Kommentar på Tangiamos Q4-rapport


Tangiamo publicerade den 28 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under Q3-22 uppgick till 0,6 MSEK (0)
  • Erhållen order från Loto Quebec om 10,5 MSEK – kan ge ringar på vattnet
  • Skriver upp värdet på patentportföljen – från ca 1,1 MSEK till 10,5 MSEK
  • Kassan fortsatt på låga nivåer – Loto Quebec-ordern blir en viktig pusselbit framöver

Nettoomsättningen kom in i linje med estimat och år 2023 har inletts starkt

Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0,6 MSEK (0), i linje med vad Bolaget presterade kvartalet innan och prickade även våra estimat, vilket summerar nettoomsättningen för helåret 2022 till 2,2 MSEK, ned från 6,2 MSEK år 2021. År 2022 har varit ett utmanande år rent försäljningsmässigt och större förändringar har gjorts i ledning samt i styrelse. Parallellt har Tangiamo under året löst bolagets kortfristiga räntebärande skulder samt erhållit viktig marknadskännedom som en av de ledande leverantörerna inom den globala marknaden för elektroniska spelbord. Tangiamo har därtill visat styrkan av bolagets patentportfölj genom dels affären med Grupo Caribant under Q4-22, dels den uppvärdering av patentvärdet som meddelades i Q4-rapporten, från ca 1,1 MSEK till 10,5 MSEK, efter en genomförd utvärdering av en tredje part.

Även om GLI-certifieringen för Multiplay Roulette ännu inte har slutförts, tillika erhållits, har Tangiamo nått en viktig kommersiell milstolpe under inledningen av år 2023. Som ett resultat av det ramavtal som bolagets kanadensiska distributör RBY Gaming ingick med Loto Quebec under januari 2023, mottog Tangiamo till slut en kommersiell order om 10,5 MSEK den 17 februari 2023, vilket var i det övre intervallet av tidigare uttalad förväntan, således över våra estimat. Ordern ger Tangiamo viktig försäljning och kassaflöde, samtidigt som det ger en stark vidimering för produktportföljen och kan ge ringar på vattnet för fortsatt försäljning under år 2023 och framgent.

Rörelsekostnader ökar med 63 % Q-Q

Under Q4-22 uppgick rörelsekostnaderna till -9,9 MSEK, motsvarande en ökning om 63 % Q-Q, och medan personalkostnader minskade under Q4-22, ökade samtidigt de övriga externa kostnader signifikant, uppgående till -7,4 MSEK under Q4-22, från -3,2 MSEK under Q3-22. Under Q3-22 bedömdes ökningen i rörelsekostnaderna vara hänförligt till engångskostnader i stor utsträckning, vilket även gick att se avseende personalkostnaderna under Q4-22, vilka uppgick till -1,9 MSEK, motsvarande en minskning om ca 30 % Q-Q. Under Q4-22 medverkade Tangiamo på G2E-mässan i Las Vegas (Global Gaming Expo) vilket, tillsammans med transaktionskostnader relaterat till kvittningsemissionen, antas, i viss utsträckning, bidra till ökningen av övriga externa kostnader Q-Q. Däremot är ökningen betydande, varför ytterligare engångskostnader bedöms ha belastat kostnadsposten även under Q4-22.

Kassan fortsatt på låga nivåer – Loto Quebec-ordern blir en viktig pusselbit framöver

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till ca 1,6 MSEK, motsvarande en ökning om 0,1 MSEK jämfört med föregående kvartal. Kassaökningen var, givet försäljningen av teknologirättigheter om 5 MSEK, lägre än estimerat och förklaras till stor del av den signifikanta ökningen i övriga externa kostnader. Under Q4-22 har Tangiamo löst Bolagets kortfristiga skulder genom en kvittningsemission om ca 4,6 MSEK vilket, tillsammans med försäljningen av teknologirättigheter, har givit Tangiamo ett visst andrum vad gäller den finansiella ställningen. Då Tangiamo samtidigt har ökat de långfristiga räntebärande skulder, bedömer Analyst Group att den finansiella ställningen, på nuvarande nivåer, är fortsatt ansträngande, och en ytterligare kapitalanskaffning kan därför inte uteslutas i närtid. Ordern från Loto Quebec bedöms utgöra en viktig pusselbit avseende Tangiamos kassaflödesgenerering framöver tillsammans med ett potentiellt erhållande av GLI-certifiering, där det sistnämnda medför en markant ökad försäljningspotential, vilket sammantaget skapar bättre förutsättningar för att förbättra kassaflödet genom ökade försäljningsvolymer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.