Kommentar på Transfer Groups Q4-rapport


Transfer Group (”Transfer” eller ”bolaget”) publicerade den 22 februari 2023 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet år 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen in line med våra förväntningar – uppgick till 98,2 MSEK
  • Skruvar upp de finansiella målen
  • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 MSEK – under vår förväntan
  • Avyttrar logistiksystemet BRAINS för 13,5 MSEK – frigör kapital och stärker lönsamhetsprofilen

Transfer fortsätter att både ta och försvara marknadsandelar – avslutar året starkt

För det fjärde och sista kvartalet av år 2022 redovisade Transfer en nettoomsättning om 98,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 76 % mot jämförbart kvartal föregående år och 8 % mot Q3-22. Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten under Q4-22 uppgick till ca 7 %, givet proformasifforna för Transfer och Sensec under Q4-21. Utfallet var mer eller mindre i linje med vad vi estimerat (97,8), och för helåret levererar Transfer en nettoomsättning om 352,4 MSEK, där Analyst Group estimerar den organiska tillväxten till ca 12,5 %. Utifrån segmentrapporteringen kan vi konstatera att medan CSG har ökat omsättningen både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år, har Altum Security gjort det motsatta. Däremot har Altum dubblat årsomsättningen under år 2022 som ett resultat av b.la. ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter, intern korsförsäljning och breddad organisation, vilket bäddar för fortsatt god utveckling under år 2023. Vidare uppvisar Sensec (Sensec AB och Sensec Solutions AS) en oförändrad tillväxt Y-Y på aggregerad nivå, men där den svenska verksamheten visar en tillväxt om ca 14 % och den norska verksamheten en negativ tillväxt om ca -25 %. Senaste nyhetsflödet från bolaget vittrar däremot om att starkare tillväxt ligger runt hörnet och att efterfrågan på koncernens produkt- och tjänsteerbjudande är stark.

Transfer har under Q4-22 och under inledningen av Q1-23 fortsatt att dels vinna nya ordrar, dels försvarat befintliga ramavtal med långa löptider, vilket Analyst Group ser klart positivt på då det inte enbart ger Transfer en kvalitetsstämpel på tidigare utfört arbete, utan även påvisar att det finns ett uppdämt investeringsbehov inom säkerhet. Ett exempel på ett ramavtal som inte enbart försvarades utan även utökades var det som Transfers dotterbolag Sensec tecknade med Kriminalvården under Q1-23 avseende röntgen- och metalldetektionsutrustning, till ett ordervärde om ca 98 MSEK över fyra år (2+2 år). Sensec har en god och lång historik med att arbeta med Kriminalvården, vilka är en av Sensecs såväl största som viktigaste kunder, och den vunna upphandlingen kommer i utökad form jämfört med tidigare ramavtal. Detta då även Polisen, SIS och SLSO ingår, vilka kan göra avrop på tillhörande produkter och tjänster såsom utbildning, service samt support.

Som ett resultat av ett starkt momentum i orderingången, i kombination med hög marknadsefterfrågan, meddelade Transfer strax innan Q4-rapporten att de finansiella målen fram till år 2025 skruvas upp. De justerade finansiella målen för perioden 2023–2025 är hädanefter att 1) leverera en organisk omsättningstillväxt om 20 %, 2) ett positivt rörelseresultat under år 2023 och 3) en EBITDA-marginal om 10 % år 2025. Analyst Group ser upprevideringarna av de finansiella målen som ett klart styrketecken, i synnerhet med tanke på det oroliga omvärldsläge vi ännu befinner oss i, vilket har medfört att flera bolag har fått prioritera ned tillväxt och fokusera på lönsamhet. Att Transfer då, genom de nya finansiella målen, visar stark tilltro till verksamhetens framtida tillväxt och lönsamhetspotential är något som särskiljer Transfer från andra bolag under dessa tider, enligt Analyst Group.

Kombinationen av att Transfer dels lyckas försvara och utöka tidigare ramavtal, dels vinner nya, samt upprevideringarna av de finansiella målen, medför att Analyst Group kan komma att behöva revidera upp omsättningsprognoserna.

EBITDA-resultatet under vår förväntan

Bruttomarginalen under Q4-22 uppgick till 63,3 %, ned från 68,3 % i Q3-22, förklarat av att hårdvaruförsäljningen utgjorde en större andel av den totala nettoomsättningen. Att bruttomarginalen minskar är i enlighet med våra estimat, då vi estimerar att de mer hård- och mjukvarubetonade dotterbolagen inom koncernen står inför en starkare tillväxt än CSG under prognosperioden och då CSG i princip inte har några bruttorelaterade kostnader, får det en negativ effekt på bruttonivå men samtidigt en positiv effekt längre ned i resultaträkningen.

För det fjärde kvartalet uppgick EBITDA-resultatet till -6,7 MSEK, men är belastat av engångskostnader uppgående till 6,5 MSEK hänfört till avyttringen av BRAINS och diverse organisationsförändringar. Vid exkludering av kvartalets engångskostnader uppgår det justerade EBITDA-resultatet till -0,2 MSEK, vilket dels är en försämring mot föregående kvartal (0,3) dels lägre än våra estimat, där vi hade tagit höjd för ökad grad av normaliserade personalkostnader och fortsatta effekter från synergiutvinning. Både övriga externa kostnader och personalkostnader belastas av mindre engångskostnader under kvartalet, 1,1 MSEK respektive 1,4 MSEK, men exkluderat för dessa var kostnadsökningarna Q-Q ändå över våra estimat. Detta bedöms i viss utsträckning förklaras av ytterligare uppstartskostnader från nya avtal med hänsyn till det starka momentum i orderingången som uppvisats samt ökade personalkostnader givet fortsatt rekrytering och efterföljande upplärning, vilket leder till utbetalda övertidstimmar. Vidare bedömer Analyst Group att ytterligare kostnader bör ha tillkommit givet sonderingsarbetet av CSG, och därmed belastat övriga externa kostnader under kvartalet.

Avyttrar BRAIN för 13,5 MSEK – frigör kapital och stärker initialt lönsamhetsprofilen

Transfer meddelade i slutet av Q4-22 att Bolaget har tecknat ett avtal om avyttring av styrsystemet BRAINS till Tratec Solutions AS för en köpeskilling om 13,5 MSEK. Avyttringen genomförs i syfte att renodla verksamheten mot helhetslösningar inom fysisk säkerhet och prioritera de verksamhetsben som idag genererar kassaflöde samt bidrar till koncernens lönsamhet. Nyheten kom något oväntat för Analyst Group givet den tillväxt- och lönsamhetspotential som BRAINS medförde till Transfer på längre sikt, och även om avyttringen stärker koncernens lönsamhetsprofil på kort sikt med hänsyn till BRAINS negativa marginal- och kassaflödespåverkan, reducerar det samtidigt Transfers långsiktiga tillväxt- och lönsamhetspotential givet BRAINS höga underliggande skalbarhet, enligt Analyst Group. I Q4-rapporten, i vilken Transfer särredovisade EBITDA-resultatet för Sensec, går det att se att medan den svenska verksamheten presterar rekordhög EBITDA-marginal om ca 19 % i Q4-22, hämmar samtidigt BRAINS den norska verksamheten, vilka uppvisade negativt EBITDA-resultat om -5,4 MSEK.

Sammanfattning

År 2022 har varit ett kostnadstungt år, men samtidigt ett viktigt år för Transfer vilka under året har etablerat en stabilare plattform och effektivare organisationsstruktur att växa utifrån framgent. Bolaget har medvetet tagit kostnader under året, vilket således har hämmat årets resultat och lönsamhet, men samtidigt lagt en grund för starkare lönsamhet framgent, vilket delvis speglas i de nya finansiella målen samt tagna kostnadsbesparingsåtgärder, vilket ska minska kostnadsbasen med 25 MSEK år 2023. Givet detta, tillsammans med avyttringen av BRAINS och en stark orderingång, ser Analyst Group en stärkt lönsamhetsprofil för Transfer kommande år. Samtidigt har lönsamheten under året var lägre än estimerat för respektive kvartal, vilket följaktligen medför ökad osäkerhet och att Transfer behöver bevisa sig kommande kvartal. Slutligen ser vi positivt på att Transfer har använt likvida medel från försäljningen av BRAINS för att amortera ned på Bolagets räntebärande skulder, vilka har minskat med ca 7 MSEK Q-Q, och därmed reducerar den finansiella risken något, även om skuldsättningen fortsatt är hög. Givet initierade kostnadsbesparingsåtgärder, stärkt lönsamhetsprofil och ökad tillväxt i korten, ser Analyst Group goda förutsättningar för att Transfer ska generera starkt organiskt kassaflöde under år 2023, och därigenom minska skuldsättningen ytterligare.

Analyst Group kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Transfer.