Kommentar på TCECURs Q2-rapport


TCECUR har publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2022, där det står klart att koncernen återigen slog både vårt försäljnings- och resultatestimat.

Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 115 MSEK (66), motsvarande en ökning om 74 % Y-Y varav den organiska tillväxten stod för 27 %. Det innebär således att TCECUR levererat ett nytt rekord, då 115 MSEK i försäljning är den högsta nivån någonsin i koncernens historia. Detta kan dessutom jämföras med vårt eget estimat för Q2-22 om 104 MSEK i ett Base scenario, vilket TCECUR således överträffade. Tillväxten härleds från att samtliga av TCECUR:s affärssegment totalt sett bidragit positivt till intäkterna, såväl som att de senast förvarade bolagen Sectragon och Kungslås bidragit med 14,5 MSEK under tiden som de ingått i koncernen. Sett till TCECUR:s återkommande intäkter har dessa fortsatt att öka, vilka vid utgången av juni uppgick till 48,9 MSEK (45,3), en ökning med 7,8 %.

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under det andra kvartalet till 12,2 MSEK (5,8), vilket är en ökning om 110 % mot jämförbart kvartal 2021, och motsvarar en marginal om 10,6 % (8,8). Det är den tredje högsta EBITDA-marginalen som TCECUR uppvisat för ett enskilt kvartal, där förstaplatsen innehas av Q4-21 med 13,5 %. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en sammanfattning av EBITDA-resultatets utveckling de senaste nio kvartalen. Som det framgår i tabellen överträffade TCECUR våra estimat på samtliga av följande punkter: nettoomsättning, bruttoresultat- och bruttomarginal, EBITDA-resultat samt EBITDA-marginal.

Sett till de tre affärssegmenten Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Globala Säkerhetssystem, var fördelningen avseende försäljning under Q2-22 enligt nedan. Som det framgår står Nationella Säkerhetssystem fortsatt för den största andelen av koncernens totala försäljning.

Vidare, sett till orderboken, kan vi konstatera att denna nu växt sju kvartal i rad och uppgick till totalt ca 188,1 MSEK vid utgången av juni. Det ger en viss guidning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa tillväxt även under kommande kvartal.

Sett till nettoskulden per den sista juni (exkl. nyttjanderättstillgångar) uppgick denna till 54,5 MSEK, utifrån en kassa om 39,6 MSEK i förhållande till de räntebärande skulderna om 94,2 MSEK. Givet nuvarande EBITDA LTM (ej pro forma), motsvarar det en skuldsättning om 1.4x (nettoskuld i förhållande till EBITDA, LTM). Detta är således under koncernens långsiktiga mål om 2.5x, vilket vi såklart ser positivt på.

Sammanfattningsvis anser vi att TCECUR levererar en mycket stark Q2-rapport som överträffade samtliga av våra estimat i vårt Base scenario, både vad gäller försäljning och resultat. Med de senaste förvärvstillskotten Sectragon och Kungslås, tillsammans med tidigare förvärv, består nu TCECUR av totalt tio dotterbolag inom koncernen. Detta, i kombination med en orderbok som fortsätter växa och strukturella marknadstrender som talar för koncernen, gör att vi fortsatt anser att TCECUR har alla förutsättningar för att fortsätta visa lönsam tillväxt under kommande kvartal.


Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.