Kommentar på Umidas Q1-rapport


Umida publicerade idag den 20 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2020 och levererade vinst på sista raden. 

Under Q1-20 uppgick nettoomsättning exkl. punktskatter till 10,7 MSEK (11,6), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca 7,7 % jämfört mot samma period föregående år. Bruttomarginal uppgick till ca 26 % (37), där minskningen primärt är hänförlig till högre storköksförsäljning, ett sortiment med generellt lägre marginal relativt bolagets övriga produktportfölj, samt att Umida genomförde ytterligare lagerförändringar inom ramen för den upprensning som gjordes under 2019. Även om den rapporterade bruttomarginalen under Q1 var lägre än vad vi räknat med, delvis till följd av just engångseffekter, väljer vi att behålla våra estimat som är i linje med Umidas långsiktiga mål om att nå en bruttomarginal ca 40 %.

Under Q1 var Systembolaget fortsatt Umidas största kund och stod för 43 % av nettoomsättningen. Under samma period stod storköksförsäljningen för 33 % där en tillväxt om 6,7 % kunde uppvisas. Sett till exportförsäljningen har året börjat tuffare, under kvartalet stod exportförsäljningen för endast 33,6 % av Brands For Fans försäljning och den svaga exportförsäljningen kan fortsätta de kommande månaderna som en konsekvens av Covid-19, då vissa länder som Brands For Fans exporterar till befinner sig i en s.k. lockdown. För att öka försäljningen från Brands For Fans arbetar Umida med att tillsammans med partners på exportmarknaderna bygga varumärke och nå relevanta butikshyllor. Denna viktiga typ av marknadsaktivitet, samt andra marknadsinvesteringar från Umida, har drabbats till följd av de konsekvenser som Covid-19 har medfört. Vi räknar med att dessa effekter även kommer att synas under kommande kvartal, vilket därmed kan påverka försäljningstillväxten för helåret.

Lösta lån har resulterat i en stärkt balansräkning

Umida har avyttrat fastigheten i Götene och i samband med försäljningen återbetalades merparten av bolagets lån. Under kvartalet har Umida minskat sina långfristiga skulder med ca 11,5 MSEK, nu återstår endast ett mindre skuldebrev om ca 1 MSEK samt upplupen ränta, vilket ämnas betalas tillbaka under Q2-20. Vi har tidigare skrivit att en starkare balansräkning minskar den finansiella risken i Umida, vilket dagens rapport påvisar och är något vi ser positivt på.

Visar vinst på sista raden

Vi noterar även att Umidas operationella kostnader, bortrensat engångseffekter, uppgår till ca 6,0 MSEK vilket är en stark förbättring mot ca 9,6 MSEK under samma period föregående år. Sett till rörelseresultatet så förbättrades det med 0,5 MSEK, och justerat för kostnader av engångskaraktär förbättrades rörelseresultatet med hela 2,1 MSEK. Resultatet är bl.a. ett tecken på kraften i Umidas genomförda kostnadsbesparingsprogram, samtidigt utesluter vi inte att fler besparingar kan behövas göras som en effekt av Covid-19. Nettovinsten var under perioden ca 0,6 MSEK, vilket är en klar förbättring från ca -5,8 MSEK för jämförbar period 2019. Under kvartalet har såklart fastighetsförsäljningen bidragit starkt.

Även om Covid-19 har haft effekter på Umidas omsättning under första kvartalet gör ledningen bedömningen att målet om lönsamhet för helåret 2020 kvarstår. Vi har tidigare kommenterat att en mer lönsam produktportfölj i kombination med den kraftigt reducerade kostnadsbasen jämfört med föregående år skapar förutsättningar för detta, vilket vi vidhåller.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.