Kommentar på Tangiamos Q4-rapport


Tangiamo Touch Technology (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) publicerade den 27 februari 2024 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Tangiamo slutfakturerar i Loto Quebec – helårsomsättningen uppgår till 12,8 MSEK
  • Lanserar nästa generations ADR-system
  • Bruttomarginalen uppgår till 81 %
  • Det operativa kassaflödet var lägre än estimerat
  • Bolaget utforskar alternativ för att stärka kassan

Helårsomsättningen för 2023 innebär en tillväxtökning om över 480 %

Nettoomsättningen uppgick till 4,2 MSEK (0,6) under Q4-23, vilket motsvarar en ökning om 3,6 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. Intäktsökningen är ett resultat av att Tangiamo den 18 december erhöll den slutgiltiga jurisdiktionscertifieringen från Loto-Quebec, vilket möjliggjorde för Bolaget att intäktsföra resterande delen av ordern om 10,5 MSEK, samt leveransen av Abbiati-ordern om 1,1 MSEK som erhölls under Q3-23 avseende Dice Shakers. Genom att installationen av Bolagets MultiPLAY Roulette-spelbord nu är klar på det största kasinot i Kanada, ges Tangiamo en viktig kvalitetsstämpel som stärker Bolagets trovärdighet och rykte inom branschen.

Intäktsökningen var däremot under estimat med ca 0,4 MSEK (4,6), där Analyst Group bedömer att diskrepansen potentiellt kan härleds till fluktuationer i valuta mellan lagd order och betalningstillfället.

Under inledningen av Q1-24 meddelade Tangiamo att Bolaget har lanserat ett AI-drivet ADR system som kombinerar Machine Learning och AI för att erbjuda en exempellös träffsäkerhet och effektivitet inom livetärningsspel. Det nya ADR-systemet demonstrerades tillsammans med Abbiati på ICE Londonmässan under 6-8 februari 2024. Den stora skillnaden från tidigare ADR-system är en väsentligt högre träffsäkerhet, vilket i sin tur möjliggör en ökad kundnöjdhet för både slutkund och speloperatörer, då riskerna för felavläsningar minskar avsevärt genom det nya ADR-systemet.

År 2023 var, rent verksamhetsmässigt, ett transformativt år för Tangiamo. Bolaget erhöll sina största order någonsin och levererade på den, erhöll GLI-certifieringar samt tog fram nya produktinnovationer. Med ett stärkt rykte inom branschen, det faktum att Abbiati kan sälja hela Tangiamos produktportfölj och en stärkt produktportfölj genom Ignite och nya ADR-systemet, är förutsättningar för en stark omsättningsutveckling goda enligt Analyst Group.

Bruttomarginalen uppgår till 81 %

Under det fjärde kvartalet levererade Tangiamo en bruttomarginal om 81 % (-117%) vilket tydligt visar Bolagets underliggande lönsamhet vid högre volymer. Utfallet var därtill högre än estimerat (56,4 %) och dessutom något förvånande givet produktmixen avseende försäljningen under kvartalet. Rörelsekostnaderna (exkl. COGS, övriga rörelsekostnader och avskrivningar) uppgick till ca 5,1 MSEK, motsvararande en ökning om 88 % Q-Q, vilket var väsentligt högre än Analyst Groups estimat (2,5), där vi hade tagit höjd för att rörelsekostnaderna det faktum skulle minska sekventiellt, givet att Tangiamo bl.a. inte medverkade under G2E-mässan i egen regi. Kostnadsökningen adresseras inte explicit i rapporten, samtidigt har Tangiamo under kvartalet bl.a. både erhållit trancher och utfört riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 3 (”NGO”) och därutöver erhållit kapital genom optionslösen samt genomfört slutinstallation i Kanada, vilka sammantaget kan ha medfört högre kostnader än vad Analyst Group estimerat.

Trots den starka intäktsökningen uppvisade Tangiamo ett negativt EBITDA-resultat om -1,2 MSEK, primärt härlett till ökningen i kostnadsposten ”Övriga externa kostnader”. För helåret 2023 uppgick EBITDA-resultatet till -3,9 MSEK (-15,4), vilket motsvarar ca 75 % minskad EBITDA-förlust Y-Y, drivet av den ökade försäljningen i kombination med en minskad kostnadskostym.

Det operativa kassaflödet var lägre än estimerat – Bolaget utforskar alternativ för att stärka kassan

Vid utgången av Q4-23 uppgick kassan till 0,3 MSEK, motsvarande en ökning om ca 0,1 MSEK jämfört med föregående kvartal. Analyst Group hade estimerat en större kassaökning under Q4-23 givet att Bolaget under kvartalet genomfört slutinstallationen för Loto Quebe vilket därmed berättigar Bolaget en slutinbetalning om ca 9 MSEK, då Bolaget sedan tidigare erhållit förskottsbetalning om ca 10 % av ordervärdet. Därtill erhöll Tangiamo den andra tranchen från NGO om 1 MSEK under kvartalet, varför kassaökningen under kvartalet var lägre än estimerat enligt Analyst Group. Den ökade kostnadskostymen under Q4-23, i kombination med förfall av leverantörsskulder om ca 3,9 MSEK, är förklarande faktorer till det lägre utfallet.

I och med att Tangiamo nu har erhållit den andra tranchen från Nordic Growth Opportunities 3 om 1 MSEK, återstår ca 10 MSEK tills Bolaget når taket om 12 MSEK. Finansieringsavtalet ger således Tangiamo en viss ekonomisk trygghet under resterande 1,5 år som avtalet gäller, samtidigt som det möjliggör för Tangiamo att hålla i gång verksamhetstakten i termer av produktinnovation och säljarbete. Parallellt har Tangiamo löpande annonserat om riktade emissioner till NGO, vilket är i linje med finansieringsavtal, då Tangiamo betalar av lånet genom aktier. Sedan finansieringsavtalet upprättades den 15 augusti 2023, har dessa utfärdade emissioner medfört en total utspädning om ca 16 % för befintliga aktieägare.

I rapporten kommunicerade Tangiamo även att Bolaget utforskar alternativ för att stärka kassan, vilket kom något oväntat enligt Analyst Group. Detta eftersom vi estimerade en starkare kassa vid utgången av Q4-23, vilket tillsammans med en stark försäljningsutveckling under år 2024 samt resterande 10 MSEK från finansieringsavtalet, bedömdes vara tillräckligt för att finansiera rörelsen under kommande år.

Sammanfattningsvis markerar det fjärde kvartalet slutet på ett rekordår i termer av nettoomsättning, samtidigt som Bolaget rent operationellt tagit flera viktiga kliv framåt genom erhållna GLI-certifieringar och nya produktlanseringar, vilka tillsammans medför en ökad försäljningspotential för år 2024 och framåt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.