Kommentar på TCECURs Q4-rapport


TCECUR publicerade idag den 21 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 vilken, precis som vi hade förväntat oss, blev en riktig ”slam dunk”. Aktien är i skrivande stund upp 10 % och följande är vår sammanfattning av rapporten.

I vår föregående analys från den 9 november 2021 skrev vi att allt pekade på en rekordavslutning för 2021 och med Q4-rapporten presenterad kan vi konstatera att så också blev fallet. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 107 MSEK (62), motsvarande en ökning om 73 % Y-Y varav den organiska tillväxten stod för 23 %. Det är den högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i koncernens historia. Tillväxten härleds från att samtliga av TCECUR:s affärssegment och dotterbolag bidragit positivt, samt att koncernen har fortsatt att öka andelen återkommande intäkter vilka vid utgången av 2021 uppgick till 46 MSEK (39), en ökning med ca 21 %.

Sett till koncernens EBITDA-resultat uppgick detta under det fjärde kvartalet till 14,4 MSEK (4,9), vilket således är en kraftig ökning om 194 % mot jämförbart kvartal 2020. EBITDA-resultatet motsvarar en marginal om 13,5 % (7,9), vilket enligt våra noteringar även det är den högsta marginalen för ett enskilt kvartal i koncernens historia. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en sammanfattning av EBITDA-resultatets utveckling de senaste åtta kvartalen.

Sett till de tre affärssegmenten Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Globala Säkerhetssystem, var fördelningen avseende försäljning under Q4-21 enligt nedan. Som det framgår står Nationella Säkerhetssystem fortsatt för den största andelen av koncernens totala försäljning, där dotterbolagen LåsTeam, Mysec och Automatic Alarm bidrar starkt.

Vidare, sett till orderboken, kan vi konstatera att denna växt fem kvartal i rad och nu uppgå till totalt ca 140 MSEK. Det ger en viss guidning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa tillväxt även under 2022.

Sett till nettoskulden (exkl. nyttjanderättstillgångar) uppgår denna till ca 10 MSEK, utifrån en kassa om 57 MSEK i förhållande till de räntebärande skulderna om 67 MSEK. Detta, i kombination med en soliditet om 46 % gör att vi ser TCECUR:s finansiella position som mycket god med dessutom bra förutsättningar för att genomföra fler förvärv. I rapporten skriver dessutom Klas Zetterman att koncernen med sitt ”[…] starka operativa kassaflöde står väl rustade inför kommande förvärv och tillväxt under 2022.” Med hänsyn till detta, den starka orderboken och fortsatt bra momentum i samtliga av koncernens dotterbolag, ser vi att förutsättningarna är goda för att TCECUR ska kunna nå nya höjder även under kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.