Kommentar på Transfer Groups senaste kommersiella avtal


Under förra veckan kommunicerade Transfer att det helägda dotterbolaget CSG dels tecknat ett treårigt avtal med Scandic, dels en upphandling med Örebro kommun och Futurum Fastigheter i Örebro som sträcker sig över totalt fyra år. Idag den 4 april kommunicerades en genombrottsorder från Finland av det andra dotterbolaget Amigo avseende mjukvarulösningen Amigo Tools. Nedan går vi igenom dessa avtal i mer detalj och presenterar vår syn på dessa.

Den vunna upphandlingen med Örebro kommun och Futurum Fastigheter i Örebro avser CSG:s bevaknings- och trygghetsskapande tjänster och det bedömda värdet av upphandlingen uppgår till ca 40 MSEK, men under en fyra års period med start 1 juni 2022. Då en stor majoritet av CSG:s intäkter utgörs av avtal/upphandlingar med långa löptider är en viktig del i affärsmodellen att vinna ytterligare upphandlingar så att intäkter, på ackumulerad nivå, kan öka, samtidigt som riskerna vid framtida omförhandlingar reduceras ju fler avtal och/eller upphandlingar CSG vinner och har till ägo. Det geografiska området som detta avtal avser är inget nytt sådant för CSG då bolaget sedan tidigare har en närvaro i Örebro, men bolaget tillåts nu stärka marknadsandelarna ytterligare, vilket är en viktig faktor för att minska framtida införsäljningströsklar genom ökad vidimering som säkerhetskoncern.

Avtalet med Scandic är till ordervärdet lägre än upphandlingen med Örebro kommun, ca 24 MSEK, men är samtidigt av strategisk karaktär vilket Analyst Group ser med stor tillförsikt på framgent. Detta eftersom avtalet per se kan komma att öppna fler kommersiella dörrar i termer av geografisk täckning, andra säkerhetstjänster och ökad vidimering som underlättar framtida säljarbete. Det avtalade uppdraget med Scandic avser nattportier/receptionist under samtliga nätter, året runt, till fem hotell i Stockholmsområdet. Därutöver kan även andra bevakningstjänster såsom larmutryckning och väktarrondering att omfattas vid behov. Avtalet är strategiskt av den anledningen att den omfattar tjänster i hotellmiljö, vilket är nytt för CSG, och genom att teckna avtal med Nordens största hotellkedja kan denna order mycket väl vara startskotten för många fler inom hotellsektorn framöver. Samtidigt medför Scandics nordiska närvaro en intressant möjlighet för Transfer att öka koncernens geografiska räckvidd givet att samarbetet faller ut väl. Genom Transfers ökade bredd i produkterbjudandet, vilket har möjliggjorts genom förvärv och fusion, har koncernen ytterligare tjänster och produkter som kan vara av intresse för Scandic, eller andra hotellkedjor, vari bolaget kan erbjuda såväl ronderingssystem (t.ex. brandrondering) genom Amigo Tools som skalskydd genom Mil Sec och Altum Sceurity. Genom att koppla på fler tjänster blir CSG och Transfer som koncern än mer sticky för kunder, vilket ökar sannolikheten för att utfallen vid framtida omförhandlingar sker till Transfers fördel.

Amigos genombrottsorder i Finland, avseende det skalbara rapporteringssystemet Amigo Tools, kom från det finska säkerhetsföretaget AXIA Security Services Oy, vilka erbjuder olika typer av uniformerad bevakning. Även om ordervärdet inte framgår i pressmeddelandet är ordern av strategisk betydelse eftersom det för Amigo innebär en ny marknad, och är således i linje med Transfer övergripande expansionsstrategi för år 2022, där affärsområdet Sectech ska understödja intåget på nya nordiska marknader, vilket vi nu har fått ett kvitto på. I regel är den första kunden på en ny geografisk marknad alltid den svåraste att nå, varför Analyst Group bedömer att Amigo genom denna order från AXIA ges bättre förutsättningar att öka marknadsandelarna i landet givet att bolaget nu har en lokal referenskund som kan komma att sänka framtida införsäljningströsklar.

Hur Analyst Group ser på Transfer Group som en investering

Transfer Group är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller en plattform för bolag att skala upp, dela på kompetens och kapitalisera på synergier. Genom hittills gjorda förvärv står Transfer i startgroparna att dels växla upp tillväxttakten, genom att erbjuda helhetslösningar och inta nya marknader geografiskt, dels stärka lönsamheten genom förvärvens medförda kostnadssynergier och uppskalningsmöjligheter. Givet detta, i kombination med medvind från en starkt växande säkerhetsmarknad, förväntas Transfer omsätta 362,4 MSEK år 2022, med ett justerat EBITDA-resultat om 20,6 MSEK. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel Analyst Group ett motiverat värde per aktie om 0,89 kr på 2022 års prognos.