Kommentar på Tangiamos Q2-rapport


Tangiamo publicerade idag den 2 september 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättning påverkades av rådande komponentsbrist
  • Tangiamo fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll
  • Inga ytterligare uppdateringar kring Loto Quebec – utgör fortfarande en tydlig trigger i närtid

Nettoomsättningen kom in lägre än prognostiserat – förklaras av komponentbrist

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till ca 1,6 MSEK (0), vilket motsvarar en ökning med 1,6 MSEK YoY. Det bör tilläggas dock att pandemin som bröt ut under föregående år i princip pausade hela casinobranschen under Q2-20 vilket gör att Q2-20 inte är en rättvisande jämförelseperiod. Om vi i stället jämför med föregående kvartal (Q1-21) där nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK, innebär nettoomsättningen under Q2-21 en knapp ökning QoQ, och med detta kan vi konstatera att nettoomsättningen kom in under våra förväntningar. Utebliven försäljningsökning kan härledas till global komponentsbrist av halvledare och fortsatt pandemirestriktioner vilket även lyfts fram som påverkande faktorer i halvårsrapporten. Produktesterna fortskrider i Quebec med mycket begränsad personalstyrka vilket betyder att processen tar längre tid än vad vi estimerat. Orderstocken uppgår till 5,2 MSEK inför tredje kvartalet, vilket i princip motsvarar 2020 års nettoomsättning, givet full leverans, och indikerar att investeringsviljan succesivt börjar öka, även om leveranstiderna förskjuts med bakgrund av pandemin. De nya distributionsavtalen som har kommenterats under juni ser vi som ett kvitto på den ökade investeringsviljan på marknaden. Vi är av uppfattningen att Tangiamo står inför ökade försäljningsvolymer, med en stärkt produktportfölj, och i takt med ökad bredd i vaccineringen global, estimerar vi att försäljningen kan accelerera under H2-21, givet att bolaget lyckas hantera komponentsbristen framgångsrikt.

Tangiamo fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll jämfört med motsvarande period år 2020

Vid utgången av andra kvartalet 2021 uppgick bolagets kassa till 16,9 MSEK, där Tangiamo genomförde en företrädesemission i juni som övertecknades. Emissionen tillförde bolaget 15,9 MSEK och stärker Tangiamos finansiella ställning, samt möjliggör accelererande försäljning och vidare etablering på kommunicerade marknader. Bolagets operationella burn rate uppgick under Q2-21 till ca -2,5 MSEK, vilket motsvarar ungefär -830 tSEK/månad, en betydande ökning jämfört med föregående kvartal (Q1-21) om -454 tSEK/månad. Om vi däremot jämför bolagets operationella burn rate på halvårsbasis om -644 tSEK/månad mot motsvarande period för 2020 (-967 tSEK/månad), som dessutom påverkades positivt av omställningsstöd och korttidspermitteringar, så är det en klar förbättring. Givet en operationell burn rate om ca -2,5 MSEK per kvartal (-830 tSEK/månad), likt senaste kvartal, estimerar Analyst Group att kassan vid utgången av augusti 2021 uppgår till ca 15,3 MSEK.

Sammanfattande ord om rapporten

Nettoomsättningen under andra kvartalet var under vår förväntan i och med att bolaget inte fullt ut har exekverat på orderingången vid utgången av Q1-21, vilket delvis kan förklaras av de två yttre faktorerna, pandemirestriktioner samt komponentbristen av halvledare. Däremot ser vi positivt på att bolaget har en stärkt kassa, breddad produktportfölj och intakta distributionsavtal, vilket kan accelerera försäljningen framgent när samhället börjar öppnas upp och investeringsviljan stärks. Däremot stängs böckerna för det tredje kvartalet 2021 om ungefär en månad, och med frånvaron av nya kommunicerade orders och inga ytterligare uppdateringar avseende Loto Quebec bedömer vi att Tangiamo kan få det svårt att infria våra prognoser för helåret 2021, varför vi i vår uppdaterade analys kommer se över dels våra prognoser, dels vårt värderingsintervall.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.