Kommentar på TCECURs Q4-rapport


TCECUR publicerade idag den 22 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är vår uppföljning av gjorda estimat, faktiskt utfall och vår sammanfattning av rapporten.

För Q4-20 estimerade vi en nettoomsättning om 59,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 5,4 MSEK. Sett till bolagets faktiska försäljning uppgick denna till 62 MSEK, vilket således var 3 % över vår prognos, och dessutom innebar det den högsta försäljningen någonsin för ett enskilt kvartal i TCECURs historia. Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till 4,9 MSEK, vilket således var ca 0,5 MSEK under vår prognos, men likväl en ökning om nära 10 % mot jämförbart kvartal 2019. En extra positiv punkt i rapporten var koncernens bruttomarginal under Q4-20 som uppgick till hela 58 %, att jämföra med vårt estimat om ca 50 %. För helåret landade TCECURs nettoomsättning på 188,5 MSEK med ett EBITDA-resultat om 14,9 MSEK, vilket kan jämföras med vår prognos om 186,5 MSEK respektive 15,4 MSEK.

En ytterligare intressant punkt att belysa är att TCECURs nettoskuld i förhållande till EBITDA (LTM) nu enbart uppgår till 1.2x (3.4), en signifikant minskning mot Q4-19 och dessutom långt under bolagets egna finansiella mål om 2.5x. Detta beror på en kombination av en förbättrad balansräkning och ett stärkt rörelseresultat.

Sammanfattningsvis tycker vi att TCECUR levererar ett kvartal som finansiellt var i linje med våra förväntningar. Precis som vi har kommunicerat tidigare så tror vi att bolaget har ett spännande år framför sig, med de rätta förutsättningarna att kliva mot högre nivåer. Orderboken är välfylld och uppgår till 80,7 MSEK (57,0), motsvarande en ökning om 42 % jämfört med föregående år, där dessutom 32 % är organiskt. Marknaden för säkerhetslösningar fortsätter att växa och givet att pandemin kan bli en allt mindre påverkande faktor framgent, ser affärsklimat år 2021 gynnsamt ut för TCECUR. Dessutom, med tanke på refinansieringen som skedde av tidigare förvärvslån under november, räknar vi med att de finansiella kostnaderna kommer att sjunka under kommande kvartal. Detta, i kombination med fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet i den operativa verksamheten, kommer bidra till ett starkare kassaflöde och resultat på sista raden.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.