Kommentar på Tangiamos Q4-rapport


Idag den 25 februari 2021 publicerade Tangiamo sin delårsrapport för det fjärde kvartalet och tillika bokslutskommuniké för år 2020. Vi delar nedan våra tankar om rapporten:

  • VD Linh Thai ser positivt på 2021
  • Produkttesterna för Loto Quebec fortskrider, om än med begränsad personalstyrka
  • Som väntat blev omsättningen lidande av rådande pandemi
  • Positivt kassaflöde – lån bidrog

Från VD-ordet kan vi läsa hur Coronapandemin under 2020 å ena sidan pausade i princip hela casinobranschen, vilket onekligen har påverkat Tangiamos försäljning negativt, men å andra sidan är de efterföljande effekterna gynnsamma för Tangiamo framöver. Linh Thai beskriver hur kraven från kunder har och kommer ändras i takt med att marknaden åter öppnas, där en mer blandad produktmix till spelarna och totalt färre spelmaskiner på casinogolvet med högre utnyttjandegrad efterfrågas.

Tangiamo står väl rustade att kapitalisera på den förändrade efterfrågan på marknaden, där Bolaget under 2020 utvecklat sin Crystal-plattform för att möjliggöra att befintliga såväl som nya spelbord kan erbjuda mer än bara ett spel. Detta anser vi är en ”edge” som Tangiamo har som tilltalar och således möter de krav och behov landbaserade kasinon nu har efter pandemin”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Avseende Loto Quebec gavs inga direkta uppdateringar än det som kommunicerades i början av februari, där produktcertifieringen av Multiplay Auto fortfarande är intakt men fördröjs något till följd av begränsad personalstyrka i Loto Quebecs testlabb. Eventuella uppdateringar kring Loto Quebec är en tydlig trigger i närtid.

Pandemin fortsätter påverka nettoomsättning negativt och för det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättning till 2 Tsek (551). För helåret 2020 växer Tangiamo dock nettoomsättningen med 2,4 %, vilket ändå får ses som ett styrketecken med bakgrund av pandemin. I takt med att marknaderna börjar öppnas upp på riktigt är vi av uppfattningen att Tangiamo kan, med stöd av det lån om 6 MSEK som Bolaget upptog under december 2020, accelerera tillväxten under 2021 med ett stärkt produkterbjudande och ökad efterfrågan.

Vid utgången av december uppgick Bolagets kassa till 7,7 MSEK, vilket var inom vårt estimerade intervall. Noterbart var att kassaflödet för den operativa verksamheten var positivt och uppgick till 2,3 MSEK, men justerat för lånet som påverkade kassaflödet positivt om 5,6 MSEK under Q4-20, var Bolagets operationella burn rate omkring -3,3 MSEK för kvartalet, eller -1,1 MSEK/månad. Detta är ungefär i linje med vad Bolaget uppvisade i genomsnitt under 2020, om än något högre, men är samtidigt ca 35 % lägre jämfört med Q4-19, vilket är positivt och visar att Tangiamo lyckats väl med att hålla kostnaderna i schack även under tuffare tider. Givet en operationell burn rate om ca -2,9 MSEK per kvartal (-0,98 MSEK/månad), som är ett genomsnitt för 2020, estimerar vi att kassan per dags dato uppgår till ca 5,7 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.