Kommentar på Time People Groups Q1-rapport


Time People Group AB (”TPG”) publicerade igår den 3 september sin delårsrapport för det första kvartalet räkenskapsåret 2021. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

Summering av siffrorna i rapporten

Under Q1-21 så uppgick intäkterna till 37,1 MSEK (43,8), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca   -15 % Y-on-Y. EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 MSEK (0,5), och rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -1,2 MSEK, ner från -0,5 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå minskade resultatet från -0,7 MSEK till -1,3 MSEK.

God kostnadskontroll i en osäker marknad

Analyst Group anser att TPG levererade en okej rapport, och att bolaget uppvisade god kostnadskontroll i en period där det fortsatt råder stor osäkerhet. Omsättningen uppgick till 37,1 MSEK, att jämföra med estimerade 49,6 MSEK, och EBITDA uppgick till -0,2 MSEK jämfört med estimerade 2,9 MSEK. EBIT-resultatet uppgick till -1,2 MSEK, jämfört med vårt prognostiserade EBIT-resultat om 1,9 MSEK, och nettoresultat landade på -1,4 MSEK, jämfört med estimerade 1,5 MSEK. Det är tydligt från diskrepansen mellan estimaten samt de rapporterade resultaten att vi hade bedömt att efterfrågan inom IT-konsultbranschen skulle återhämta sig betydligt snabbare än vad som varit fallet, och att vi inte hade tagit nog med hänsyn till detta.

Fortsatt stigande efterfrågan på digitaliseringstjänster

TPG nämner i rapporten att dem upplevt en stigande efterfrågan på digitaliseringstjänster, där företag och myndigheter i större utsträckning än tidigare söker hjälp kring digitala strategier som förenklar hemarbete och digital kommunikation med anställda. Bolaget nämner därtill att man under kvartalet startat upp uppdrag helt digitalt utanför bolagets hemmamarknad Stockholm. Analyst Group ser den stigande efterfrågan på digitaliseringstjänster som följt i spåren av Covid-19 som något som kan vara starkt positivt för TPG på sikt, då bolaget är särskilt väl positionerat inom digitaliseringstjänster.

Ökad närvaro hos strategiska kunder under kvartalet

Under kvartalets gång har TPG ökat närvaron hos viktiga företagskunder såsom Nasdaq, Swedbank, och H&M, samt även stärkt sin närvaro hos offentliga myndigheter, bland annat hos Bolagsverket och Pensionsmyndigheten. Kunder som Nasdaq och Swedbank, som är aktiva inom bank och finans, har generellt inte påverkats lika negativt som företag i många andra industrier av Covid-19, vilket har gjort att TPG effektivt kunnat fördela om uppdrag från kunder som drabbats hårdare av Coronakrisen, såsom kunder inom resebranschen. Detta visar på styrkan i TPG:s diversifierade kundbas. Att TPG ökat närvaron inom offentliga myndigheter under kvartalet ser Analyst Group som mycket positivt, då många myndigheter ligger långt efter i digitaliseringsarbetet, vilket kan innebära god efterfrågan på TPG:s tjänster över lång tid framöver från dessa kunder.

Sammanfattning av rapporten

Som helhet anser Analyst Group att TPG fortsätter göra rätt saker operativt, och att den negativa Y-on-Y tillväxten som Bolaget visade under Q1-21 endast var ett hack i kurvan på TPG:s tillväxtresa. När andra bolag har tagit statligt stöd har TPG stått starkt på egna ben, och fortsatt leverera starkt aktieägarvärde, vilket inte minst bolaget visat genom att bibehålla sin utdelning under året. Analyst Group anser att TPG fortfarande är lågt värderat givet bolagets fina, decentraliserade bolagsstruktur, som kan liknas med ett investmentbolag, vilken innebär låg operativ risk, samt givet bolagets starka historik av lönsam tillväxt. Därtill tillkommer även en stark direktavkastning om ca 5 %.