Kommentar på Tangiamos Q4-rapport


Tangiamo publicerade idag den 24 februari 2022 bolagets delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Covid-19 sätter fortsatt käppar i hjulen
  • Högre operationell burn rate än förväntat
  • Positiv utblick för året

Omikron har tillfälligt stoppat intäkterna

Under det fjärde kvartal infördes nya restriktioner globalt efter Omikrons framfart och likt tidigare under pandemin, drabbade det såväl casinobranschen som Tangiamo hårt. Nettoomsättningen uppgick till 156 SEK under årets fjärde kvartal, samtidigt uppgick bolagets orderingång vid Q3-21 till ett värde om 3 MSEK*, vilket inte har levererats på grund av de nya restriktionerna under kvartalet, vilka försvårar leveransmöjligheter och investeringsbeslut, vilket följaktligen tynger bolagets möjlighet till försäljning under det fjärde kvartalet. Om vi jämför med samma period föregående år uppgick Tangiamos intäkter till enbart 2 TSEK, vilket likväl var ett kvartal som drabbades hårt av pandemin. För helåret 2021 ökade dock Tangiamo nettoomsättningen med ca 15 %, från 5,4 MSEK under helåret 2020 till 6,2 MSEK under helåret 2021, vilket trots den svaga Q4-rapporten samt pandemirelaterade effekter, får ändå ses som ett tecken på återhämtning. Mer än halvvägs in i årets första kvartal har restriktionerna succesivt tagits bort globalt och samhällen börjar gå mot ett normalläge, varför det nu är upp till bevis för Tangiamo att påvisa sin potential och att bolaget kan kapitalisera på den goda positionen med en bredare produktmix och de distributionsavtal som har ingåtts under pandemin.

Högre operationell burn rate än förväntat

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick bolagets kassa till ca 4,8 MSEK, att jämföra med 10,9 MSEK vid utgången av september. Bolaget operationella burn rate uppgick till ca -5,1 MSEK, vilket motsvarar ca -1,7 MSEK/månad, en marginell ökning mot föregående kvartal (Q3-21) där bolagets operationella burn rate uppgick till ca -4,9 MSEK, motsvarande ca -1,6 MSEK/månad. Anledningen till att vi inte drog för höga växlar angående föregående kvartals höga burn rate berodde på att ökningen kunde härledas till en ökning av bolagets balansräkningspost ”kundfordringar”. Under det fjärde kvartalet härleds bolagets högre burn rate istället till ett försämrat rörelseresultat som huvudorsak, där utebliven försäljning i kombination med kostnadsposten ”övriga externa kostnader” är den bidragande orsaken, vilken har ökat med 1,2 MSEK Q-Q. Bolaget deltog på G2E-mässan som var fjolårets sista, vilken resulterade i en order om 1 MSEK och ett avtal om licenstillverkning i Karibien. Deltagandet på mässan medför dock kostnader och G2E pågick under oktober månad (Q4-21), varför dessa bedöms härledas till G2E som den starkast bidragande faktorn för de ökade kostnaderna under kvartalet och följaktligen det försämrade rörelseresultatet. Å ena sidan är bolagets burn rate på höga nivåer, vilket ökar sannolikheten för att bolaget behöver ta in ytterligare extern kapital inom närtid, något även Tangiamo kommenterade i bokslutskommunikén, å andra sidan när vi kollar ”under huven” är dessa kostnader av engångskaraktär i Q4 samt ökningen av balansräkningsposten ”kundfordringar” under Q3, vilket motiverar att vi inte väljer att dra för stora växlar kring detta. Samtidigt är det av stor betydelse att försäljningen tar fart under 2022 och att Tangiamo kan fortsätta vara kostnadseffektiva, vilket de har varit tidigare kvartal.

Bäddat för ett starkt 2022

Ur VD-ordet kan vi läsa hur Tangiamo har utnyttjat pandemin för att transformera organisationen, genom att både ha utvidgat affärserbjudandet samt utvecklat försäljningsstrategin och tecknat flertal strategiska avtal med regionala distributörer. Linn Thai lyfter fram flertal triggers i närtid, däribland möjligheterna från Loto-Québec där bolaget inväntar en potentiell första order om ca 10 MSEK, distributionsavtalet med Lightning Gaming och en utvald kund på den amerikanska marknaden för att lansera produkten Multiplay, för att löpande erhålla intäkter genom både direktförsäljning och leasing av spelbord, samtidigt som avtalet med Grupo Caribant avseende licenstillverkning bäddar för bättre marginaler genom att Tangiamo förser bolaget med mjukvara och kritiska komponenter. Vidare ser Linn Thai möjligheter med ADR-systemet på den amerikanska marknaden som hon kommenterar följande: ”I vår är målsättningen att ta oss in på den amerikanska marknaden. Det behövs 1–2 ADR-system per online studio, vilket innebär ett ordervärde om cirka 50–100 MSEK i nykundsförsäljning. Vi har cirka 50–70 procent i produktmarginal beroende på variant.”

Analyst Group ser många tydliga triggers i närtid som kan driva försäljningstillväxten under 2022, med spelmässan ICE i London redan under H1-22, vilken är en av de största spelmässorna under året, som kan resultera i ytterligare nyförsäljning. Det strategiska distributionsavtalet som ingicks i november 2021 med Lightning Gaming, vilket vi förväntar oss inleds under andra kvartalet, ger både möjligheten till direktförsäljning och leasing av spelbord. Vidare har Loto-Québec nyligen slutlistat godkännandet av Tangiamos produkt Multiplay samt efterfrågat ytterligare två produkter till sitt testlabb, där ett realiserat avtal skulle innebära en strategiskt viktig nyckelkund både för vidare expansion i Kanada och som referens för den amerikanska marknaden. Samtidigt är avtalet med Grupo Caribant, vilken avser licenstillverkning, intressant och bedöms inneha ett potentiellt värde om 6–30 MSEK, samtidigt som försäljning av mjukvara och nyckelkomponenter möjliggör högre skalbarhet och marginalförbättringar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Tangiamo har drabbats hårt av restriktionerna från Omikron under Q4-21, vilket har resulterat i en utebliven försäljning, där vår förväntan var att Tangiamo skulle överbrygga situationen bättre. Vidare ser vi att bolaget har en hög burn rate under kvartalet vilket å ena sidan höjer risken för ytterligare extern kapital, men å andra sidan kan orsaken härledas till utebliven försäljning och kostnader av engångskaraktär. Precis som Linn Thai lyfter i sitt VD-ord ser vi många triggers i närtid, vilket innefattar bland annat Loto Quebec, distributionsavtalet i USA samt avtalet med Grupo Caribant, samtidigt som samhället återgår till ett normalläge och allt fler restriktioner tas bort, varför vi väljer att blicka framåt där Tangiamo står inför för ett händelserikt 2022. Vi är fortsatt av uppfattningen att Tangiamo står inför en stark försäljningsökning framgent, samtidigt som det är upp till bevis för Tangiamo under 2022 att bevisa bolagets potential.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.

*Vid utgången av Q4-21 uppgår orderingången till 2,8 MSEK