Kommentar på TCECURs Q1-rapport


TCECUR publicerade idag den 9 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2022, där det står klart att koncernen slog vårt försäljnings- och resultatestimat.

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 91 MSEK (58), motsvarande en ökning om 56 % Y-Y varav den organiska tillväxten stod för cirka 11 %. Det är den näst högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i koncernens historia, där förstaplatsen fortsatt innehas av det fjärde kvartalet 2021, då försäljningen uppgick till 107 MSEK. Med tanke på att första kvartalet, jämfört med exempelvis det fjärde kvartalet, generellt är säsongsmässigt svagt, anser vi att TCECUR har gjort en mycket bra prestation under årets inledande månader. Försäljningen om 91 MSEK kan dessutom jämföras med våra egna estimat om 76 MSEK i ett Base scenario, vilket TCECUR således överträffade. Tillväxten härleds från att samtliga av TCECUR:s affärssegment totalt sett bidragit positivt till intäkterna, även om Nationella Säkerhetssystem hade en negativ organisk tillväxt (pro forma), främst på grund av hög sjukdomsfrånvaro till följd av Covid-19. Sett till koncernens återkommande intäkter har dessa fortsatt att öka, vilka vid utgången av mars uppgick till 48 MSEK (40), en ökning med ca 18 %.

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under det första kvartalet till 6,7 MSEK (3,6), vilket är en ökning om 84 % mot jämförbart kvartal 2021, och motsvarar en marginal om 7,3 % (6,2). Nedan följer en sammanställning och jämförelse mellan vårt kvartalsestimat och faktiskt utfall, samt en sammanfattning av EBITDA-resultatets utveckling de senaste åtta kvartalen.

Sett till de tre affärssegmenten Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Globala Säkerhetssystem, var fördelningen avseende försäljning under Q1-22 enligt nedan. Som det framgår står Nationella Säkerhetssystem fortsatt för den största andelen av koncernens totala försäljning.

Vidare, sett till orderboken, kan vi konstatera att denna nu växt sex kvartal i rad och uppgick till totalt ca 147 MSEK vid utgången av mars. Det ger en viss guidning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa tillväxt även under kommande kvartal 2022.

Sett till nettoskulden per den sista mars (exkl. nyttjanderättstillgångar) uppgick denna till ca -8,9 MSEK, utifrån en kassa om 61,8 MSEK i förhållande till de räntebärande skulderna om 52,9 MSEK. Givet nuvarande EBITDA LTM (ej pro forma), motsvarade det en skuldsättning om -0.3x (nettoskuld i förhållande till EBITDA, LTM). Efter utgången av första kvartalet har dock en del av kassan förbrukats, till exempel har troligen 27 MSEK använts för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Sectragon (läs mer nedan).

Innan Sectragon kungjordes dock först förvärvet av Kungslås – ett väletablerat bolag i Stockholm med över 50 års historik. Utifrån bolagets finansiella utveckling (se nedan graf) ser vi Kungslås som ett bolag som växt i medelsnabb takt och framförallt med en stigande lönsamhet, där rörelsemarginal (EBIT) växt från 9 % år 2013 till 24 % år 2020. Kunderna innefattar kommuner, landsting, företag och privatpersoner och förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på TCECUR:s resultat under kommande kvartal. Några siffror för 2021 har ej offentliggjorts och inte heller någon prognos för 2022, men skulle vi anta, konservativt, att Kungslås omsätter ca 20 MSEK med en rörelsemarginal om 25 % så skulle det motsvara ett EBIT-resultat om 5 MSEK. Givet att TCECUR tillträtt bolaget per den 2 maj 2022, skulle det rent illustrativt kunna innebära att omkring 3 MSEK kommer ”synas” i TCECURs räkenskaper för 2022 (ej pro forma), givet en sådan prognos.

Kort efter att förvärvet av Kungslås blev känt meddelade TCECUR förvärvet av Sectragon – en modern säkerhetsleverantör som varit verksam sedan 2015, med kunder som bland annat innefattar flertalet sjukhus, Statens Fastighetsverk, domstolar, en säkerhetsklassad myndighet och en av Sveriges mest expansiva bostads- och fastighetsutvecklare. Till skillnad från Kungslås har Sectragon en kortare historik, men likväl en mycket imponerande tillväxt (se nedan figur). Mellan år 2016 till 2021 har omsättningen ökat från 1,6 MSEK till hela 40,7 MSEK, motsvarande en CAGR om 92 %. Rörelsemarginalerna har varierat och har generellt, jämfört med Kungslås, varit lägre men likväl legat på i genomsnitt 14 % de senaste två åren. Vid utgången av mars 2022 hade Sectragons omsättning ökat till över 50 MSEK på årsbasis och i dagsläget uppgår orderboken till 30 MSEK.

Sammanfattningsvis anser vi att TCECUR levererar en stark Q1-rapport som överträffade våra estimat, både vad gäller försäljning och resultat. Med ytterligare två förvärvade bolag som anslutits till koncernen anser vi att TCECUR fortsatt tar kliv uppåt, där koncernens omsättning, räknat rullande tolv månader fram tills den 31 mars 2022, nu uppgår till 436 MSEK (pro forma). Med tanke på en orderbok som dessutom fortsätter växa, anser vi att TCECUR har alla förutsättningar för att fortsätta visa tillväxt under kommande kvartal 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.