Kommentar på Tangiamos Q3-rapport


Tangiamo publicerade den 24 november 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under Q3-22 uppgick till 0,6 MSEK (3,1)
  • Ökad burn rate under det tredje kvartalet
  • Pekas ut som en av de främsta leverantörerna av elektroniska bordsspel – skapar möjligheter framöver

Nettoomsättningen kom in under vår prognos…

Under det tredje kvartalet uppgick Tangiamos nettoomsättning till 0,6 MSEK (3,1), vilket innebär att nettoomsättningen uppgår till 1,6 MSEK YTD, att jämföra med 6,2 MSEK under motsvarande period föregående år. Utvecklingen är vad Analyst Group bedömer i underkant och det är tydligt att Tangiamo dras med fortsatta utmaningar att öka försäljningen. Ännu har inga ytterligare framsteg nåtts vad gäller slutförande av GLI-certifieringen av Multiplay Roulette för Loto Quebec, där bolaget i rapporten skriver att kritiska aspekter påverkar tidpunkten för certifieringen och är bortom Tangiamos kontroll. Givet att vi nu befinner oss i slutet av november, bedömer Analyst Group att eventuell certifiering inte kommer att färdigställas under år 2022, utan snarare under H1-23, vilket i kombination med den lägre än estimerade omsättningen, medför att vi kommer att behöva göra revideringar i våra intäktsprognoser.

Ett erhållande av GLI-certifieringen skulle inte enbart medföra ett högt initialt ordervärde för Tangiamo från Loto Quebec utan även öppna upp försäljningsmöjligheterna på såväl den amerikanska marknaden som andra marknader. Således blir den fortsatta utveckling avseende certifieringen en viktig datapunkt att följa framöver.

…men det finns ljusglimtar att beakta

Parallellt har ett flertal positiva nyheter presenterats under dels Q3-22, dels hittills under Q4-22. Genom det tecknade avtalet med Hyams Gaming under Q3-22 stärker Tangiamo bolagets distributionsnätverk och ges tillgång till kunder i Storbritannien och Nordcypern, vilket öppnar upp för ökad försäljningspotential från år 2023 och framåt. Vidare har Tangiamo under Q4-22 ingått ett avtal med bolagets befintliga distributör Grupo Caribant avseende försäljning av teknologirättigheter för Dominikanska Republiken till en sammanlagd ersättning om 5 MSEK, varav 3 MSEK avser regleringar av Tangiamos utestående fordringar mot företaget. Förutom att försäljningen av teknologirättigheter medför en stärkt kassa, gör avtalet det även möjligt för bolagen att arbeta närmare tillsammans framöver för att utveckla, tillverka och öka försäljningen i Dominikanska Republiken. Analyst Group bedömer att det senaste avtalet samtidigt innebär att det befintliga distributionsavtalet om en minsta orderkvantitet om ca 5 MSEK (senast kommunicerat) därmed inte kommer att fortlöpa, och därför kan innebära en lägre omsättningspotential över tid, även om det nya avtalet likväl kan medföra löpande affärer över tid enligt bolaget. Däremot påvisar avtalet en potential för Tangiamo att även framöver ingå liknande affärer med andra aktörer, på betydligt större marknader, och därmed öppna upp för nya intäktsströmmar.

Ökad burn rate under det tredje kvartalet

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till ca 1,5 MSEK, motsvarande en minskning med 0,4 MSEK jämfört med föregående kvartal. I inledningen av det tredje kvartalet tillfördes Tangiamo ca 12,1 MSEK, före emissionskostnader, i en företrädesemission som tecknades till ca 60 %. Av nettolikviden från emissionen, ca 9 MSEK, har Tangiamo betalat av ca 1 MSEK av bolaget skulder, vilket i kombination med betalning av leverantörsskulder och en minskning av upplupna kostnader samt förutbetalda intäkter, har hämmat kassaflödet under Q3-22. Därutöver har en fortsatt låg omsättning och ökade rörelsekostnader under kvartalet belastat kassan ytterligare. Att Tangiamo, givet tillförd nettolikvid om ca 9 MSEK under Q3-22, minskar kassan Q-Q ser Analyst Group som ett svaghetstecken, varför kassatillskottet om 5 MSEK genom försäljningen av teknologirättigheter till Grupo Caribant kommer väl tillhands för bolaget. Trots att omsättningen ökade Q-Q ökade Tangiamo bolagets operationella burn rate (före förändring i rörelsekapitalet) från ca -4,7 MSEK till -5,9 MSEK, där ökade rörelsekostnader är bidragande. Jämfört med Q2-22 ökade rörelsekostnaderna (övriga externa kostnader samt personalkostnader) med totalt med ca 2,8 MSEK under Q3-22 och då ökningen inte adresseras explicit i rapporten bedömer Analyst Group att ökningen primärt är hänförlig till kostnader av engångskaraktär och att kostnadsposterna kommer att normaliseras framgent. Givet en genomsnittlig operationell burn rate på rullande tolv månader uppgående till -4,3 MSEK eller -1,3 MSEK/månad, bedömer Analyst Group att Tangiamos kassa, givet tillskottet om 5 MSEK, räcker till inledningen av februari år 2023. För att Tangiamo ska kunna bevara kassa längre än så är bolaget i behov av att öka försäljningen och fortsätta hålla relativt god kostnadskontroll, vilket bolaget har lyckats med i tidigare kvartal.

Att Tangiamo omnämndes som en av de främsta leverantörerna på den globala marknaden för elektroniska bordsspel i den senaste rapporten från Research and Markets medför en stark vidimering för Tangiamos produkterbjudande och är något Analyst Group förväntar sig kan ge ringar på vattnet kommande kvartal och underlätta bolagets arbete med att återuppbygga en solid försäljningspipeline.

Avslutningsvis, den 23 november meddelades att Tangiamo genomför en riktad kvittningsemission till bolagets största långivare, i vilken 4,6 MSEK av långivarens fordringar gentemot bolaget kommer att kvittas mot aktier. Kvittningsemissionen medför en utspädning ca 17,2 %, vilket å ena sidan inte är en positiv datapunkt för aktieägare, å andra sidan tillåts Tangiamo därmed förbättra kapitalstrukturen, vilket därtill möjliggör lägre räntekostnader framgent. I den positiva vågskålen är det även av vikt att poängtera att teckningskursen sattes till 0,10 kr, motsvarande en premie om ca 22 % från onsdagens stängningskurs (23 november), vilket påvisar långivarens tilltro till bolaget på sikt, samtidigt som utspädningen kunde hållas nere. Mer om villkoren kan läsas här.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.