Kommentar på TCECURs Q3-rapport


TCECUR har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022, där koncernen både överträffade våra försäljningsestimat och dessutom uppvisade den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i koncernens historia.

Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 115,5 MSEK (66,8), motsvarande en ökning om 73 % Y-Y varav den organiska tillväxten stod för 31 %. Det innebär således att TCECUR levererat ett nytt rekord, då 115,5 MSEK i försäljning är den högsta nivån någonsin i koncernens historia, tätt följt av 114,9 MSEK i försäljning under föregående kvartal i år (Q2-22). Detta kan dessutom jämföras med vårt eget estimat för Q3-22 om 101,5 MSEK i ett Base scenario, vilket TCECUR överträffade med 14 MSEK. Vi ser såklart positivt på detta, samt att det även ska understrykas att tredje kvartalet säsongsmässigt brukar vara relativt svagt, vilket inte blev fallet denna gång. Sett till TCECUR:s återkommande intäkter har dessa fortsatt att öka, vilka vid utgången av september uppgick till 49,6 MSEK (45,7), en ökning med 8,5 %.

Sett till bruttomarginalen hade vi i ett Base scenario räknat med en marginal om ca 55 %, att jämföra med det faktiska utfallet om 45 %. Under de åtta senaste kvartalen har TCECUR i genomsnitt uppvisat en bruttomarginal omkring 55 %, där förklaringen till avvikelsen under årets tredje kvartal beror på ”…ovanligt stora materielleveranser av engångskaraktär till flera pågående större kundprojekt”.

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under det tredje kvartalet till 8,7 MSEK (5,1), vilket är en ökning om 69 % mot jämförbart kvartal 2021, och motsvarar en marginal om 7,5 % (7,7). Det var således i nära linje med våra egna estimat. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en sammanfattning av EBITDA-resultatets utveckling de senaste tio kvartalen.

Sett till de tre affärssegmenten Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Globala Säkerhetssystem, var fördelningen avseende försäljning under Q3-22 enligt nedan. Som det framgår står Nationella Säkerhetssystem fortsatt för den största andelen av koncernens totala försäljning.

Vidare, sett till orderboken, kan vi konstatera att denna nu växt åtta kvartal i rad och uppgick till totalt ca 205,1 MSEK vid utgången av september. Det ger en viss guidning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa tillväxt även under kommande kvartal.

Sett till nettoskulden per den sista september (exkl. nyttjanderättstillgångar) uppgick denna till 56,6 MSEK, utifrån en kassa om 33,7 MSEK i förhållande till de räntebärande skulderna om 90,3 MSEK. Givet nuvarande EBITDA LTM (ej pro forma), motsvarar det en skuldsättning om 1.3x (nettoskuld i förhållande till EBITDA, LTM). Detta är således under koncernens långsiktiga mål om 2.5x, vilket vi såklart ser positivt på.

Bra affärsflöde

Senaste tiden har TCECUR kommunicerat ett flertal affärer, exempelvis den 2 november då koncernen meddelade två omfattande ramavtal om 54 MSEK respektive 100 MSEK, vilket därmed kvalar in som två av de största affärerna någonsin i koncernens historia. Klockan 8:30 publicerades pressmeddelandet där det framgick att LåsTeam tecknat ett ramavtal med Västfastigheter värt cirka 54 MSEK, vilket löper över två år med förlängning på maximalt ytterligare 1+1 år. Ett par timmar senare, närmare bestämt klockan 14:00, kommunicerades ytterligare ett ramavtal. Denna gång var det Mysecs tur där dotterbolaget tecknat ett nytt ramavtal med Botkyrka kommun värt cirka 100 MSEK över fyra år, vilket innebär en fortsättning på tidigare ramavtal dotterbolaget haft med kommunen. Förutom att installera nya system, sköta service och underhåll på befintliga ingår att hantera samtliga anslutna säkerhetssystem i den digitala larmportalen Lamport. Föregångaren till Lamports larmportal har varit i drift via Mysec de senaste 10 åren och idag är över 3 000 anläggningar uppkopplade och över 34 miljoner larmhändelser har förmedlats. Genom Lamport möjliggörs en form av mjukvarutjänst och SaaS-modell, vilket skapar återkommande intäkter med bra marginal.

Givet att värdet från båda ramavtal skulle fördelas jämnt över perioden, och ifall vi skulle göra ett konservativt antagande att avtalet med Västfastigheter inte förlängs, skulle det rent illustrativt kunna resultera i följande intäkter:

1Illustrationen som framgår i ovan graf utgår från att Mysecs ramavtal ger ekonomisk effekt först från år 2023. Enligt pressmeddelandet börjar dock avtalet gälla redan den 1 november 2022.

LTM uppgår TCECURs omsättning till 429 MSEK (ej pro forma) och sett till enbart dessa två ramavtal och den illustrativa fördelningen, utgör exempelvis värdet år 2023 om totalt 52 MSEK cirka 12 % av koncernens rullande omsättning. Sett till det totala värdet av båda ramavtal, 154 MSEK, är motsvarande andel 36 %.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis anser vi att TCECUR levererar en försäljningsmässigt stark Q3-rapport, med ett EBITDA-resultat som var i linje med våra förväntningar. Aktien har hittills haft en stark utveckling under november och är i skrivande stund upp cirka 8 % sedan månadsskiftet. Med tanke på de affärer som kommunicerats, samt den presenterade Q3-rapporten, är en positiv reaktion helt klart befogad. Samtidigt anser vi fortsatt att TCECUR-aktien, vid nuvarande nivåer, är fortsatt undervärderad och att det finns mer att hämta.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.