga kostnadsbasen förväntas stärka lönsamheten.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Windon.