Kommentar på Transfer Groups Q3-rapport


Transfer Group (”Transfer” eller ”bolaget”) publicerade den 18 november 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet år 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Uppvisar stark tillväxt under det tredje kvartalet – Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK
  • Orderboken fylls på i rask takt
  • Vänder till positivt EBITDA-resultat – Normalisering av personalkostnader, ökad effektivitet och Altum är bidragande

Uppvisar stark tillväxt under det tredje kvartalet

För det tredje kvartalet 2022 uppvisade Transfer en nettoomsättning om 90,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 78 % mot jämförbart kvartal föregående år och ca 6 % mot Q2-22. Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten under Q3-22 uppgick till ca 12 % Y-Y, givet proformasifforna för Transfer och Sensec under Q3-21, samt justering av Altums bidragande till omsättningen under Q3-22, vilka ej var konsoliderade under Q3-21. Utfallet var något under vår prognos, där vi hade estimerat en omsättning om 94 MSEK och den primära orsaken till avvikelsen hänförs i synnerhet till en lägre än estimerad omsättning från Amigo. Med det sagt ser vi dock att Transfer står inför ett, omsättningsmässigt, starkare kvartal framöver, drivet av en fortsatt stark efterfrågan på säkerhet och starka orderböcker. Däremot bedömer vi att Transfer kan få det svårt att leverera på våra helårsestimat om 362,4 MSEK med ett kvartal till godo, varför vi ser att vi kommer att behöva göra mindre justeringar för år 2022.

Transfer har under det tredje kvartalet, och hittills under Q4-22, uppvisat en fortsatt stark utveckling i orderingången såväl som nått viktiga milstolpar av strategisk betydelse. CSG har under kvartalet tecknat två nya avtal till ett totalt värde om 24,4 MSEK1 avseende Täby och Vallentuna Kommun och därtill fått ett befintligt avtal med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL förlängt, värt 104 MSEK fram till år 2025. Det förlängda avtalet var en effekt av att Trafikförvaltningen beslutade att utnyttja den option som fanns i tidigare kontrakt om två ytterligare år, och i samband med förlängningen utökades även avtalsvärdet med ca 30 %, vilket således vidimerar CSG:s förmåga att leverera hög kundnöjdhet. Under Q4-22 vann CSG även en upphandling för Danderyd kommun, värd 14,7 MSEK i tre år2, vilket tillsammans med Täby och Vallentuna Kommun, innebar att CSG vann det tredje och sista anbudsområdet för den sammanlagda upphandlingen, trots att CSG inte var den billigaste anbudsgivaren, vilket Analyst Group ser som ett styrketecken, samtidigt som CSG lägger grunden för starkare organisk tillväxt framgent.

Vidare har CSG under Q3-22 erhållit auktorisation för hamn- och sjöfartskontroll, vilket således breddar CSG:s adresserbara kundbas framöver, samtidigt som Sensec b.la. fått i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till ett EU-finansierat projekt avseende röntgenutrustning till Viking Lines färjeterminaler i Stockholm och Åbo till ett ordervärde om 3 MSEK. Uppdraget öppnar upp till ökade möjligheter för Sensec att leverera till andra färjerederier framöver givet att projektet faller väl ut. Därtill har Altum fått i uppdrag att leverera okrossbara glaslösningar till 50 av en större butikskedjas ca 200 butiker, där Altums breda nationella räckvidd var avgörande i kundens beslut att gå vidare med bolagets produkter. Genom att Altum har fått in en fot i butikskedjan ser Analyst Group att det initiala uppdraget avseende 50 butiker har potential att göda ytterligare ordrar hänfört till resterande butiker inom butikskedjan över tid. Sammantaget är det tydligt att Transfer för närvarande har vind i seglet där koncernen lyckas stärka upp orderingången i ett annars oroligt marknadsläge, vilket Analyst Group ser som ett styrketecken.

Vänder till positivt EBITDA-resultat – normalisering av personalkostnaderna, ökad effektivitet och Altum bidragande

Bruttomarginalen uppgick under Q3-22 till 68,3 %, ned från 77,3 % i Q2-22, men förklaras av att CSG utgjorde en lägre andel av kvartalets omsättning, givet en stark ökning i hård- och mjukvaruförsäljningen. Att bruttomarginalen minskar är i enlighet med våra estimat, då vi estimerar att de mer hård- och mjukvarubetonade dotterbolagen inom koncernen står inför en starkare tillväxt än CSG under prognosperioden och då CSG i princip inte har några bruttorelaterade kostnader, får det en negativ effekt på bruttonivå men samtidigt en positiv effekt längre ned i resultaträkningen.

Under Q3-22 uppgick EBITDA-resultatet till 0,3 MSEK, vilket å ena sidan är en försämring sett till Y-Y (2,5), å andra sidan en klar förbättring jämfört med föregående kvartal (-5,1). Att Transfer skulle vända till positivt EBITDA-resultat låg i våra estimat, där vi hade estimerat ett EBITDA-resultat om 2 MSEK, varför utfallet således var under våra prognoser. De drivande faktorerna bakom Transfers positiva resultatförbättring Q-Q bedöms vara en normalisering av personalkostnader i CSG, effektiviseringar inom rörelsen, ökad hård- och mjukvaruförsäljning samt en stark lönsamhetsutveckling i Altum. En av de flera synergier som Transfer hade identifierat i samband med fusionen med Sensec, vilken skedde under Q1-22, var att b.la. effektivisera koncernens stödfunktioner och verksamhetssystem. I och med Q3-rapporten kan vi konstatera att dessa synergier har börjat realiserats, då övriga externa kostnader har minskat som andel av omsättningen till 8,7 % i Q3-22, från ca 12 % under Q1-Q2 år 2022. Vi ser positivt på att Transfer levererar på uttalade synergier, där bolaget har lyckats väl med att effektivisera administrationen, vilket, tillsammans med ytterligare vidtagna effektiviseringsåtgärder genom centralisering av flera funktioner inom verksamheten, möjliggör ökad lönsamhet framöver i takt med att den totala försäljningen ökar, men framför allt mjukvaruförsäljningen.

Vidare ser vi med tillförsikt att dotterbolagen Altum och Amigo vänder till lönsamhet på EBITDA-nivå under Q3-22, efter att under tidigare kvartal uppvisat negativ EBITDA-marginal, där Altum sticker ut med en stark EBITDA-marginal om hela 20 %. Den uppvisade EBITDA-marginalen i Altum är över våra estimat och därtill även högre än den rörelsemarginal som Transfer kommunicerade att Altum beräknas leverera under år 2022 (10 %). Om den höga EBITDA-marginalen är en effekt av en gynnsam intäktsmix under kvartalet eller hänförd till intern effektivisering blir något vi kommer att bevaka i kommande kvartalsrapporter, även om vi ser starkt positivt på den positiva lönsamhetsförbättringen som Altum uppvisat senaste kvartalen.

Sammanfattande tankar om Q3-rapporten

Transfer uppvisar fortsatt starkt momentum rent operativt givet stärkt orderingång och nya uppnådda strategiska milstolpar, vilket lägger grunden för starkare kvartal framgent. CSG har trots stark nyförsäljning under år 2022 inte lyckats leverera lönsamhet, dock förklarat av tillfälligt ökade kostnader av engångskaraktär vilket har hämmat resultatet kortsiktigt, samtidigt som bolaget har skapat betydligt bättre förutsättningar att visa god lönsamhet från år 2023 och framåt. Detta, i kombination med att övriga dotterbolag nu visar lönsamhet, stärker vår tes att starkare lönsamhet ligger i korten för koncernen kommande kvartal.

Med det sagt var Q3-rapporten, sett till omsättningen och EBITDA-resultatet, under våra estimat och även om vi bedömer att Transfer utvecklas i rätt riktning, kan vi komma att behöva mindre justeringar i våra prognoser för år 2022.

Avslutningsvis, Transfer meddelade den 17 november att sonderingsarbetet avseende avyttring av CSG har avslutats och väljer därmed att behålla bolaget inom koncernen, trots att bud har inkommit under sonderingsperioden, där Transfer istället ämnar implementera effektiviseringsåtgärder inom CSG för att stärka marginalerna framöver. CSG har ett starkt varumärke inom säkerhetsbranschen som dels bidrar med en hög omsättning till koncernen, dels merförsäljningsmöjligheter för övriga dotterbolag, och givet den starka orderingången under år 2022 i kombination med implementerade effektiviseringsåtgärder har lönsamhetsutsikterna stärkts för kommande år, varför vi bedömer att beslutet om att behålla CSG är rätt väg att gå i dagsläget. Med CSG som väntas vända till god lönsamhet under år 2023 och därigenom leverera starka kassaflöden, tillåts Transfer att öka investeringarna inom Sectech ytterligare, vilket därmed väntas göda ännu högre marginaler för koncernen på sikt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Transfer Group.

1 Avser totalt ordervärde efter uppjustering av avtalsvärdet med Vallentuna Kommun. Upphandlingarna med Vallentuna och Täby Kommun löper mellan januari 2023 och 31 december 2025, med option på ytterligare ett år.
2 Avser totalt ordervärde efter uppjustering av avtalsvärdet. Upphandlingen löper mellan januari 2023 och 31 december 2025, med option på ytterligare ett år.