Kommentar på Umidas Q3-rapport


Umida publicerade idag den 19 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 11,9 MSEK (13,6), vilket är en minskning om ca 12,5 % jämfört med samma period föregående år. Värt att notera är dock att det under föregående års kvartal var en period som inkluderade en inventarieförsäljning och således blir jämförelseperioden något missvisande. Kvartalet drivs av ökad försäljning inom affärsområdet Brands For Fans som uppvisar en försäljningsökning om ca 17,3 % i kvartalet, där Motörheadportföljen uppvisade en imponerande tillväxt om ca 14,2 %. Den starka tillväxten inom affärsområdet ser vi positivt på, med tanke på att den begränsade efterfrågan på många exportmarknader till följd av Covid-19.

Bruttomarginalen uppgick under tredje kvartalet till ca 29,2 % (39,6), vilket är en betydande minskning och drivs primärt av förändrad produktmix samt ökade produktionskostnader för ciderportföljen ELIN. Likt vi bedömde i gårdagens kommentar uppvisade Umida under kvartalet en återhämtning inom segmentet storköksprodukter med en omsättning i linje med föregående år, vilket är ett segment som sedan tidigare har haft stor påverkan av Covid-19. Segmentet storköksprodukter tillhör dock Umidas produktutbud med lägst marginaler, vilket har varit en bidragande orsak till den minskade bruttomarginalen som helhet för Umida under perioden. Vi bedömer dock omsättningsåterhämtningen för segmentet under kvartalet som tillfällig efter att regeringen nu infört nya hårdare restriktioner till följd av Covid-19.

Under kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 0,4 (0,9) MSEK, justerat för föregående års inventarieförsäljning motsvarar det en resultatförbättring om ca 3,4 MSEK. Vi ser mycket positivt på resultatförbättringarna samt att Umida nu för första gången levererar ett operationellt positivt kassaflöde om 0,6 MSEK (-8,4). Det positiva resultatförbättringarna drivs av lägre operationella kostnader, där bland annat personalkostnaderna under kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (3,3), vilket motsvarar en minskning om ca 46 %. Vi bedömer nu att Umidas minskade personalkostnader under kvartalet ligger närmare den nivå som bolaget bedömer som långsiktigt hållbar. Dagens positiva rörelseresultat bedömer vi är i fortsatt rätt riktning för ett långsiktigt operationellt lönsamt Umida.

Starkaste lanseringen av en spritprodukt på Systembolaget

I samband med rapporten meddelade Umida uppdaterade siffror kring det tidigare genomförda samarbetet med KISS och den nylanserade KISS Black Diamond Premium Dark Rum. Försäljningen påvisar en mycket stark efterfrågan och på mindre än en månad har Umida sålt över 10 000 buteljer sedan lanseringen. Umida uppger att det är den snabbast växande lanseringen av en spritprodukt genom beställningssortimentet sedan Systembolaget ändrade utvärderingsmodellen för tre år sedan, vilket är mycket imponerande. KISS Black Diamond Premium Dark Rum, som har kunnat handlas via beställningssortimentet, kommer nu att finnas i 274 av Systembolagets butiker. Majoriteten av kunderna brukar vanligtvis inte handla via beställningssortimentet, vilket gör att vi bedömer ytterligare och accelerarande stark försäljningsutveckling för KISS Black Diamond Premium Dark Rum framgent.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.