Kommentar på Tangiamos Q3-rapport


Tangiamo publicerade idag den 25 november 2021 bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Fjolårets omsättning är nu passerad
  • Likviditet och kapitalförbrukning
  • Spänner bågen inför 2022

Fjolårets omsättning är nu passerad

Nettoomsättningen uppgick under årets tredje kvartalet till ca 3,1 MSEK (2,3), motsvarande en tillväxtökning om ca 35 % mot jämförbart kvartal 2020. I och med den ökade försäljningen under kvartalet har Tangiamo passerat fjolårets nettoomsättning med ca 15 % (6,2 MSEK, mot 5,4 MSEK). Om vi därtill jämför mot föregående kvartal (Q2-21), har Tangiamo ökat nettoomsättningen Q-Q med 97 %, vilket kan förklaras dels av bolagets orderstock som inför tredje kvartalet uppgick till 5,2 MSEK, dels av en ökad investeringsvilja på marknaden. Vid utgången av Q3-21 uppgår orderstocken till 3 MSEK, och givet full leverans under Q4-21, kan årets totala försäljning summeras till ca 9,2 MSEK, vilket skulle överträffa vår prognos om 7,6 MSEK för helåret 2021. Det återstår dock att se om orderstocken hinner realiseras under Q4-21, även om det finns tecken på en återhämtning inom kasinobranschen, vari bolagets distributörer i Karibien, Italien och Afrika har uppfyllt sina distributionsavtal. Sammantaget är kvartalet ett kvitto på att investeringsviljan börjar komma tillbaka, även om Ryssland hämmas fortfarande, samtidigt som ett eventuellt avtal med Loto Quebec kan realiseras, där produktertesterna fortskrider ännu med begränsad personalstyrka.

Likviditet och kapitalförbrukning

Vid utgången av tredje kvartalet 2021 uppgick bolagets kassa till ca 11 MSEK, att jämföra med 16,9 MSEK vid utgången av juni. Bolaget operationella burn rate uppgick till ca -4,9 MSEK under Q3-21, vilket motsvarar ungefär -1,6 MSEK/månad, och är en ökning mot föregående kvartal (Q2-21) där bolagets operationella burn rate uppgick till -2,5 MSEK, motsvarande ca 0,8 MSEK/månad. Under Q3-20 uppgick Tangiamos operationella burn rate till -1,7 MSEK, eller 0,6 MSEK/månad, vilket också är lägre än vad som uppvisades under Q3-21, men förklaras av resultatet under Q3-20 påverkades positivt av omställningsstöd och stöd för korttidspermittering, och justerat för detta är bolagets burn rate i Q3-21 något lägre än motsvarande period föregående år. Att Tangiamos burn rate däremot ökar Q-Q härleds i huvudsak till en ökning av bolagets balansräkningspost ”Kundfordringar”, vilken har ökat från ca 4,6 MSEK under Q2-21 till 7,6 MSEK under Q3-21 (+3,0 MSEK), men i och med att de rör sig om ökning av kundfordringar drar vi inte några stora växlar kring detta. Givet en genomsnittlig operationell burn rate för perioden Q1-20 till Q3-21 om ca -2,9 MSEK per kvartal (975 tSEK/månad) estimerar Analyst Group att kassan vid utgången av november uppgår till ca 9 MSEK.

Spänner bågen inför 2022

Under årets tredje kvartal har Tangiamo lyckats realisera på orderstocken som bolaget byggt upp under 2021, samtidigt som bolaget har levererat ett flertal spännande nyheter, vilka bäddar för ett händelserikt 2022. Den 28 oktober blev det känt att Tangiamo har ingått ett avtal med Grupo Caribant avseende licenstillverkning, vilket avser spelbord till Caribants egna spelhallar i Dominikanska Republiken och Puerto Rico och bedöms inneha ett potentiellt värde om 6–30 MSEK. Vi har tidigare kommenterat avtalet: ”Analyst Group är av uppfattningen att fler avtal baserade på detta avtalsupplägg skulle kunna vara gynnsamt för Tangiamo framgent då bolaget dels kan öka lönsamheten på sina produkter, även om försäljningsvärdet på orders blir lägre, dels möjliggöra högre skalbarhet i affärsmodellen genom att fokusera på kritiska komponenter och mjukvara.

Nyheten kom tre veckor efter Tangiamos deltagande på spelmässan G2E, där bolaget även fick en order om ca 1 MSEK från samma distributör. Under början av november fick bolaget därtill även sin första order på sin Slotmaskin med SicBo från Pefaco i Burkina Faso. Leverans väntas ske i slutet av Q4-21, alternativt under Q1-22,  ordern förväntas underlätta kommande potentiella ordrar från Pefaco-koncernen, vilket förväntas ge en högre produktmarginal. Den 10 november ingick Tangiamo därutöver ett distributionsavtal med Lightning Gaming för USA, gällande både casinon och online studios. Lightning Gaming har en geografisk täckning i samtliga delstater i USA förutom Nevada. Analyst Group förväntar sig att samarbetet kan inledas under början av 2022, samtidigt som vi ser stor potential till nyförsäljning under ICE i London som går av stapeln under Q1-22, vilken är en av de största spelmässorna under året. Sammantaget finns det mycket som talar för att Tangiamo är bra positionerade för ett starkare 2022 och ytterligare tillväxt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Q3-rapporten blev ett kvitto på en stark återhämtning inom kasinobranschen samt att Tangiamo har lyckats leverera på befintlig orderstock. Vi ser att bolaget spänner bågen inför ett år 2022 som kan erbjuda flertalet värdedrivande triggers, inte minst uppdateringar avseende Loto Quebec.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.