Kommentar på Tangiamos Q1-rapport


Tangiamo publicerade idag den 28 april 2022 bolagets delårsrapport för året första kvartal. Följande är några punkter som vi har tittat närmare på i rapporten.

  • Försäljningen har kommit igång – Det bubblar i Nordamerika
  • Uppvisar positivt kassaflöde i den löpande verksamheten

Försäljning har kommit igång – det bubblar i Nordamerika

Under det första kvartalet har restriktioner på global nivå successivt lyfts bort vilket har möjliggjort för Tangiamo att realisera den orderstock som bolaget byggt upp, där omsättningen under Q1-22 uppgick till 1,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 22 % Y-Y. Givet försäljningen under kvartalet och den orderstock som uppvisades vid utgången av Q4-21 om 2,8 MSEK, bedömer Analyst Group att orderstocken vid utgången av Q1-22 uppgår till ca 1 MSEK. Under kvartalet har Tangiamo mottagit ytterligare ordrar, dels en order från Macau avseende bolagets ADR-system för motsvarande 0,6 MSEK, dels ett nytt distributionsavtal i Armenien avseende ADR-system till en Online Studio motsvarande 0,12 MSEK. Även om de finansiella värdena av dessa ordrar är relativt låga indikerar det samtidigt att de marknader som Tangiamo opererar inom börjar återgå till det normala. Vidare börjar vi får indikationer om att Tangaimo når framsteg i Nordamerika och närmar sig en etablering i regionen. Bolagets nya amerikanska distributör Lightning Gaming har mottagit god respons från den initiala marknadsbearbetningen och beslutat att gå vidare med Tangiamos Multiplay-bord som en av flera produkter i deras s.k. show room, vilket kan resultera i ökad produktkännedom och följaktligen i konkreta affärsmöjligheter för Tangiamo framgent. Vidare har testprocesserna hos Loto Quebec avancerat där test av Tangiamos produkter har påbörjats, allt från mjukvara till hårdvara, vilket kan innebära en affär om mellan 5-10 MSEK, där en första beställning skulle, enligt Tangiamo, kunna uppgå till 5-6 MSEK. I vårt Base scenario har vi estimerat att Tangiamo kommer erhålla en order från Loto Quebec i det lägre spannet under 2022, och är en förutsättning för att våra prognoser ska infrias för helåret.

Uppvisar positivt kassaflöde i den löpande verksamheten

Vid utgången av Q1-22 uppgick bolagets kassa till ca 5,5 MSEK, vilket motsvarar en ökning om ca 0,7 MSEK från Q4-21. Det positiva kassaflödet kan förklaras av ett mindre negativt resultat i ljuset av en ökad omsättning och lägre kostnadsbas än i Q4-21, men likväl av en gynnsam utveckling i rörelsekapitalet. Tangiamo har kommunicerat att bolaget under inledningen av år 2022 haft ett bättre kassaflöde med inbetalningar om 0,5 MSEK/månad, vilket bolaget estimerar kommer fortgå i minst 8 månader framöver. Tangiamo har under det senaste året sänkt bolagets fasta kostnader och med ett ökad fokus på mjukvaruutveckling som driver försäljningenen, b.la. genom det tecknade licenstillverkningsavtalet med Grupo Caribant, kan en mer kostnadseffektiv organisation uppnås. Däremot är bolaget fortfarande förlustdrivet varför vi antar ett negativt kassaflöde i rörelsen kommande kvartal, med en uppskattad burn rate om ca 0,5 MSEK/månad. Givet nuvarande kassa samt förväntat kapitaltillskott om 20,1 MSEK (brutto), i syfte att ta marknadsandelar i Amerika, expandera i segmentet slotprodukter och bredda onlineportföljen, vilket är förknippat med en större kostnadskostym givet ökade säljaktiviteter och testprocesser, bedömer Analyst Group att Tangiamo är finansierade kommande 12 månader. Om Tangiamo lyckas inbringa större ordrar och nå en ökad volym i försäljningen som ett resultat av de satsningar som ska genomföras i Nordamerika samt i produktportföljen bör det dock innebära ett bättre kassaflöde till rörelsen givet den underliggande lönsamheten i bolagets produkter.

Sammanfattande ord om rapporten

Även om försäljningen åter har kommit igång efter dess frånvaron i Q4-21 var den samtidigt lägre än vår förväntansbild, sett utifrån ett run rate­-perspektiv givet våra estimat för år 2022 om 11,9 MSEK. Däremot har vi överseende till att omsättningen är volatil på kvartalsbasis givet Tangiamos beroende av nya orders, och med givet att den potentiella ordern från Loto Quebec fortfarande är intakt i kombination med att indikationer har getts på att framsteg har nåtts i Nordamerika samt ett generellt mer gynnsamt marknadsklimat i ljuset av borttagna restriktioner globalt, finns det förutsättningar för att omsättningen kan ta fart kommande kvartal. Skulle däremot omsättningen takta på den nivån som uppvisades under Q1-22 även under Q2-22, samt att inga ytterligare kommersiella framsteg nåtts, kan behöva se över omsättningsestimaten för helåret. Med det sagt ser vi positivt på att Tangiamo börjar få fäste i Nordamerika genom bolagets distributör Lightning Gaming i USA samt beträffande Loto Quebec i Kanada där testprocessen har inletts. Olikt andra marknader globalt har marknadstrenden i USA varit i synnerhet stark och nått nya rekordnivåer under 2021, där nationens kommersiella spelintäkter* (aggregerade intäkter från Slot, spelbord, sport betting och igaming) uppgick till 53 mdUSD under 2021, vilket är en ökning om 21 % från tidigare rekordåret 2019 och samtidigt en ökning om 77 % jämfört med det pandemidrabbade året 2020 (se nedan graf).

Till följd av den utspädningseffekt som tillkommer genom den kommande nyemissionen (67,7 %) kommer vi att justera vårt värderingsintervall, även om kapitaltillskottet är nödvändigt för att genomföra offensiva satsningar i syfte att accelerera intäkterna framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Tangiamo.

*Utgår från GGR (Gross Gaming Revenue) vilket representerar skillnaden mellan det satsade beloppet och det belopp som vunnits.