Kommentar på Transfer Groups Q1-rapport


Transfer Group (”Transfer” eller ”bolaget”) publicerade idag den 13 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet år 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 77,7 MSEK – 128 % tillväxt Y-Y
  • Transfer har under kvartalet vunnit flera strategiska avtal – banar vägen för stark tillväxt kommande kvartal
  • EBITDA-resultatet uppgick till -3,5 MSEK – Hög sjukfrånvaro i CSG belastar resultatet

Omsättningen var något under vår förväntansbild

För första kvartalet 2022 redovisar Transfer en nettoomsättning om 77,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 128 % mot jämförbart kvartal föregående år. Analyst Group bedömer, givet proformasiffror för Transfer och Sensec under Q1-21, att den organiska tillväxten uppgick till ca 11 % under kvartalet, vilket är lägre än den organiska tillväxttakten som vi estimerat för helåret 2022, uppgående till ca 19 %. Dock ska det tilläggas att det första kvartalet i regel är något svagare för Transfer samtidigt som det fjärde kvartalet kännetecknas som ett säsongsmässigt starkare kvartal. Detta blir särskilt tydligt vid studerandet av utfallet under år 2021, där fjärde kvartalet utgjorde ca 29 % av helårets nettoomsättning, medan första kvartalet utgjorde ca 22 %. Vi har därför överseende med säsongsvariationen, samtidigt som vi även bedömer att arbetet med fusionen har upptagit mycket tid från ledningen varpå den organiska försäljningen kan ha blivit kortsiktigt lidande. Däremot anser vi att fusionen per se har lagt en solid grund för Transfer att växa utifrån genom ett mer attraktivt, likväl konkurrenskraftigt, helhetserbjudande inom säkerhet som få aktörer på marknaden kan matcha.

Med det sagt kom nettoomsättningen under vår förväntansbild, givet våra helårsprognoser, där vi kan konstatera att medan CSG levererar enligt estimaten, så har resterande dotterbolag presterar något under förväntan. Samtidigt anser vi att Transfer står inför starkare kvartal tillmötes, dels med hänsyn till att de intäktssynergier som fusionen medför börjar bära frukt, dels givet de strategiska avtal som Transfer hittills vunnit under H1-22. Våra försäljningsestimat kvarstår därmed, men skulle utfallet under Q2-22 vara i linje med Q1-22 kan vi komma att behöva revidera estimaten något.

CSG:s avtal med Scandic och Amigos genombrottsorder i Finland med AXIA är två avtal som Analyst Group ser med tillförsikt på. Avtalet med Scandic innebär inte enkom en viktig och välrenommerad referenskund för koncernen utan givet Scandics starka nordiska närvaro medför det en intressant möjlighet för Transfer att bredda koncernens geografiska räckvidd, i enlighet med bolagets strategi. Avtalet med finska säkerhetsföretaget AXIA avseende Amigos skalbara rapporteringssystem Amigo Tools öppnar upp en ny marknad för Amigo och ger således Transfer bättre förutsättningar att vinna marknadsandelar i landet givet att bolaget nu har en lokal referenskund som kan komma att sänka framtida införsäljningströsklar, vilket i sin tur banar vägen för en stark organisk tillväxt framgent.

EBITDA-resultatet landade i negativt territorium – hög sjukfrånvaro belastade resultatet

EBITDA-resultatet under Q1-22 uppgick till -3,9 MSEK, vilket är en försämring med ca 8 MSEK jämfört med proformasiffror för Q1-21, där vi hade förväntat oss ett EBITDA-resultat om 1-1,5 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat om ca 4-4,5 MSEK*. Diskrepansen kan förklaras av å ena sidan en något lägre redovisad omsättning än förväntat, vilket således innebär ett lägre bruttoresultat som kan bidra till att täcka rörelsekostnaderna, å andra sidan av högre personalkostnader är estimerat. Avseende de högre personalkostnader förklaras utfallet av en ovanligt hög sjukfrånvaro till följd av restriktionerna i och med pandemin som gällde under inledningen av Q1-22, vilket därmed bör ha inneburit en ökad grad av övertidsersättning till övrig personal, varför personalkostnaderna bedöms blivit högre än i ett normalfall. För kommande kvartal förväntar vi därför oss att personalkostnaderna, givet detta, kommer att sjunka som andel av nettoomsättningen, vilket därmed får en positiv effekt på lönsamheten. Däremot anser Analyst Group att utfallet i EBITDA-resultatet kan innebära att Transfer får svårigheter att infria vår helårsprognos för det justerade EBITDA-resultat, uppgående till 20,6 MSEK, då det skulle betyda att Transfer behöva leverera en lönsamhet som Analyst Group bedömer att bolaget ännu inte är optimerade för att kunna leverera under innevarande år, utan snarare över tid. Vi kommer därför att se över våra estimat, i synnerhet avseende EBITDA-resultatet i den kommande analysuppdateringen.

Sammanfattningsvis tycker Analyst Group, även om omsättningen och EBITDA-resultat kom in under förväntan, att Transfer har inlett året bra med ett flertal strategiska avtal som medför såväl starka referenskunder som nya geografiska marknader, och därmed vidimerar Transfers affärsstrategi men likväl styrkan i produkterbjudandet.

*Vi hade förväntat oss högre engångskostnader under Q1-22, uppgående till ca 3 MSEK, varför vi hade räknat på ett justerat EBITDA-resultat.