Kommentar på TerraNets Q4-rapport


TerraNet publicerade idag den 26 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under fjärde kvartalet uppgick TerraNets rörelsekostnader (övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar) till ca 8,0 MSEK (12,7), vilket således är en avsevärd förbättring om 4,7 MSEK mot jämförbart kvartal 2019. Den starka resultatförbättringen drivs bland annat av lägre av- och nedskrivningar som under kvartalet uppgick till ca 1,5 MSEK (4). Personalkostnaderna fortsatte även under Q4-20 att minska och uppgick under kvartalet till 3,5 (4,3), vilket är minskning med ca 18 % mot jämförbart kvartalet föregående år.

Bolaget har en fortsatt mindre påverkan av Covid-19, bland annat är projektet med Walt Disney Imagineering försenat men förväntas återupptas efter pandemin. Intäkter under kvartalet uppgick till ca 1,5 MSEK, där ca 1,3 MSEK bestod av aktiverat arbete för egen räkning, vilket är lågt men enligt förväntan.

Ett ännu starkare Voxelflow under år 2021

Under kvartalet har TerraNet fortsatt arbetat med Voxelflow-teknologin och under Q4-20 uppgick prestandaförbättringen till nästan 250 000 voxlar per sekund, vilket är en avsevärd förbättring från årets början då TerraNet processerade ett antal hundra voxlar per sekund. TerraNet har nu som mål under 2021 att kunna processa över 1 000 000 voxlar per sekund. Vi bedömer det som troligt att TerraNet kommer nå detta mål, Bolaget har under 2020 tillförts ca 70 MSEK i kapitaltillskott efter genomförd emission och efterföljande inlösen av teckningsoptioner vilket möjliggör fortsatt utveckling. Per 31 december 2020 uppgår nu TerraNets kassa till ca 42 MSEK. Den 25 februari uppvisade också TerraNet sin Voxelflow-teknologi vid Startup Autobahn Expo som togs emot väl. Vi ser därför ett TerraNet med hög aktivitet under år 2021, där Bolaget under H2 2021 ska visa upp VoxelFlow™ i ett demo-fordon. Mot bakgrund av att Daimler Mercedes-Benz lade en beställning av en första prototyp av Voxelflow den 8 januari om 31 000 euro, är detta extra intressant.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys på TerraNet.