Kommentar på TCECURs Q1-rapport


TCECUR publicerade idag den 3 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under första kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 58,4 MSEK (45,0), motsvarande en ökning om cirka 30 % Y-Y, med ett EBIT-resultat om +0,7 MSEK (-0,8). Den ökade omsättningen förklaras bl.a. av att TCECUR successivt har kunnat ökat koncernens andel av återkommande intäkter, bra utveckling i dotterbolagen samt att förvärvet av Automatic Alarm, vilket genomfördes under hösten 2020, har bidragit positivt. Justerat för Automatic Alarm uppgick den organiska tillväxten under Q1-21 till 8 %. I samband med dagens rapport framgår det att TCECUR från och med nu kommer att särredovisa sin verksamhet i olika affärssegment, vilka fördelas in i tre områden; Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Internationella Säkerhetssystem. Under Q1-21 var omsättningen fördelad enligt följande:

Utöver en god tillväxt under Q1-21 var orderingången stark och uppgick till nära 63 MSEK (30), en ökning med cirka 109 % jämfört med samma period 2020. Inför Q2-21 uppgick orderboken till cirka 85 MSEK (56), vilket är 51 % högre jämfört med samma period 2020 och därmed även högre än vid ingången av årets början. Detta, tillsammans med en stark finansiell position, ger bra förutsättningar för fortsatt positiv utveckling under kommande kvartal.

Med Q1-rapporten presenterad står det även klart att TCECUR har minskat sina långfristiga skulder, vilket även fått en effekt i koncernens räntebärande kostnader, något som vi också har utgått ifrån i våra prognoser för koncernen under år 2021. De finansiella kostnaderna uppgick till -0,8 MSEK (-1,9) under Q1-21, vilket således är en klar förbättring mot jämförbart kvartal 2020. Det i sin tur bidrar till att stärka resultatet på sista raden, något vi räknar med kommer fortsätta under året.

Utöver fortsatt tillväxt under lönsamhet räknar vi med goda chanser att det kan komma att dyka upp ytterligare förvärv under året. Så här skriver VD Klas Zetterman i rapporten: ”Förutom en stark tillväxt, förbättringar och investeringar i våra portföljbolag, så arbetar vi aktivt med förvärv. Med en stabil finansiell position, nära samarbete med vår huvudbank och huvudägare föreslår styrelsen till årsstämman att bemyndigas att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv.”

Nytt dotterbolag på gång under Q3-21

Utöver dagens rapport meddelade även TCECUR att de fattat beslut om att starta ett nytt dotterbolag: Lamport AB, som kommer att erbjuda marknaden en helautomatisk larmförmedlingstjänst till företag, kommuner och organisationer. I dagens pressmeddelande framgår det att bolaget planerar att lanseras på den svenska marknaden under Q3-21. Föregångaren till Lamports larmportal har varit i drift genom TCECURs dotterbolag Mysec de senaste 10 åren och idag är över 3 000 anläggningar uppkopplade, sedan start så har över 34 miljoner larmhändelser har förmedlats.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.