Kommentar på Tangiamos Q1-rapport


Tangiamo publicerade den 9 maj 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Nettoomsättningen under Q1-23 uppgick till 7,4 MSEK (1,8) – motsvarande en tillväxt om 304 % Y-Y
  • Ett steg närmare GLI-certifiering genom erhållandet av EMC-certifiering
  • Uppvisar positivt EBITDA-resultat om 2,6 MSEK
  • Fortsatt ansträngande likviditet

Nettoomsättningen stärktes med 304 % Y-Y

Under det första kvartalet presenterade Tangiamo en nettoomsättning uppgående till 7,4 MSEK (1,8), vilket motsvarar en tillväxt 1 264 % sett till föregående kvartal och en tillväxt om 304 % Y-Y. Tangiamo har inlett år 2023 i en positiv anda och har redan erhållit ordrar till ett värde om ca 12 MSEK, varav Loto Quebec utgör 10,5 MSEK. Nettoomsättningen under Q1-23 kom in högre än vad Analyst Group hade estimerat, där vi hade förväntat oss att ordern från Loto Quebec skulle synas i Q2-rapporten istället i takt med att leveransen av MultiPLAY-rouletteborden slutförs. Nettoomsättningen i Q1-23 antyder dock på att vissa delar av borden redan har hunnit levererats under första kvartalet, vilket tillsammans med leveransen på de två ADR-ordrarna från Abbiati under Q4-21 och Q1-23 drev upp nettoomsättningen. Resterande delar av borden förväntas levereras under Q2-23, vilket även är då Analyst Group estimerar att resterande ordervärde från Loto Quebec realiseras som en intäkt.

En viktig pusselbit för att Tangiamo ska fortsätta kunna leverera stark försäljning framgent är, som vi tidigare framhållit, erhållandet av GLI-certifiering för Bolagets MultiPLAY roulettebord, då det öppnar upp för försäljning till Bolagets såväl existerande som potentiella kunder på reglerade marknader, exempelvis i Nordamerika. Vidare kommer Tangiamos distributör Abbiati även att, vid ett potentiell godkännande av GLI-certifiering, ha möjligheten att sälja Bolagets produkter till hela sin globala kundbas förutom där Tangiamo redan har exklusiva distributionsavtal, vilket medför en ökad försäljningspotential för Tangiamo, då Abbiati historiskt endast ha sålt Bolagets ADR-system.

Viss försening i GLI-processen, men Tangiamo har kommit ett steg närmare

Tangiamo tog ett steg närmare en GLI-certifiering under det första kvartalet efter att Bolaget erhållit en Electromagnetic Compability (EMC)-certifiering, vilket är ett obligatoriskt krav inom flertalet marknader, däribland Europa, USA och Kina. En EMC-certifiering innebär att en produkt uppfyller de elektromagnetiska kompatibilitetsstandarder som har fastställts av tillsynsorgan, och säkerställer att en produkt har förmågan att fungera friktionsfritt i en närvaro av elektromagnetisk störning och dessutom inte utsöndrar överdriven elektromagnetisk strålning som kan störa andra enheter eller system i närheten.  Att ha en EMC-certifiering är en förutsättning för att kunna slutföra en GLI-certifiering, vilket är en process som Tangiamo bearbetat under ett flertal kvartal, och enligt Bolaget är man nu nära att avsluta den. Analyst Group hade hoppats på att GLI-certifieringen skulle vara på plats vid tiden för Q1-rapporten, men är samtidigt medvetna om att dessa processer är trögrörliga och tar tid. Vidare är Tangiamos omsättning slagig från kvartal till kvartal givet Bolagets beroende av ordrar, varför Analyst Group, med bakgrund till befintlig orderbok och en starkare kasinomarknad än tidigare år, inte ser behovet av att göra några större förändringar vad gäller våra omsättningsestimat i kommande analysuppdatering.

Ingår nytt spännande samarbete med spelutvecklaren ELYSIUM

Under Q2-23 presenterade Tangiamo ett nytt samarbete med ELYSIUM, en svensk online gaming och teknologiutvecklare, avseende utvecklandet av casinospelet Dragon Roulette. Samarbetet involverar även Tangiamos distributör Abbiati, där respektive part går ihop för att ta Dragon Roulette till landbaserade kasinon, där syftet är att inkorporera ELYSIUM’s utvecklade spel i Tangiamo MultiPLAY roulettebord, där Abbiati även har designat ett unikt och skräddarsytt roulettehjul till spelet. Det är ännu för tidigt att uppskatta det monetära värdet av samarbetet, likväl hur det ska monetiseras, däremot ser Analyst Group positivt på samarbetet och kommer noga följa hur mottagandet blir från marknaden i samband med lanseringen på G2E-mässan i Singapore som pågår 31 maj till 1 juni 2023.

Rörelsekostnaderna normaliseras efter ett särskilt kostnadstungt H2-22

Under Q1-23 uppgick rörelsekostnaderna (exkl. övriga rörelsekostnader och avskrivningar) till ca 2,5 MSEK, motsvarande en minskning om ca 74 % Q-Q och ca 19 % Y-Y. Att rörelsekostnaderna skulle minska Q-Q hade vi tagit höjd för i våra prognoser, då kostnadsnivån under Q4-22 var historiskt höga, i synnerhet de övriga externa kostnaderna, vilket då antogs vara ett resultat av Tangiamos medverkan på G2E-mässan i London tillsammans med transaktionskostnader relaterat till kvittningsemissionen under Q4-22, men även av större engångskostnader. Utfallet var dock lägre än väntat, i synnerhet personalkostnaderna, där vi kan se att rörelsekostnader, på aggregerad nivå, ha normaliserats efter ett särskilt kostnadstungt H2-22. Rörelsekostnaderna under Q1-23 uppmätte även den lägsta nivån på över sex år, och bedöms vara en effekt av b.la. kostnadseffektiviseringar, färre antalet anställda än det historiska genomsnittet och relativt låga kostnader relaterat till mässor under Q1-23. Med ett antal kommande mässor under resterande del av år 2023 samt med hänsyn till Bolagets historik, är Analyst Group medvetna om att rörelsekostnaderna kan komma att vara volatila på kvartalsbasis. Däremot, givet utfallet under Q1-23, kommer vi att se över våra tidigare kostnadsprognoser i kommande analysuppdatering.

Som ett resultat av realiseringen av delar av orderboken och en lägre kostnadsbas, redovisade Tangiamo ett positivt EBITDA-resultat om 2,6 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 28 %. Analyst Group förväntar sig inte att denna nivå kommer att upprätthållas under kommande kvartal, givet att merparten av orderboken nu realiserats, men påvisar samtidigt den lönsamhetspotential som finns i Tangiamo när försäljningen väl tar fart.

Fortsatt ansträngande likviditet

Vid utgången av Q1-23 uppgick kassan till ca 0,1 MSEK, motsvarande en minskning om -1,5 MSEK jämfört med föregående kvartal. Kassaminskningen var väntad, då Bolaget ännu inväntar en större inbetalning från Loto Quebec, vilket kan ske i takt med att samtliga bord har levererats och GLI-certifieringen är på plats. Som nämnt ovan förväntar vi oss inte i nuläget att Tangiamo kommer att leverera positivt EBITDA-resultat för helåret 2023, trots utfallet i Q1-23, och givet aktuell kapitalstruktur ser vi det som fortsatt troligt att Tangiamo behöver genomföra någon form av kapitalanskaffning i närtid för att täcka framtida rörelsekapitalbehov och exekvera på den marknadspotential som b.la. en potentiellt GLI-certifiering medför.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.