Kommentar på TCECURs Q1-rapport


Med delårsrapporten för första kvartalet 2023 presenterad står det klart att TCECUR både försäljnings- och resultatmässigt fullkomligen krossade våra estimat.

Under det första kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 148,4 MSEK (91,3), motsvarande en ökning om 63 % Y-Y varav den organiska tillväxten stod för 34 %. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q1-23 om 108 MSEK i ett Base scenario, vilket TCECUR därmed överträffade med hela 40 MSEK. Sett till TCECUR:s återkommande intäkter har dessa fortsatt att öka, vilka vid utgången av mars uppgick till 51,6 MSEK, en ökning med 9 %.

Till följd av en svagare bruttomarginal under Q3-22 såväl som Q4-22 hade vi för Q1-23 utgått från en något konservativare bruttomarginal omkring 50 %. Detta överträffade dock koncernen där den faktiskt rapporterade bruttomarginalen för årets första kvartal landade på 52,5 %.

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under det första kvartalet 2023 till 16,1 MSEK (6,7), vilket är en ökning om 141 % mot jämförbart kvartal 2022, motsvarande en marginal om 10,8 % (7,3). Även detta överträffade därmed vårt estimat om 7,8 % i ett Base scenario. Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en överblick av TCECURs rullande omsättning och EBITDA-resultat de senaste tio kvartalen.

 

Sett till de tre affärssegmenten Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Globala Säkerhetssystem, var fördelningen avseende försäljning under Q1-23 enligt nedan. Som det framgår står Nationella Säkerhetssystem fortsatt för den största andelen av koncernens totala försäljning.

Sett till orderboken uppgick denna vid utgången av mars till totalt ca 211 MSEK, vilket därmed är en ny högstanivå i koncernens historia.

Sett till nettoskulden per den sista mars (exkl. nyttjanderättstillgångar) uppgick denna till ca 45 MSEK, utifrån en kassa om 34 MSEK i förhållande till de räntebärande skulderna om 79 MSEK. Givet nuvarande EBITDA LTM (ej pro forma), motsvarar det en skuldsättning om 0.7x (nettoskuld i förhållande till EBITDA, LTM). Detta är således fortsatt under koncernens långsiktiga mål om 2.5x, vilket vi såklart ser positivt på.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis levererar TCECUR en mycket imponerande start på 2023, där koncernen överträffade våra estimat med råge. Vi ser såklart positivt på detta, särskilt då första kvartalet säsongsmässigt brukar vara svagare. Aktien reagerade positivt och har i skrivande stund varit upp som högst 6 %. Med tanke på hur TCECUR har inlett 2023, såväl som den guidning Klas Zetterman ger i sitt VD-ord om att koncernen inte ser några tecken på att marknaden för säkerhetssystem eller säker kommunikation håller på att bromsa sin, är en positiv reaktion helt klart befogad.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.