Kommentar på Tangiamos Q1-rapport


Tangiamo Touch Technology (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) publicerade den 9 maj 2024 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2024. Följande är några punkter som vi sett närmare på i rapporten:

  • Avvaktande försäljning under Q1-24
  • Erhåller första ordern avseende nylanserade iADR Dice Shakers
  • Stärkt produktportfölj medför försäljningspotential
  • God kostnadskontroll under kvartalet
  • Bolaget utforskar alternativ för att stärka kassan

Avvaktande försäljning under Q1-24 – nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (7,4) under Q1-24. Intäktsminskningen Y-Y blir dock något missvisande då Tangiamo redovisade den högsta uppmätta nettoomsättningen under Q1-23 till följd av att en stor del av Loto Quebec-ordern realiserades under kvartalet. Det gäller även i jämförelse mot föregående kvartal (Q4-23), då nettoomsättningen uppgick till 4,2 MSEK, förklarat av att Tangiamo den 18 december erhöll den slutgiltiga jurisdiktionscertifieringen från Loto-Quebec, vilket möjliggjorde för Bolaget att intäktsföra resterande delen av ordern, om 10,5 MSEK, samt en leverans av Abbiati-ordern om 1,1 MSEK, vilken Tangiamo erhöll under Q3-23 avseende Dice Shakers. Jämförelsekvartalen utgör därmed två av Tangiamos starkaste kvartal, till stor del härlett till Loto Quebec-ordern. Där även ska tilläggas att ordern avseende Tangiamos MultiPLAY Roulette-spelbord till Loto-Quebec, tillsammans med att Tangiamo erhöll under Q4-23 den slutgiltiga certifieringen som gäller inom det juridiska området som Loto-Quebec tillhör, utgör en viktig kvalitetsstämpel. GLI-certifiering stärker Bolagets trovärdighet och rykte inom branschen, vilket förväntas kunna ge ringar på vattnet framgent.

Intäkterna i det första kvartalet var dock låga till följd av att tidigare ordrar redan har intäktsfört, samtidigt som GLI-certifiering, som förväntas medföra en betydande kvalitetsstämpel, samt den nylanserade iADR Dice Shakern först lanserades i Q1-24, vilket förväntas kunna bidra till en ökad försäljning under resterande del av år 2024.

Stärkt produktportfölj under år 2023 och inledningen av år 2024 – första ordern av nylanserade iADR Dice Shakers erhållen

Efter kvartalets utgång erhöll Tangiamo en order avseende den nylanserade iADR Dice Shakers, till ett ordervärde om 1,1 MSEK från distributören Abbiati. Tangiamo lanserade så sent som i mitten av Q1-24 (februari månad) det AI-drivna ADR systemet, vilken kombinerar Machine Learning och AI för att erbjuda en exempellös träffsäkerhet och effektivitet inom livetärningsspel. Redan efter två månader från lansering på ICE Londonmässan erhöll Bolaget en första order på iADR-systemet, vilket validerar tekniken och Tangiamos förmåga att utveckla produkter som efterfrågas av marknaden. Ordern estimeras färdigställas och levereras under Q2-24. Därutöver kommer det nya iADR-systemet demonstreras tillsammans med Abbiati Casino Equipment på G2E Asia-mässan i Maccau under slutet av det andra kvartalet, vilket bekräftar Abbiatis förtroende och engagemang för Tangiamos produktportfölj.

Under föregående kvartal (Q4-23) lanserade Tangiamo även en helt ny MultiPLAY-produkt, Ignite, vilken har skapats i ett nära samarbete med Tangiamos partner Grupo Caribant i Dominikanska Republiken. Ignite är ett mer kompakt spelbord än tidigare MultiPLAY-roulettebord och utgörs av en ny, tillika förbättrad, grafik samt en mer avancerad teknik. Den nya spelplattformen tar därutöver upp en mindre golvyta än tidigare, vilket således gör den tillgänglig för fler miljöer och kan dessutom involvera fler spelare per kvadratmeter. Däremot ska det tilläggas att MultiPLAY Ignite behöver GLI-certifiering för att säljas på reglerade marknader, där en certifiering skulle öka försäljningspotentialen. GLI-certifiering estimeras dock vara betydligt mer tidseffektiv givet synergieffekterna Tangiamo kan nyttja från tidigare GLI-processer. Analyst Group estimerar att Ignite kan komma att bli en viktig intäktsdrivare under prognosperioden givet den utökade adresserbara marknaden som öppnas upp med hänsyn till den mindre storleken.

Tangiamo uppvisar en god kostnadskontroll 

Under Q1-24 uppgick rörelsekostnaderna (exkl. COGS, övriga rörelsekostnader och avskrivningar) till ca 2,5 MSEK (2,5), vilket är i linje med motsvarande period föregående år. I jämförelse mot föregående kvartal (Q4-23) har Tangiamo minskat rörelsekostnaderna om 52 % eller 2,6 MSEK i absoluta tal Q-Q, vilka då uppgick till 5,1 MSEK. Dock ska det tilläggas att föregående kvartal estimeras ha belastats av engångskostnader kopplat till den slutgiltiga jurisdiktionscertifieringen avseende Loto Quebec-ordern. I jämförelsen med motsvarande period föregående år har övriga externa kostnader minskat med cirka 0,1 MSEK, medan personalkostnader ökade med cirka 0,1 MSEK. Rörelsekostnaderna är marginellt lägre än Analyst Group estimat, dock har vi räknat med en något minskad kostnadskostym under helåret 2024 än under föregående år (2023). Därmed kan vi fastslå att Tangiamo har utvecklats med en god kostnadskontroll under kvartalet, trots att låga intäkter bidrar till ett negativt EBITDA-resultat om cirka 2,3 MSEK (2,6). Likväl möjliggör kostandskostymen de fortsatta satsningar Tangiamo genomför i produktportföljen, vilket har blivit tydligt under de senaste kvartalen, samt i den strategiska marknadsposition Bolaget har byggt upp och förväntas fortsätta investera i. Vidare, estimeras Tangiamo balansera finansiella muskler och marknadsföringskostnader, där ökade likvider förväntas medföra att Tangiamo kan investera i en större utsträckning för tillväxt. Likväl gynnas Tangiamos rörelsekostnader av att Bolaget har byggt upp ett starkt samarbete med distributörer, vilka visar på ett starkt engagemang och intresse för Tangiamos produkter, vilka ställs ut och demonstreras på mässor via distributörerna, exempelvis likt den nylanserade iADR Dice Shakers på ICE London och G2E Asia i Maccau via Abbiati, vilket bidrar till en god kostnadskontroll för Bolaget, likväl som det ger exponering mot marknaden.

Utforskar altivernativ för att stärka kassan

Vid utgången av Q1-24 uppgick kassan till 244 tSEK, motsvarande en minskning om ca 27 tSEK jämfört med föregående kvartal, där en positiv förändring avseende rörelsekapitalet om 3,1 MSEK medförde att kassaminskningen inte blev större än redovisat. Efter kvartalets utgång har Tangiamo erhållit den tredje tranchen från Nordic Growth Opportunities 3 om 1 MSEK vilket tillsammans med levererade orders, förväntas tillföra ett något starkare kassaflöde under Q2-24. Samtidigt uppger Tangiamos VD, Chris Steele, i rapporten att bolaget fortfarande har 9 MSEK tillgängligt i det befintliga finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunities 3, samt att Bolaget proaktivt arbetet med olika finansieringsalternativ, vilket innebär att Tangiamo utforskar olika alternativ för att säkra och skapa förutsättningar för en hållbar kapitalstruktur framgent, som likväl möjliggör Bolagets expansionsplaner och för att ta vara på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter.

Sammanfattningsvis blev det första kvartalet år 2024 rent finansiellt ett avvaktande kvartal i termer av försäljning, samtidigt som Bolaget har erhållit efter kvartalet en strategisk viktig order avseende den nylanserade iADR Dice Shakers, vilket Analyst Group anser bekräftar både tekniken och efterfrågan på produkten, då den lanserades så sent som i februari år 2024. Därutöver har Tangiamo stärkt marknadsposition under helåret 2023, vilket förväntas ge ringar på vattnet under helåret 2024, i synnerhet genom erhållna GLI-certifieringar och produktlanseringar, som exempelvis MultiPLAY Ignite, vilket tillsammans bidrar till en ökad försäljningspotential framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.